Libera circulație a persoanelor în spațiul european

Disertație
8/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 109 în total
Cuvinte : 43796
Mărime: 270.61KB (arhivat)
Publicat de: Mariana V.
Puncte necesare: 14

Cuprins

 1. ABREVIERI 5
 2. INTRODUCERE 6
 3. CAPITOLUL I 7
 4. CONSIDERAŢII ŞI PRINCIPALELE COORDONATE ALE LIBEREI CIRCULAŢIE A PERSOANELOR ÎN SPAŢIUL UNIUNII EUROPENE 7
 5. 1.1.Ideea de unitate europeană-trecut şi prezent 7
 6. 1.2. Globalizarea circulaţiei persoanelor 10
 7. 1.3. Principalele coordonate ale liberei circulaţii a persoanelor stabilite în convenţii şi tratate internaţionale 11
 8. 1.3.1.Tratatul constituind Comunitatea Economică Europeană. 11
 9. 1.3.2.Actul Unic European 13
 10. 1.3.3. Tratatul de la Maastricht 14
 11. 1.3.4. Tratatul de la Amsterdam 15
 12. 1.3.5. Acordul Schengen şi Convenţia de Implementare a Acordului Schengen 16
 13. 1.3.6. Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene 18
 14. 1.3.7.Tratatul de la Lisabona 18
 15. 1.3.7.1.Versiunea consolidată a Tratatului privind Uniunea Europeană. 18
 16. 1.3.8. Alte acte normative 19
 17. CAPITOLUL II 23
 18. ASPECTE PRIVIND COOPERAREA STATELOR MEMBRE ÎN SPAŢIUL SCHENGEN 23
 19. 2.1. Noţiunea de străin 24
 20. 2.2. Condiţie juridică a străinului 25
 21. 2.3. Politici şi strategii privind libera circulaţie a persoanelor 27
 22. 2.3.1. Politica comunitară în domeniul vizelor 27
 23. 2.3.2. Determinarea statului competent pentru soluţionarea cererii de vize 29
 24. 2.3.3. Primirea cererilor de vize 29
 25. 2.3.4. Soluţionarea cererilor de vize 29
 26. 2.3.5.Controlul la frontieră al străinilor 30
 27. 2.4. Politica comună privind migraţia 31
 28. 2.5 . Politica comunitară privind azilul 33
 29. 2.6. Protecţia datelor cu caracter personal 36
 30. 2.6.1. Imperativitatea protecţiei datelor cu caracter personal 38
 31. 2.7. Autoritatea Naţională de Supraveghere a prelucrării Datelor cu Caracter Personal 40
 32. 2.8. Sisteme informatice europene şi securizarea frontierelor 40
 33. 2.8.1 . Sistemul de Informaţii Schengen 40
 34. 2.8.2. EURODAC (unitate centrală instituită în cadrul Comisiei) 41
 35. 2.9. Sistemul de informaţii privind vizele ( SIV) 42
 36. CAPITOLUL III 45
 37. ASPECTE PRIVIND LIBERA CIRCULAŢIE A PERSOANELOR ÎN SPAŢIUL COMUNITAR 45
 38. 3.1.Cadrul general de dezvoltare a politicilor europene 45
 39. 3.2. Misiunea Europei unite 47
 40. 3.3. Instituirea Pieţei interne unice 48
 41. 3.4. Libera circulaţie a persoanelor în spaţiul comunitar 49
 42. 3.4.1. Problema cetăţeniei. 51
 43. 3.4.2. Noţiunea de lucrător. 54
 44. 3.5. Libertatea de stabilire 62
 45. 3.6. Libertatea de prestare a serviciilor 63
 46. 3.7. Restricţii ale dreptului la liberă circulaţie a persoanelor în spaţiul uniunii europene 64
 47. CAPITOLUL IV 65
 48. LIBERUL ACCES LA ANGAJARE ŞI EGALITATEA DE TRATAMENT 65
 49. 4.1.Dreptul de intrare şi de şedere 65
 50. 4.1.1. Directiva nr. 68/360 65
 51. 4.1.2. Directiva 2004/38 66
 52. 4.2. Liberul acces la angajare şi egalitatea de tratament 70
 53. 4.2.1. Regulamentul nr. 1612/68 70
 54. 4.2.2. Regulamentul nr. 2434/92 71
 55. 4.3. Libertatea în procesul angajării 72
 56. 4.4. Egalitatea de tratament 72
 57. 4.5.Condiţiile de muncă egale cu ale lucrătorilor naţionali 74
 58. 4.6. Avantajele sociale şi fiscale 76
 59. 4.7. Accesul în şcolile de pregătire profesională sau în casele de pensionari 80
 60. 4.8. Drepturi sindicale; drepturi de reprezentare şi management 81
 61. 4.9.Accesul la locuinţă 81
 62. 4.10.Membrii de familie ai lucrătorului migrant 82
 63. 4.10.1. Rezidenţă 82
 64. 4.10.2. Angajare 83
 65. 4.10.3. Accesul copiilor la cursurile de pregătire profesională şi ucenicie 83
 66. 4.10.4. Accesul membrilor de familie la avantaje sociale 84
 67. 4.11. Dreptul de a rămâne pe teritoriul unui stat membru după desfăşurarea unei activităţi salariate în acel stat 85
 68. 4.12. Restricţii ale dreptului de intrare şi dreptului de şedere pe motive de ordine publică, securitate publică şi sănătate publică 88
 69. 4.13.Elemente de drept comparat privind libera circulaţie a persoanelor în diverse state ale uniunii europene 92
 70. 4.13.1. Raportul comprehensiv de monitorizare 2005 privind România 92
 71. 4.13.2. Scurte precizări privind libera circulaţie a persoanelor în România 94
 72. 4.13.3. Libera circulaţie a persoanelor în Marea Britanie 94
 73. 4.13.4.Libera circulaţie a persoanelor în Germania 94
 74. 4.5. Libera circulaţie a persoanelor în Italia 95
 75. 4.6. Libera circulaţie a persoanelor în Spania 95
 76. CONCLUZII ŞI PROPUNERI DE LEGE FERENDA 96
 77. BIBLIOGRAFIE 104

Extras din disertație

INTRODUCERE

Libera circulaţie a persoanelor şi eliminarea controalelor la frontierele interne fac parte dintr-un concept mai larg , acela al pieţei interne , în care nu este posibilă existenţa frontierelor interne sau restrângerea libertăţii de circulaţie a persoanelor .

Principiul liberei circulaţii a persoanelor a primit diverse abordări în cursul unor activităţi de cercetare dar nu şi din perspectiva avută în vedere la alegerea acestei teme . Astfel , am considerat , în lucrarea pe care o efectuez , să abordez principiul liberei circulaţii a persoanelor într-un cadru general din care să nu lipsească , în primul rând , perspectiva istorică a ideii de integrare europeană . Privită din perspectivă istorică , abordarea principiului liberei circulaţii a persoanelor în cuprinsul lucrării de faţă începe cu descrierea succintă primelor idei şi forme de unitate europeană , şi continuă cu momentul apariţiei primelor forme propriu-zise de unitate europeană , moment în care au fost create , de altfel , şi primele izvoare de drept comunitar.

Însă , nici o abordare a acestei teme , în opinia noastră , nu poate fi realizată în absenţa studierii implicaţiilor pe care fenomenul globalizării le are asupra liberei circulaţii a persoanelor .

Lucrarea de faţă continuă cu analiza actelor normative comunitare care reglementează această libertate . Este foarte importantă în studiul acestei teme , în opinia noastră , analiza izvoarelor principale şi secundare de drept comunitar , adică a tratatelor , regulamentelor , directivelor , deciziilor care cuprind dispoziţii referitoare la libera circulaţie a persoanelor. Elocventă în acest sens este declaraţia Vicepreşedintelui Comisiei Euroepene , Jacques Barrot , în care arată că „ libera circulaţie a persoanelor constituie una dintre libertăţile fundamentale ale pieţei interne , în beneficiul cetăţenilor UE , al statelor membre şi al competitivităţii economiei europene . Aplicarea deficientă a legislaţiei comunitare în acest domeniu ar putea avea ca rezultat încălcarea principiilor care stau la baza construcţiei europene”.

Lucrarea de faţă pune accentul , pe lângă studierea actelor normative comunitare , şi pe analiza jurisprudenţei CJUE , fapt ce atribuie un caracter de actualitate acestei cercetări . Deoarece tratatele şi legislaţia secundară nu conţin explicaţii exhaustive ale motivelor pentru care au fost adoptate , sau rapoarte explicative , jurisprudenţa creativă a Curţii , în vedercomunitare , a dobândit cu timpul o funcţie cvasinormativă .

În contextul implementării aquis-ului Schengen în legislaţia statelor membre ale Uniunii Europene , se impune crearea unor politici comune în domeniile migraţiei, azilului şi vizelor , a căror analiză trebuie aprofundată în cuprinsul prezentei cercetări . În acelaşi context se impune analizarea regulilor privitoare la protecţia datelor cu caracter personal , dar şi analiza sistemelor informatice implicate în securizarea frontierelor.

O altă direcţie de abordare a temei alese se plasează în sfera analizei conceptului de cetăţenie europeană , a drepturilor şi obligaţiilor ce rezultă din calitatea de cetăţean european dar şi raportul în care se află cetăţenii europeni cu statele naţionale . Cetăţenia Uniunii nu este o realitate consolidată ; mai degrabă , este începutul unui lung proces a cărui finalizare va depinde de soarta procesului de integrare europeană . Instituţionalizarea Cetăţeniei Uniunii la Maastricht a constituit , fără îndoială, cel mai important efort de a construi un pod între instituţiile europene şi cetăţeni .

Importanţa abordării principiului liberei circulaţii a persoanelor în cadrul acestui demers ştiinţific trebuie pusă în evidenţă şi prin analiza managementului integrat al frontierelor . Astfel , se impune Lucrarea fenomenului migraţiei ilegale , a fenomenului criminalităţii transfrontaliere precum şi , în strânsă legătură cu acestea , analizarea tehnicilor biometrice folosite în descoperirea , Lucrarea , prevenirea şi combaterea criminalităţii transfrontaliere.

Statele membre au acte normative care reglementează libera circulaţie a persoanelor dar, de cele mai multe ori , aceste acte normative nu sunt rezultatul transpunerii integrale a legislaţiei comunitare . Totodată, pot apărea situaţii în care se crează un conflict între dreptul comunitar şi dreptul intern al statelor membre , întâietate având normele dreptului comunitar , conform principiului priorităţii. Abordarea principiului liberei circulaţii a persoanelor nu se poate realiza fără o analiză comparativă a actelor normative care reglementează acest principiu în câteva state ale Uniunii Europene .

Libera circulaţie a persoanelor nu are un caracter absolut ci ea poate fi restrânsă pentru anumite consideraţii expres prevăzute de legislaţia comunitară şi , implicit , de legislaţiile statelor membre . Un rol important în stabilirea , definirea şi sancţionarea restricţiilor la libera circulaţie îl are Curtea de Justiţie a Uniuni Europene dar şi instanţele naţionale .

CAPITOLUL I

CONSIDERAŢII ŞI PRINCIPALELE COORDONATE ALE LIBEREI CIRCULAŢIE A PERSOANELOR ÎN SPAŢIUL UNIUNII EUROPENE

1.1.Ideea de unitate europeană-trecut şi prezent

Începuturile unităţii europene coboară până în Antichitate . Este de necontestat faptul că, pe de o parte , dreptul roman s-a dovedit a fi un element central al unităţii europene şi, pe de altă parte, faptul că acesta a avut o mare influenţă asupra legislaţiei actuale din ţările Europei.

Totodată , este important de amintit că originea ideii de „Europă Unită” se pierde în umbra istoriei , expresii de acest gen existând în operele unor mari filosofi, scriitori, istorici , jurişti , politicieni şi oameni de ştiinţă de pe bătrânul continent începând chiar din antichitate .

Deşi, în decursul istoriei , mult timp s-a considerat că a existat o Europă unită în timpul Imperiului Roman sau dominaţiei napoleoniene ,în realitate , pe bună dreptate s-a constatat faptul că Europa nu s-a bucurat de o unitate politică absolută în acele vremuri . În timpul acestor perioade istorice nici pe departe nu putem vorbi de o Europă Unită . De fapt există un singur sistem bazat pe un singur conducător , o singură şi mare putere dar, ceea ce a stârnit multă îngrijorare la acea vreme a fost faptul că acest sistem se baza şi pe puterea forţei.

Important de menţionat , în opinia noastră , este şi propunerea , destul de îndrăzneaţă la vremea respectivă , de unitate europeană a fost lansată în anul 1463 , de regele Boemiei , Georg Potebrad , propunere care nu a fost acceptată şi faţă de care nu au fost manifestate adeziuni . În esenţă, acest proiect viza înfiinţarea unei confederaţii europene antiotomane , a unei confederaţii a statelor creştine care îşi luau angajamentul să nu recurgă la conflicte armate unele împotriva altora , să nu susţină comploturi interne împotriva conducătorilor legal aleşi, să se sprijine reciproc pentru sancţionarea delictelor comise pe teritoriul unuia dintre aceste state . Aşa cum arătam anterior , acest proiect a fost respins , iar Papalitatea l-a excomunicat pe autorul lui.

Preview document

Libera circulație a persoanelor în spațiul european - Pagina 1
Libera circulație a persoanelor în spațiul european - Pagina 2
Libera circulație a persoanelor în spațiul european - Pagina 3
Libera circulație a persoanelor în spațiul european - Pagina 4
Libera circulație a persoanelor în spațiul european - Pagina 5
Libera circulație a persoanelor în spațiul european - Pagina 6
Libera circulație a persoanelor în spațiul european - Pagina 7
Libera circulație a persoanelor în spațiul european - Pagina 8
Libera circulație a persoanelor în spațiul european - Pagina 9
Libera circulație a persoanelor în spațiul european - Pagina 10
Libera circulație a persoanelor în spațiul european - Pagina 11
Libera circulație a persoanelor în spațiul european - Pagina 12
Libera circulație a persoanelor în spațiul european - Pagina 13
Libera circulație a persoanelor în spațiul european - Pagina 14
Libera circulație a persoanelor în spațiul european - Pagina 15
Libera circulație a persoanelor în spațiul european - Pagina 16
Libera circulație a persoanelor în spațiul european - Pagina 17
Libera circulație a persoanelor în spațiul european - Pagina 18
Libera circulație a persoanelor în spațiul european - Pagina 19
Libera circulație a persoanelor în spațiul european - Pagina 20
Libera circulație a persoanelor în spațiul european - Pagina 21
Libera circulație a persoanelor în spațiul european - Pagina 22
Libera circulație a persoanelor în spațiul european - Pagina 23
Libera circulație a persoanelor în spațiul european - Pagina 24
Libera circulație a persoanelor în spațiul european - Pagina 25
Libera circulație a persoanelor în spațiul european - Pagina 26
Libera circulație a persoanelor în spațiul european - Pagina 27
Libera circulație a persoanelor în spațiul european - Pagina 28
Libera circulație a persoanelor în spațiul european - Pagina 29
Libera circulație a persoanelor în spațiul european - Pagina 30
Libera circulație a persoanelor în spațiul european - Pagina 31
Libera circulație a persoanelor în spațiul european - Pagina 32
Libera circulație a persoanelor în spațiul european - Pagina 33
Libera circulație a persoanelor în spațiul european - Pagina 34
Libera circulație a persoanelor în spațiul european - Pagina 35
Libera circulație a persoanelor în spațiul european - Pagina 36
Libera circulație a persoanelor în spațiul european - Pagina 37
Libera circulație a persoanelor în spațiul european - Pagina 38
Libera circulație a persoanelor în spațiul european - Pagina 39
Libera circulație a persoanelor în spațiul european - Pagina 40
Libera circulație a persoanelor în spațiul european - Pagina 41
Libera circulație a persoanelor în spațiul european - Pagina 42
Libera circulație a persoanelor în spațiul european - Pagina 43
Libera circulație a persoanelor în spațiul european - Pagina 44
Libera circulație a persoanelor în spațiul european - Pagina 45
Libera circulație a persoanelor în spațiul european - Pagina 46
Libera circulație a persoanelor în spațiul european - Pagina 47
Libera circulație a persoanelor în spațiul european - Pagina 48
Libera circulație a persoanelor în spațiul european - Pagina 49
Libera circulație a persoanelor în spațiul european - Pagina 50
Libera circulație a persoanelor în spațiul european - Pagina 51
Libera circulație a persoanelor în spațiul european - Pagina 52
Libera circulație a persoanelor în spațiul european - Pagina 53
Libera circulație a persoanelor în spațiul european - Pagina 54
Libera circulație a persoanelor în spațiul european - Pagina 55
Libera circulație a persoanelor în spațiul european - Pagina 56
Libera circulație a persoanelor în spațiul european - Pagina 57
Libera circulație a persoanelor în spațiul european - Pagina 58
Libera circulație a persoanelor în spațiul european - Pagina 59
Libera circulație a persoanelor în spațiul european - Pagina 60
Libera circulație a persoanelor în spațiul european - Pagina 61
Libera circulație a persoanelor în spațiul european - Pagina 62
Libera circulație a persoanelor în spațiul european - Pagina 63
Libera circulație a persoanelor în spațiul european - Pagina 64
Libera circulație a persoanelor în spațiul european - Pagina 65
Libera circulație a persoanelor în spațiul european - Pagina 66
Libera circulație a persoanelor în spațiul european - Pagina 67
Libera circulație a persoanelor în spațiul european - Pagina 68
Libera circulație a persoanelor în spațiul european - Pagina 69
Libera circulație a persoanelor în spațiul european - Pagina 70
Libera circulație a persoanelor în spațiul european - Pagina 71
Libera circulație a persoanelor în spațiul european - Pagina 72
Libera circulație a persoanelor în spațiul european - Pagina 73
Libera circulație a persoanelor în spațiul european - Pagina 74
Libera circulație a persoanelor în spațiul european - Pagina 75
Libera circulație a persoanelor în spațiul european - Pagina 76
Libera circulație a persoanelor în spațiul european - Pagina 77
Libera circulație a persoanelor în spațiul european - Pagina 78
Libera circulație a persoanelor în spațiul european - Pagina 79
Libera circulație a persoanelor în spațiul european - Pagina 80
Libera circulație a persoanelor în spațiul european - Pagina 81
Libera circulație a persoanelor în spațiul european - Pagina 82
Libera circulație a persoanelor în spațiul european - Pagina 83
Libera circulație a persoanelor în spațiul european - Pagina 84
Libera circulație a persoanelor în spațiul european - Pagina 85
Libera circulație a persoanelor în spațiul european - Pagina 86
Libera circulație a persoanelor în spațiul european - Pagina 87
Libera circulație a persoanelor în spațiul european - Pagina 88
Libera circulație a persoanelor în spațiul european - Pagina 89
Libera circulație a persoanelor în spațiul european - Pagina 90
Libera circulație a persoanelor în spațiul european - Pagina 91
Libera circulație a persoanelor în spațiul european - Pagina 92
Libera circulație a persoanelor în spațiul european - Pagina 93
Libera circulație a persoanelor în spațiul european - Pagina 94
Libera circulație a persoanelor în spațiul european - Pagina 95
Libera circulație a persoanelor în spațiul european - Pagina 96
Libera circulație a persoanelor în spațiul european - Pagina 97
Libera circulație a persoanelor în spațiul european - Pagina 98
Libera circulație a persoanelor în spațiul european - Pagina 99
Libera circulație a persoanelor în spațiul european - Pagina 100
Libera circulație a persoanelor în spațiul european - Pagina 101
Libera circulație a persoanelor în spațiul european - Pagina 102
Libera circulație a persoanelor în spațiul european - Pagina 103
Libera circulație a persoanelor în spațiul european - Pagina 104
Libera circulație a persoanelor în spațiul european - Pagina 105
Libera circulație a persoanelor în spațiul european - Pagina 106
Libera circulație a persoanelor în spațiul european - Pagina 107
Libera circulație a persoanelor în spațiul european - Pagina 108
Libera circulație a persoanelor în spațiul european - Pagina 109

Conținut arhivă zip

 • Libera Circulatie a Persoanelor in Spatiul European.doc

Alții au mai descărcat și

Considerații cu Privire la Sancțiunea Juridică

REZUMAT Cuvinte cheie: raport de constrângere, sancţiuni negative, sancţiuni pozitive, determinate, alternative, caracterul represiv – aflictiv ....

Libera circulație

INTRODUCERE UNIUNEA EUROPEANĂ: UN ALT PAS ÎNAINTE Uniunea Europeană a atins un punct critic în procesul dezvoltării ei. Să înghiţi dintr-o dată...

Libera circulație a persoanelor - material și instituții competente

CAPITOLUL I – CONSIDERATII INTRODUCTIVE 1. 1. – Scurt istoric al uniunii Europene Declaratia din 9 mai 1950 a lui Robert Schuman, ministrul...

Libera circulație a capitalurilor

I.INTRODUCERE “Va veni o zi când nu vor mai fi în Europa alte câmpuri de luptă decât un mare spaţiu unificat, deschis comerţului şi spiritelor...

Spațiul administrativ al Uniunii Europene

INTRODUCERE Dezvoltarea administrativă descrisă nu trebuie considerată ca o etapă finală, circumscrisă în timp, care garantează administraţiei...

Libera circulație a persoanelor în Uniunea Europeană

Prin încheierea Acordului de asociere la Uniunea Europeana (Acordul European), România s-a angajat ireversibil pe calea integrarii europene....

Analiza Nedemnității Succesorale în Lumina Noului Cod Civil

INTRODUCERE În prezenta lucrare, ne-am propus să analizăm nedemnitatea succesorală, o instituţie care, deşi strâns legată de moştenire, atât în...

Infracțiuni Prevăzute de Legislația

SCURT ISTORIC. CONSIDERAŢII GENERALE Pentru a putea discuta despre infracţiunile prevazute de Legislaţia Rutieră Romană trebuie în primul rând sa...

Te-ar putea interesa și

Libera circulație

INTRODUCERE UNIUNEA EUROPEANĂ: UN ALT PAS ÎNAINTE Uniunea Europeană a atins un punct critic în procesul dezvoltării ei. Să înghiţi dintr-o dată...

Provocări și perspective pe piața muncii în Uniunea Europeană

Introducere Lucrarea intitulată ,, Piaţa muncii în UE – Provocări şi perspective’’ analizează, pe parcursul a trei capitole, fenomenele ce au loc...

Libera circulație a persoanelor - material și instituții competente

CAPITOLUL I – CONSIDERATII INTRODUCTIVE 1. 1. – Scurt istoric al uniunii Europene Declaratia din 9 mai 1950 a lui Robert Schuman, ministrul...

Spațiul administrativ al Uniunii Europene

INTRODUCERE Dezvoltarea administrativă descrisă nu trebuie considerată ca o etapă finală, circumscrisă în timp, care garantează administraţiei...

Regimul juridic vamal la exportul în UE

INTRODUCERE Importanța și actualitatea temei cercetate. La etapa actuală care este marcată de schimbări profunde la capitolul lege, o mare...

Libera Circulație a Persoanelor

CAPITOLUL I Consideratii introductive Sectiunea I Scurt istoric – Uniunea Europeana Declaratia din 9 mai 1950 a lui Robert Schuman, ministrul...

Libertatea de Circulație a Persoanelor

SUMMARY FREE MOVEMENT RIGHTS FOR THE CITIZENS FROM THE EUROPEAN UNION The right to free movement is one of the most visible advantages of a...

Particularități ale Dreptului Comunitar al Afacerilor

CAPITOLUL I: CONSIDERATII GENERALE. SECTIUNEA I: SCURTA INTRIDUCERE. Intreaga istorie a constructiei europene poate fi sintetizata pornind de la...

Ai nevoie de altceva?