Capacitatea civilă a persoanei fizice și a persoanei juridice

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept Civil
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 82 în total
Cuvinte : 35112
Mărime: 217.31KB (arhivat)
Publicat de: Maria N.
Puncte necesare: 11

Cuprins

 1. INTRODUCERE 4
 2. CAPITOLUL I. CAPACITATEA CIVILĂ A PERSOANEI FIZICE ..12
 3. I. CAPACITATEA DE FOLOSINȚĂ 12
 4. i. Începutul capacității de folosință 12
 5. ii. Încetarea capacității de folosință 16
 6. II. CAPACITATEA DE EXERCIȚIU 21
 7. i. Începutul capacității de exercițiu 21
 8. ii. Încetarea capacității de exercițiu 30
 9. III. INCAPACITATEA CIVILĂ 31
 10. i. Incapacitățile de folosință ale persoanei fizice 31
 11. ii .Incapacitățile de exercițiu ale persoanei fizice 36
 12. CAPITOLUL II. CAPACITATEA CIVILĂ A PERSOANEI JURIDICE 39
 13. I. CAPACITATEA DE FOLOSINȚĂ 39
 14. i. Începutul capacității de folosință 47
 15. ii. Conținutul capacității de folosință 52
 16. II. CAPACITATEA DE EXERCIȚIU 56
 17. i. Începutul capacității de exercițiu 60
 18. ii. Conținutul capacității de exercițiu 62
 19. III. INCAPACITATEA CIVILĂ 72
 20. i. Incapacitățile de folosință ale persoanei juridice 72
 21. ii .Incapacitățile de exercițiu ale persoanei juridice 75
 22. CONCLUZII 76
 23. BIBLIOGRAFIE 78

Extras din licență

Introducere

Subiecții dreptului civil se împart în două mari categorii, și anume: persoanele fizice și persoanele juridice. Aceste două categorii de persoane participă activ la circuitul civil, precum și la diferite categorii de raporturi juridice. Persoana fizică este considerată unul dintre elementele cheie ale nașterii drepturilor și obligațiilor.

În vremurile trecute se spunea că jurisprudența nu studiază persoana fizică în totalitatea sa, aceasta considerându-i pe oameni doar din punctul de vedere al rolului pe care îl joacă în societate. Știința dreptului reglementează relațiile dintre persoane numai in ceea ce privește reglementarea raporturilor reciproce extrem de variate ce se nasc între ele .

Fiecare persoană fizică constituie un subiect de drept. Termenul de persoană fizică a suferit pe parcursul evoluției numeroase modificări, începând cu definiția și terminând cu cele mai complexe reglementări în vigoare a acestei instituții. Astfel, pentru ca o persoană fizică să participe la un raport juridic, trebuia să întrunească condiția capacității juridice, condiție pe care o dobîndea pe parcursul vieții. Spre exemplu, sclavii nu erau subiecte de drept, fiind socotiți lucruri (res) sau unelte grăitoare (instrumenta vocalia).

Pentru dreptul civil persoana juridica este un subiect colectiv de drept, adica un colectiv de oameni care, întrunind condițiile cerute de lege, este titular de drepturi subiective și obligatii civile. Cat despre terminologie, este de mentionat faptul ca, notiunea de persoana juridica s-a nascut in cadrul dreptului privat, in general al celui civil, dar ea este utilizata si in alte ramuri de drept. In prezent denumirea de persoana juridica este legala in sensul ca este utilizata de lege.

Capacitatea juridică a persoanei fizice este o instituție complexă a dreptului civil, având legături cu celelalte ramuri de drept.A fost tratată în diferite lucrări de specialitate, prezentând mereu un interes pentru studiu, mai ales în cercul doctrinarilor.

Capacitatea de folosință civilă reprezintă aptitudinea generală și abstractă a ființei umane, constând în drepturi și obligații,acestea fiind prezente de la data nașterii și uneori încă de la concepțiune iar capacitatea de exercițiu se acordă în considerarea discernămîntului care se formează treptat și presupune aptitudinea persoanei fizice de a-și realiza drepturile și de a îndeplini obligații civile prin încheierea de acte juridice prevăzute de legea civilă .Este sufficient sa existe persoana fizică pentru a avea drepturi si obligații in baza legii civile. Dar,existența simplă nu este tocmai suficientă pentru ca subiectul de drept civil să poată încheia perso nal acte juridice civile. Doar persoana fizică ajunsă la o anumită maturitate psihică poate încheia în mod valabil, conștient și singur acte juridice civile.Maturitate psihică reprezintă condiția prin care legea recunoaște persoanei fizice capacitatea de exercițiu. Maturitatea psihică și, prin urmare, capacitatea de exercițiu se dobândesc numai după ce minorul ajunge la o anumită vârstă.

Importanța problemei abordate. Vorbim despre capacitate juridică a persoanei fizice mai ales atunci cînd este vorba despre drepturi și obligații. Avînd în vedere că îndeplinarea tuturor drepturilor și obligațiilor presupune o anumită aptitudine a persoanei fizice, ele pot fi exercitate doar dacă titularul acestor drepturi și obligații îndeplinește anumite condiții prevăzute de lege, cu privire la capacitatea persoanei fizice.

Actualitatea temei analizată prezintă interes, în primul rînd, sub aspectul multitudinilor de drepturi și obligații pe care persoana fizică si cea juridică le are. Atunci cînd se analizează o problemă legată de succesiuni, capacitatea juridică a individului este adusă în prim plan, pentru că doar o persoană fizică cu o capacitate juridică deplină va fi în stare să moștenească atît activul, cît și pasivul succesoral.

Scopul și obiectivele lucrarii. La analizarea acestei teme s-a impus cu întâietate analizarea mai multor aspecte ale capacității juridice a persoanei fizice si a persoanei juridice.Pentru atingerea acestuia se impune o trecere în revistă a următoarelor obiective:

- Cercetarea legislației civile în vigoare care stabilește capacitatea juridică a persoanei fizice si a persoanei juridice;

- Evidențierea principalelor trăsături caracteristice ale capacității juridice a persoanei fizice si a persoanei juridice;

- Examinarea, comparată cu alte legislații a instituției capacității juridice a individului;

- Exemplificarea unei opinii personale, în ceea ce privește aspectele ce țin de capacitatea juridică a persoanei fizice si a persoanei juridice;

- Studierea literaturii de specialitate care dezvoltă capacitatea juridică a persoanei fizice si a persoanei juridice;

Bibliografie

1. Tratate și cursuri

1. Albu I, Dreptul familiei Ed.Didactică și Pedagogică București, 1975

2. M.Banciu, Dreptul familiei, Ed.Argonaut, Cluj-Napoca

3. Beleiu Gh., Drept civil roman. Introducere in dreptul civil. Subiectele dreptului civil, Ed. Universul Juridic, Bucuresti, 2003

4. Beleiu Gh., Drept civil, Casa de editura și presa „Șansa” SRL, 1992

5. Beleiu Gh, Persoanele ,Ed.Universul Juridic, 1987

6. Beleiu GH, Drept civil român. Introducere în dreptul civil. Subiectele dreptului civil Ed.Universul Juridic, 2007.

7. Bîrsan C, Convenția europeană a drepturilor omului. Comentariu pe articole, ediția 2, Editura C.H. Beck, București, 2010

8. Bodu S. Tratat de drept societar.Teorie de practică, vol II, Adunările generale.Conducerea și administrarea.Controlul gestiunii.Registrele și situațiile financiare, Ed. Rosetti International, București, 2015

9. Bojincă Moise. Capacitatea de exercițiu a persoanei fizice în concepția Codului Civil asumat. În: Analele Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu, Seria Științe Juridice, Nr. 4/2010

10. Borcan D, Ciuruc M, Nouveau Code civil Roumain. Traduction commentee, Juriscope-Dalloz, Paris, 2013

11. Boroi G., Drept civil. Partea generala. Persoanele, Ed. All Beck, Bucuresti, 2002

12. Boroi G , Curs de drept civil, Ed.Hamangiu., 2012

13. Bratus S.N, Subiectele dreptului civil, Ed. de Stat pentru literatura juridică, București, 1953

14. Carbonnier J. Droit civil. Volume I (Introduction. Les personnes. La famille, l'enfant, le couple) Paris

15. Căpățână O, Societățile comerciale Ed.Lumina Lex,București,1991

16. Cărpenaru St.D, S.David, C.Predoiu, Gh.Piperea, Legea societăților comerciale ,Comentariu pe articole, ed.a 4-a, Ed. C.H.Beck,București,2009

17. Chelaru E. Drept civil. Ed. C.H.Beck, 2016

18. Chelaru E. Persoanele, 2012

19. Chelaru E. Drept civil.Persoanele, 2013

20. Chirică D, Contracte speciale civile si comerciale, Vol I, Ed.Rosetti, București, 2005

21. Chiriță R, Drept constituțional. Drepturi si libertăți

22. Ciobanu V.M, Tratat teoretic și practic de procedură civilă, vol. I, Teoria generală, Ed. Național, București, 1996

23. Costin M.N, Dictionar de dreptul afacerilor , Ed Hamangiu, 2012

24. Costin M.N, Costin M.C, Dictionar de drept civil, vol I, Editura Lumina Lex, Bucuresti. 1997

25. Deak Fr. R.Popescu Tratat de drept succesoral. Ed.a III-a actualizată și completată, vol I, Moștenirea legală, Ed.Universul Juridic, București, 2001

26. Dogaru I, Cercel S, Drept civil.Persoanele, Ed.C.H.Beck, București, 2007

27. Eminescu Y, Subiectele colective de drept în România , Ed. Academiei, București, 1981

28. Filipescu I.P, A.I. Filipescu, Tratat de drept international privat Ed.Universul Juridic, 2008

29. Hamangiu Constantin, Rosetti-Bălănescu Ion, Băicoianu Alexandru. Tratat de drept civil român. Vol. I. Editura All,București, 1996

30. Hamangiu C., I. Rosetti-Bălănescu, Al. Băicoianu,Tratat de drept civil român, vol. II, Ed. Națională S. Ciornei, București, 1928

31. Hamangiu C., I. Rosetti Bălănescu, A. Băicoianu, Tratat de drept civil român, vol.III, Ed. Națională S. Ciornei, București, 1928

32. Hăgeanu C.C , Dreptul familiei și actele de stare civilă , Ed. Hamangiu, București, 2012

33. Ilie G.A., Conditiile generale de fond si de validitate ale actului juridic civil.,Ed.Universul juridic, 2017

34. Ionașcu Tr., în Organizațiile socialiste ca persoane juridice în România, Ed. Academiei R.S.R., București, 1967

...

Preview document

Capacitatea civilă a persoanei fizice și a persoanei juridice - Pagina 1
Capacitatea civilă a persoanei fizice și a persoanei juridice - Pagina 2
Capacitatea civilă a persoanei fizice și a persoanei juridice - Pagina 3
Capacitatea civilă a persoanei fizice și a persoanei juridice - Pagina 4
Capacitatea civilă a persoanei fizice și a persoanei juridice - Pagina 5
Capacitatea civilă a persoanei fizice și a persoanei juridice - Pagina 6
Capacitatea civilă a persoanei fizice și a persoanei juridice - Pagina 7
Capacitatea civilă a persoanei fizice și a persoanei juridice - Pagina 8
Capacitatea civilă a persoanei fizice și a persoanei juridice - Pagina 9
Capacitatea civilă a persoanei fizice și a persoanei juridice - Pagina 10
Capacitatea civilă a persoanei fizice și a persoanei juridice - Pagina 11
Capacitatea civilă a persoanei fizice și a persoanei juridice - Pagina 12
Capacitatea civilă a persoanei fizice și a persoanei juridice - Pagina 13
Capacitatea civilă a persoanei fizice și a persoanei juridice - Pagina 14
Capacitatea civilă a persoanei fizice și a persoanei juridice - Pagina 15
Capacitatea civilă a persoanei fizice și a persoanei juridice - Pagina 16
Capacitatea civilă a persoanei fizice și a persoanei juridice - Pagina 17
Capacitatea civilă a persoanei fizice și a persoanei juridice - Pagina 18
Capacitatea civilă a persoanei fizice și a persoanei juridice - Pagina 19
Capacitatea civilă a persoanei fizice și a persoanei juridice - Pagina 20
Capacitatea civilă a persoanei fizice și a persoanei juridice - Pagina 21
Capacitatea civilă a persoanei fizice și a persoanei juridice - Pagina 22
Capacitatea civilă a persoanei fizice și a persoanei juridice - Pagina 23
Capacitatea civilă a persoanei fizice și a persoanei juridice - Pagina 24
Capacitatea civilă a persoanei fizice și a persoanei juridice - Pagina 25
Capacitatea civilă a persoanei fizice și a persoanei juridice - Pagina 26
Capacitatea civilă a persoanei fizice și a persoanei juridice - Pagina 27
Capacitatea civilă a persoanei fizice și a persoanei juridice - Pagina 28
Capacitatea civilă a persoanei fizice și a persoanei juridice - Pagina 29
Capacitatea civilă a persoanei fizice și a persoanei juridice - Pagina 30
Capacitatea civilă a persoanei fizice și a persoanei juridice - Pagina 31
Capacitatea civilă a persoanei fizice și a persoanei juridice - Pagina 32
Capacitatea civilă a persoanei fizice și a persoanei juridice - Pagina 33
Capacitatea civilă a persoanei fizice și a persoanei juridice - Pagina 34
Capacitatea civilă a persoanei fizice și a persoanei juridice - Pagina 35
Capacitatea civilă a persoanei fizice și a persoanei juridice - Pagina 36
Capacitatea civilă a persoanei fizice și a persoanei juridice - Pagina 37
Capacitatea civilă a persoanei fizice și a persoanei juridice - Pagina 38
Capacitatea civilă a persoanei fizice și a persoanei juridice - Pagina 39
Capacitatea civilă a persoanei fizice și a persoanei juridice - Pagina 40
Capacitatea civilă a persoanei fizice și a persoanei juridice - Pagina 41
Capacitatea civilă a persoanei fizice și a persoanei juridice - Pagina 42
Capacitatea civilă a persoanei fizice și a persoanei juridice - Pagina 43
Capacitatea civilă a persoanei fizice și a persoanei juridice - Pagina 44
Capacitatea civilă a persoanei fizice și a persoanei juridice - Pagina 45
Capacitatea civilă a persoanei fizice și a persoanei juridice - Pagina 46
Capacitatea civilă a persoanei fizice și a persoanei juridice - Pagina 47
Capacitatea civilă a persoanei fizice și a persoanei juridice - Pagina 48
Capacitatea civilă a persoanei fizice și a persoanei juridice - Pagina 49
Capacitatea civilă a persoanei fizice și a persoanei juridice - Pagina 50
Capacitatea civilă a persoanei fizice și a persoanei juridice - Pagina 51
Capacitatea civilă a persoanei fizice și a persoanei juridice - Pagina 52
Capacitatea civilă a persoanei fizice și a persoanei juridice - Pagina 53
Capacitatea civilă a persoanei fizice și a persoanei juridice - Pagina 54
Capacitatea civilă a persoanei fizice și a persoanei juridice - Pagina 55
Capacitatea civilă a persoanei fizice și a persoanei juridice - Pagina 56
Capacitatea civilă a persoanei fizice și a persoanei juridice - Pagina 57
Capacitatea civilă a persoanei fizice și a persoanei juridice - Pagina 58
Capacitatea civilă a persoanei fizice și a persoanei juridice - Pagina 59
Capacitatea civilă a persoanei fizice și a persoanei juridice - Pagina 60
Capacitatea civilă a persoanei fizice și a persoanei juridice - Pagina 61
Capacitatea civilă a persoanei fizice și a persoanei juridice - Pagina 62
Capacitatea civilă a persoanei fizice și a persoanei juridice - Pagina 63
Capacitatea civilă a persoanei fizice și a persoanei juridice - Pagina 64
Capacitatea civilă a persoanei fizice și a persoanei juridice - Pagina 65
Capacitatea civilă a persoanei fizice și a persoanei juridice - Pagina 66
Capacitatea civilă a persoanei fizice și a persoanei juridice - Pagina 67
Capacitatea civilă a persoanei fizice și a persoanei juridice - Pagina 68
Capacitatea civilă a persoanei fizice și a persoanei juridice - Pagina 69
Capacitatea civilă a persoanei fizice și a persoanei juridice - Pagina 70
Capacitatea civilă a persoanei fizice și a persoanei juridice - Pagina 71
Capacitatea civilă a persoanei fizice și a persoanei juridice - Pagina 72
Capacitatea civilă a persoanei fizice și a persoanei juridice - Pagina 73
Capacitatea civilă a persoanei fizice și a persoanei juridice - Pagina 74
Capacitatea civilă a persoanei fizice și a persoanei juridice - Pagina 75
Capacitatea civilă a persoanei fizice și a persoanei juridice - Pagina 76
Capacitatea civilă a persoanei fizice și a persoanei juridice - Pagina 77
Capacitatea civilă a persoanei fizice și a persoanei juridice - Pagina 78
Capacitatea civilă a persoanei fizice și a persoanei juridice - Pagina 79
Capacitatea civilă a persoanei fizice și a persoanei juridice - Pagina 80
Capacitatea civilă a persoanei fizice și a persoanei juridice - Pagina 81
Capacitatea civilă a persoanei fizice și a persoanei juridice - Pagina 82

Conținut arhivă zip

 • Capacitatea civila a persoanei fizice si a persoanei juridice.docx

Alții au mai descărcat și

Apărarea dreptului de proprietate prin acțiunea de revendicare

Aspecte de practică judiciară Concluzii Bibliografie Lista de abrevieri R.R.D. - Revista Română de Drept sec. - secţie civ. - civil com. -...

Încetarea persoanei juridice

INTRODUCERE În lucrarea de față mi-am propus să tratez o temă cu un spectru larg și o importanță deosebită atât în viața juridică, cât și în...

Aspecte teoretice și practice cu privire la termenele, cauzele și efectele suspendării, întreruperii și repunerii în termenul de prescripție extinctivă

Prescriptia extinctiva este cunoscuta în toate ramurile de drept, de aceea, aceasta institutie juridica este susceptibila de analiza temeinica atât...

Ocrotirea Persoanei Fizice

ARGUMENT Din toate timpurile dreptul s-a ocupat de ocrotirea persoanei fizice. Astăzi însă, prin sublimarea drepturilor omului, el se apleacă...

Capacitatea civilă a persoanei fizice

NOŢIUNI INTRODUCTIVE Dacă dreptul este expresia juridică a vieţii organizate, dacă oamenii intră între ei în cele mai felurite legături, dacă cele...

Condiții de validitate ale contractului de vânzare-cumpărare

I Noţiuni generale 1. Privire istorică Alături de contractul de schimb, contractul de vânzare-cumpărare pretinde a fi unul din cele mai vechi...

Testamentul

INTRODUCERE Motivația alegerii temei Instituţia succesiunii în dreptul civil este menită să asigure o continuitate a raporturilor patrimoniale,...

Persoana ca subiect de drept civil - persoană fizică

INTRODUCERE Lucrarea de față își propune să prezinte principalele aspecte ale persoanei fizice ca subiect de drept civil. Persoana fizică este...

Te-ar putea interesa și

Cerințele Actului Juridic Civil

CAPITOLUL I CONSIDERENTE GENERALE PRIVIND ACTUL JURIDIC CIVIL 1.1. Noţiunea de act juridic civil Actul juridic civil reprezintă o manifestare de...

Capacitatea civilă a persoanei fizice

NOŢIUNI INTRODUCTIVE Dacă dreptul este expresia juridică a vieţii organizate, dacă oamenii intră între ei în cele mai felurite legături, dacă cele...

Studiu de caz privind capacitatea civilă a minorului

INTRODUCERE În prezent, capacitatea de a încheia acte juridice reprezintă o condiție de fond esențială, de validitate și generală a actului...

Starea Civilă

ARGUMENT Starea civilă a persoanei fizice, reprezintă un ansamblu de elemente prin care, aceasta se individualizează ca subiect de drepturi și...

Ocrotirea persoanei fizice prin interdicție judecătorească și curatelă

INTRODUCERE În legătură cu punerea sub interdicție și curatela în lumina noului Cod civil, principala modificare și cea mai ușor de sesizat, adusă...

Persoana ca subiect de drept civil - persoană fizică

INTRODUCERE Lucrarea de față își propune să prezinte principalele aspecte ale persoanei fizice ca subiect de drept civil. Persoana fizică este...

Capacitatea civilă de folosință a persoanei fizice

CAPITOLUL I ASPECTE GENERALE CU PRIVIRE LA CAPACITATEA CIVILĂ DE FOLOSINȚĂ A PERSOANEI FIZICE SECȚIUNEA 1.1. DELIMITĂRI CONCEPTUALE CU PRIVIRE...

Drept civil - partea generală - persoană fizică, persoană juridică

CAPITOLUL I INTRODUCERE ÎN DREPTUL CIVIL SECŢIUNEA I NOŢIUNI GENERALE DESPRE DREPTUL CIVIL 1.1. Definiţia dreptului civil Dreptul civil este...

Ai nevoie de altceva?