Răspunderea juridică - Privire specială asupra răspunderii penale

Disertație
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 52 în total
Cuvinte : 20797
Mărime: 311.99KB (arhivat)
Publicat de: Costin C.
Puncte necesare: 10

Cuprins

 1. INTRODUCERE 6
 2. CAPITOLUL I. CONSIDERAȚII INTRODUCTIVE PRIVIND RĂSPUNDEREA JURIDICĂ 7
 3. I.1. Noțiunea de răspunderea juridică 7
 4. I.2. Principiile răspunderii juridice 7
 5. I.3. Formele răspunderii juridice 8
 6. I.4. Condițiile generale ale răspunderii juridice 10
 7. I.4.1. Conduita/fapta ilicită 10
 8. I.4.2. Rezultatul sau efectul social produs de fapta ilicită 11
 9. I.4.3. Legătura de cauzalitate între faptă și rezultat 11
 10. I.4.4. Subiectul răspunderii juridice 11
 11. I.4.5. Vinovăția 12
 12. I.4.6. Împrejurările care exclud răspunderea juridică 13
 13. CAPITOLUL II. RĂSPUNDEREA PENALĂ A PERSOANEI FIZICE ÎN SISTEMUL DE DREPT ROMÂNESC 15
 14. II.1. Cadrul legal 15
 15. II.2. Noțiune și principii 16
 16. II.3. Caracterele sancțiunilor de drept penal 17
 17. II.4. Categorii de sancțiuni de drept penal 18
 18. II.5. Pedepsele în dreptul penal românesc actual 19
 19. II.5.1. Noțiunea de pedeapsă 19
 20. II.5.2. Scopul pedepsei 20
 21. II.5.3. Trăsăturile caracteristice ale pedepsei 20
 22. II.5.4. Funcțiile pedepsei 21
 23. II.5.5. Clasificarea pedepselor 22
 24. II.5.6. Cauzele care înlătură răspunderea penală 23
 25. II.5.7. Răspunderea penală a minorului 24
 26. CAPITOLUL III. RĂSPUNDEREA PENALĂ A PERSOANEI JURIDICE ÎN SISTEMUL DE DREPT ROMÂNESC 28
 27. III.1. Noțiunea răspunderii penale a persoanei juridice 28
 28. III.2. Condițiile răspunderii penale a persoanei juridice 28
 29. III.3. Principiile răspunderii penale a persoanei juridice 29
 30. III.4. Pedepsele aplicabile persoanei juridice 30
 31. III.4.1.Stabilirea amenzii pentru persoana juridică (Art. 137 C. pen.) 31
 32. III.4.2. Regimul pedepselor complementare aplicate persoanei juridice 31
 33. CAPITOLUL IV. RĂSPUNDEREA PENALĂ ÎN DREPTUL INTERNAȚIONAL PUBLIC 35
 34. IV.1. Noțiune, funcții, elemente 35
 35. IV.2. Fundamentul răspunderii internaționale penale 40
 36. IV.3. Răspunderea internațională a statelor 41
 37. IV.4. Forme de reparare a prejudiciului 44
 38. VI.5. Răspunderea penală a persoanelor fizice ca subiecte de drept internațional 45
 39. IV.6. Infracțiunile internaționale 47
 40. CONCLUZII 50
 41. BIBLIOGRAFIE 52

Extras din disertație

INTRODUCERE

Obiectul prezentei lucrări îl reprezintă răspunderea juridică, cu accent asupra răspunderii penale, o tema de perpetua actualitate, în contextul schim bărilor so cial-politice curente.

Dreptul este indisolubil legat de evoluția generală a societății, ca insti-tuție ce derivă de la societate și își găsește suportul în relațiile interumane. Conștiința juridică apare ca o premisă a dreptului, iar funcția sa normativă este mijlocită de ipostazele conștiinței prin care omul, devine subiect propriu-zis și titular de drepturi.

Conștiința juridică este o premisă a dreptului. Nu există sistem de drept fără ca, înainte, să fie conștientizat în primul rând de către destinatarii săi. Mai mult, omul trebuie să participe că factor conștient la derularea raporturilor de drept, ceea ce îi va permite să acționeze respectând legea. Numai în aceste condiții se poate vorbi despre ordinea de drept.

Conștiința juridică constituie o premisă ideologică a elaborării dreptului. Nicio lege, niciun act normativ nu a fost adoptat înainte de a fi conceput, înainte de a fi trecut prin conștiința juridică a celor care participa la activitatea normativă și care sunt purtători ai conștiinței juridice a societății sau a unui grup social.

Conștiința juridică cuprinde și sfera realizării dreptului, a aplicării sale, a formării și înfăptuirii raporturilor juridice create pe baza normelor de drept, a for mării și respectării dreptului.

Răspunderea juridică este acea formă a răspunderii sociale stabilită de stat în urma încălcării normelor de drept printr-un fapt ilicit și care determină suportarea consecințelor corespunzătoare de către cel vinovat, inclusiv prin utilizarea forței de constrângere a statului în scopul restabilirii ordinii de drept astfel lezate.

CAPITOLUL I.

CONSIDERAȚII INTRODUCTIVE

PRIVIND RĂSPUNDEREA JURIDICĂ

I.1. Noțiunea de răspunderea juridică

Indiferent de forma de organizare, o societate are nevoie de componența esențială cunoscută sub denumirea de răspundere juridică pentru a-și păstra echilibrul și a menține buna pace între membrii ei. În societatea primitivă această instituție nu există , ideea de răzbunare și violență guvernau în lipsa conceptului de stat și drept.Ulterior a apărut, în timpul romanilor, ideea compoziției private care înlocuia răzbunarea. Apare plata efectivă a despăgubirii, menținută până în epoca feudală când o serie de pagube puteau fi răscumpărate în bani sau în natură. Legislația și jurisdicția nu definesc noțiunea de răspundere juridică, legiuitorul fixând doar condițiile în prezența cărora o persoană poate fi trasă la răspundere, respectiv principiile răspunderii, natura și întinderea sancțiunilor susceptibile de aplicare și limitele în care operează. Situația este similară și în practica judiciară, care nu dă o definiție a răspunderii juridice sau a vreuneia dintre formele acesteia, însă practica și-a adus o valoroasă contribuție la explicarea și lămurirea condi țiilor și formelor răspunderii juridice. Sensul frecvent atribuit noțiunii de răspun dere este acela de obligație de a suporta consecințele nerespectării unor reguli de conduită, de către autorul faptei contrare normei și care poartă totdeauna amprenta dezaprobării sociale a unei asemenea conduite.

Noțiunea de răspundere juridică presupune forma răspunderii sociale stabilită de stat în urma încălcării normelor juridice printr-un fapt ilicit, fapt ce determină suportarea consecințelor corespunzătoare de către cel vinovat, prin utilizarea forței de constrângere a statului, în scopul restabilirii ordinii sociale încălcate prin acea faptă ilicită .

I.2. Principiile răspunderii juridice

Principiile răspunderii juridice reprezintă idei directoare din cadrul acestei instituții , ele formând baza elaborării și realizării normelor juridice și găsindu-și expresia în toate normele de drept care reglementează diferitele forme sub care se prezintă această instituție juridică.

Ele se reflectă cu deosebire în principiile generale ale dreptului, între ele existând o deplină interdependență.

Principiile răspunderii juridice sunt:

1. Principiul legalității răspunderii juridice

Acesta face referire la faptul că angajarea răspunderii se realizează doar în temeiul legii. Este o transpunere a principiului legalității consacrat în art.1 alin. 5 din Constituția României republicată, care arată că ,,respectarea Constituției, a supremației sale și a legilor sale este obligatorie”.

Cu alte cuvinte, tragerea la răspundere juridică a unei persoane în lipsa unei legi care să autorizeze această acțiune este de neconceput.Totodată, realizarea acestui principiu este premisa ce garantează înfăptuirea celorlalte principii fun damentale ale răspunderii juridice.

Bibliografie

I. Cărți, tratate, monografii

1. Boghirnea I., C. Dinica, Teoria Generală a Dreptului, Ediția a II-a revizuită și actualizată, Editura Sitech, Craiova, 2011

2. Ceterchi I. și colab., Istoria Dreptului Românesc, Editura Academiei RSR, București, 1980

3. Ceterchi I., I. Craiovan, Introducere în Teoria Generală a Dreptului, Editura Academiei RSR, București, 1981

4. Cliza C., Drept Administrativ, partea I, Editura ProUniversitaria, București, 2010

5. Craiovan I., Tratat de teoria generală a dreptului, ediția a III-a revăzută și adăugită, Editura Universul Juridic, București, 2015

6. Diaconu Gh., Răspunderea penală, Editura Lumina Lex, București, 2008

7. Dongoroz V., S. Kahane, I. Oancea, N. Iliescu, C. Bulai, R. Stanoiu, Explicații teoretice ale Codului Penal Român, vol.I, Partea genarală, Editura Academiei R.S.R., București, 1969

8. Hotca, M.A. Drept penal. Partea generală. Răspunderea penală și sancțiunile de drept penal, Editura C.H. Beck, București, 2014

9. Ilie A.R., Răspunderea penală a persoanei juridice. Jurisprudența rezumată și comentată, Editura C.H. Beck, București, 2014

10. Mitrache C-tin., C., Mitrache, Drept penal roman, Partea generală, Editura Universul Juridic, 2010

11. Nastase A., B. Aurescu, C. Jura, Drept Internațional Public - Sinteze pentru examen, editia a 5-a, Editura C.H. Beck, București, 2009

12. Oancea I., Drept penal, partea generală, Editura Didactică și Pedagogică, Bucuresti, 1971

13. Paraschiv G., Drept penal al Uniunii Europene, Editura C.H. Beck, București, 2008

14. Pivniceru M.M., Răspunderea penală în dreptul internațional, Editura Polirom, 1999

15. Predescu O., M. Udroiu, Convenția europeană a drepturilor omului și dreptul procesual penal român, Editura C.H. Beck, București, 2007

16. Rusu I.M., Drept execuțional penal, EdituraHamangiu, București, 2015

17. Stanilă L.M., Răspunderea penală a persoanei juridice, Editura Hamangiu, 2012

18. Strețeanu F., F. Chiriță Radu, Răspunderea penală a persoanei juridice, Editura Rosetti, 2002

19. Udroiu M., Procedura penală. Partea generală. Noul Cod de procedură penală, Editura C.H. Beck, București, 2014

II. Legislație

20. Codul Penal

21. Codul de Procedură Penală

22. Legea 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală și pentru modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții procesual penale

23. Codul civil

24. Codul de procedură civilă

25. Ordonanța de Urgență pentru modificarea și completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, precum și pentru completarea art. 31 alin. (1) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară

26. Directiva 2011/93/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 decembrie 2011 privind combaterea abuzului sexual asupra copiilor, a exploatării sexuale a copiilor și a pornografiei infantile, de abrogare a Deciziei-cadru 2004/68/JAI, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 335 din 17 decembrie 2011;

27. Directiva 2012/13/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 mai 2012 privind dreptul la informare în cadrul procedurilor penale, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 142 din 1 iunie 2012;

28. Directiva nr. 2008/99/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind protecția mediului prin intermediul dreptului penal, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 328 din 6 decembrie 2008;

29. Directiva 2014/62/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind protecția prin măsuri de drept penal

a monedei euro și a altor monede împotriva falsificării și de înlocuire a Deciziei - cadru 2000/383/JAI a Consiliului, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 151 din 21 mai 2014;

30. Directiva 2012/29/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 octombrie 2012, de stabilire a unor norme minime privind drepturile, sprijinirea și protecția victimelor criminalității și de înlocuire a Deciziei-cadru 2001/220/JAI a Consiliului, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L, nr. 315 din 14 noiembrie 2012.

31. Constituția României, Convenția europeană a drepturilor omului, Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, ediția a 6-a, actualizată la

6 ianuarie 2016, Editura Hamangiu, București, 2016

III. Site-uri

32. Audiovisual Library on International Law http://legal.un.org/avl/doctrine.html

Preview document

Răspunderea juridică - Privire specială asupra răspunderii penale - Pagina 1
Răspunderea juridică - Privire specială asupra răspunderii penale - Pagina 2
Răspunderea juridică - Privire specială asupra răspunderii penale - Pagina 3
Răspunderea juridică - Privire specială asupra răspunderii penale - Pagina 4
Răspunderea juridică - Privire specială asupra răspunderii penale - Pagina 5
Răspunderea juridică - Privire specială asupra răspunderii penale - Pagina 6
Răspunderea juridică - Privire specială asupra răspunderii penale - Pagina 7
Răspunderea juridică - Privire specială asupra răspunderii penale - Pagina 8
Răspunderea juridică - Privire specială asupra răspunderii penale - Pagina 9
Răspunderea juridică - Privire specială asupra răspunderii penale - Pagina 10
Răspunderea juridică - Privire specială asupra răspunderii penale - Pagina 11
Răspunderea juridică - Privire specială asupra răspunderii penale - Pagina 12
Răspunderea juridică - Privire specială asupra răspunderii penale - Pagina 13
Răspunderea juridică - Privire specială asupra răspunderii penale - Pagina 14
Răspunderea juridică - Privire specială asupra răspunderii penale - Pagina 15
Răspunderea juridică - Privire specială asupra răspunderii penale - Pagina 16
Răspunderea juridică - Privire specială asupra răspunderii penale - Pagina 17
Răspunderea juridică - Privire specială asupra răspunderii penale - Pagina 18
Răspunderea juridică - Privire specială asupra răspunderii penale - Pagina 19
Răspunderea juridică - Privire specială asupra răspunderii penale - Pagina 20
Răspunderea juridică - Privire specială asupra răspunderii penale - Pagina 21
Răspunderea juridică - Privire specială asupra răspunderii penale - Pagina 22
Răspunderea juridică - Privire specială asupra răspunderii penale - Pagina 23
Răspunderea juridică - Privire specială asupra răspunderii penale - Pagina 24
Răspunderea juridică - Privire specială asupra răspunderii penale - Pagina 25
Răspunderea juridică - Privire specială asupra răspunderii penale - Pagina 26
Răspunderea juridică - Privire specială asupra răspunderii penale - Pagina 27
Răspunderea juridică - Privire specială asupra răspunderii penale - Pagina 28
Răspunderea juridică - Privire specială asupra răspunderii penale - Pagina 29
Răspunderea juridică - Privire specială asupra răspunderii penale - Pagina 30
Răspunderea juridică - Privire specială asupra răspunderii penale - Pagina 31
Răspunderea juridică - Privire specială asupra răspunderii penale - Pagina 32
Răspunderea juridică - Privire specială asupra răspunderii penale - Pagina 33
Răspunderea juridică - Privire specială asupra răspunderii penale - Pagina 34
Răspunderea juridică - Privire specială asupra răspunderii penale - Pagina 35
Răspunderea juridică - Privire specială asupra răspunderii penale - Pagina 36
Răspunderea juridică - Privire specială asupra răspunderii penale - Pagina 37
Răspunderea juridică - Privire specială asupra răspunderii penale - Pagina 38
Răspunderea juridică - Privire specială asupra răspunderii penale - Pagina 39
Răspunderea juridică - Privire specială asupra răspunderii penale - Pagina 40
Răspunderea juridică - Privire specială asupra răspunderii penale - Pagina 41
Răspunderea juridică - Privire specială asupra răspunderii penale - Pagina 42
Răspunderea juridică - Privire specială asupra răspunderii penale - Pagina 43
Răspunderea juridică - Privire specială asupra răspunderii penale - Pagina 44
Răspunderea juridică - Privire specială asupra răspunderii penale - Pagina 45
Răspunderea juridică - Privire specială asupra răspunderii penale - Pagina 46
Răspunderea juridică - Privire specială asupra răspunderii penale - Pagina 47
Răspunderea juridică - Privire specială asupra răspunderii penale - Pagina 48
Răspunderea juridică - Privire specială asupra răspunderii penale - Pagina 49
Răspunderea juridică - Privire specială asupra răspunderii penale - Pagina 50
Răspunderea juridică - Privire specială asupra răspunderii penale - Pagina 51
Răspunderea juridică - Privire specială asupra răspunderii penale - Pagina 52

Conținut arhivă zip

 • Raspunderea juridica - Privire speciala asupra raspunderii penale.docx

Alții au mai descărcat și

Procedura în Cauzele Privind Minorii

REFERINŢE BIBLIOGRAFICE 69 INTRODUCERE Actualitatea temei investigate. Procedura în cauzele privind minorii în faza de urmărire penală are...

Repararea Prejudiciului Efect al Răspunderii Civile Delictuale

CAPITOLUL I. RĂSPUNDEREA CIVILĂ DELICTUALĂ SECŢIUNEA I. CONSIDERAŢII GENERALE 1. NOŢIUNEA GENERALĂ DE RĂSPUNDERE Toate acţiunile şi...

Darea de Mită

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND FENOMENUL GENERAL AL CORUPŢIEI Secţiunea 1: Conceptul de corupţie şi necesitatea incriminării corupţiei...

Participația Penală în Dreptul Penal Român

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII GENERALE ASUPRA INSTITUŢIEI PARTICIPAŢIEI ÎN DREPTUL PENAL 1.1. Noţiune şi caractere Denumirea de participaţie penală...

Principiile Răspunderii Juridice

Caracteristica generala a tezei In societatea omeneasca actiunile omului sunt determinate de necesitatile sale cotidiene. Aceste actiuni proprii...

Răspunderea Juridică

ÎNTODUCERE Respectarea normelor de drept nu se revendică unor exigenţe abstracte. Ea se legitimează în cerinţe social obiective, legate de...

Motodologia cuvântului pedeapsă

Capitolul I. Apariţia şi evoluţia pedepselor penale ca sancţiuni de drept penal Secţiunea I. Evoluţia pedepselor penale ca sancţiuni de drept...

Procedură de judecată în cauzele cu infractori minor

Introducere Combaterea și prevenirea infracționalității minorilor a reprezentat și va reprezenta o permanent preocupare de politică penală a...

Te-ar putea interesa și

Răspunderea disciplinară

Capitolul I Considerații generale privind disciplina muncii și răspunderea disciplinară 1.1. Disciplina muncii 1.1.1. Noțiune Disciplina muncii...

Proceduri Speciale de Cercetare a Minorilor Infractori

INTRODUCERE Penitenciar – un cuvânt care sperie minţile majorităţii oamenilor societăţii moderne, începând cu truditorul zi lumină din mediul...

Dreptul și Legislația în Asistența Socială

INTRODUCERE Profesia de asistent social abordează persoana şi nevoile sale din perspectiva asigurării şi respectării drepturilor şi libertăţilor...

Delincvența juvenilă în mediul rural. asistența și consilierea minorului delincvent

ARGUMENT Infractorii sunt oameni de lângă noi, care, din diferite motive au fost marginalizaţi, discriminaţi, etc. (Judecător Lorena...

Mărturia mincinoasă

CARACTERIZAREA GENERALA A INFRACTIUNILOR CARE IMPIEDICA INFAPTUIREA JUSTITIEI 1.1.SCURT ISTORIC Pravilele romanesti din secolul al XVII-lea...

Procedură de judecată în cauzele cu infractori minor

Introducere Combaterea și prevenirea infracționalității minorilor a reprezentat și va reprezenta o permanent preocupare de politică penală a...

Răspunderea Disciplinară a Salariaților

CAPITOLUL I REGLEMENTAREA RĂSPUNDERII JURIDICE ÎN DREPTUL MUNCII 1. CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND DISCIPLINA MUNCII Orice activitate omenească...

Răspunderea juridică a individului pentru infracțiuni internaționale

I N T R O D U C E R E Noţiuni generale privind răspunderea juridică pentru infracţiuni internaţionale Printre problemele fundamentale ale...

Ai nevoie de altceva?