Elemente de drept administrativ special

Referat
7/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 19 în total
Cuvinte : 6931
Mărime: 54.59KB (arhivat)
Publicat de: Andreea A.
Puncte necesare: 5

Extras din referat

INTRODUCERE

Resursele umane din instituțiile publice reprezintă anumite particularități în funcție de specificul activităților desfășurate în cadrul instituțiilor publice. Pentru îndeplinirea intereselor principale ale administrației, și anume satisfacerea intereselor generale ale comunității, prin lege s-au constituit diferite funcții publice, încredințate funcționarului public.

Fundamentele constituționale ale funcției publice se regăsesc în art. 16 alin. 3 din Constituția României, unde se prevede că: “funcțiile și demnitățile publice, civile sau militare, pot fi ocupate, în condițiile legii, de persoanele care au cetățenia română și domiciliul în țară. Statul român garantează egalitatea de șanse între femei și bărbați pentru ocuparea acestor funcții și demnități.”

Funcția publică reprezintă ansamblul atribuțiilor și responsabilităților, stabilite în temeiul legii, în scopul realizării prerogativelor de putere publică de către administrația publică centrală, administrația publică locală și autoritățile administrative autonome.

Funcționarul public este persoana numită, în condițiile legii, într-o funcție publică. Persoana care a fost eliberată din funcția publică și se află în corpul de rezervă al funcționarilor publici își păstrează calitatea de funcționar public.

În anul 1991, înainte de intrarea în vigoare a Constituției, Guvernul României a adoptat un prim act normativ aplicabil domeniului, o hotărâre prin care, pe parcursul a patru articole,erau reglementate anumite măsuri menite a asigura prestigiul social al funcționarilor publici. Au fost stabilite astfel, în mod succint, persoanele ce au calitatea de funcționar public, obligațiile și interdicțiile aplicabile acestora, precum și regimul disciplinar și consecințele sale.

Constituția din 1991 stabilește pentru prima dată după perioada comunistă importanța statutului funcționarilor publici în noul stat român prin faptul că, în textul art. 72 alin. (3) lit.i), introduce între domeniile ce vor fi reglementate prin lege organică și statutul funcționarilor publici. Vidul legislativ care exista în unul dintre cele mai importante sectoare, respectiv sectorul administrativ, a fost completat prin adoptarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici. Această lege a adus clarificări cu privire la noțiunile de funcție publică și funcționar public, pe care le-a transformat în instituții juridice.

Analiza modului in care legiuitorul definește funcția publica determina concluzia ca s-a avut in vedere accepțiunea restrânsă a sintagmei de funcție publica, mai precis funcția publica din administrația publica centrala si locala. Aceasta deoarece in doctrina de specialitate funcția publica si funcționarul public sunt analizate atât intr-un sens larg, care include toate categoriile de personal care își desfășoară activitatea in cadrul unei autorități sau instituții publice, cat si intr-un sens restrâns, care vizează exclusiv categorii de personal din sfera puterii executive.

Astfel, au fost create premisele unor dezbateri doctrinare în legătură cu aceste noțiuni. Statutul funcționarilor publici a fost modificat și completat de nenumărate ori și a fost aplicabil până în iulie 2019, când a intrat în vigoare Codul administrativ.

Codul Administrativ schimbă, însă, aceasta abordare, definind funcția publică in articolul 5 lit. y). Deși păstrează aproape integral conținutul definiției anterioare, stabilind ca funcția publica reprezintă ansamblul atribuțiilor si responsabilităților, stabilite in temeiul legii, in scopul exercitării prerogativelor de putere publica de către autoritățile si instituțiile publice, Codul Administrativ are o abordare evident mai generala, renunțând la enumerarea autorităților ale căror prerogative de putere sunt exercitate prin funcția publica si făcând referire la toate autoritățile si instituțiile publice.

În Noul Cod administrativ se reglementează regimul general al raporturilor juridice dintre funcționarii publici și stat sau administrația publică locală, prin autoritățile administrative autonome ori prin autoritățile și instituțiile publice ale administrației publice centrale și locale, denumite raporturi de serviciu, dispozițiile sale completându-se cu prevederile legislației muncii, precum și cu reglementările de drept comun civile, administrative sau penale, după caz, în măsura în care nu contravin legislației specifice funcției publice.

Astfel, reținem ca in sens larg, funcția publica reprezintă o situație juridică constituita dintr-un complex unitar de drepturi si obligații, prin a căror realizare se înfăptuiește in mod specific competenta unui organ de stat, exercitându-se puterea publica in conformitate cu atribuțiile ce revin autorității respective.

CARIERA ÎN FUNCȚIA PUBLICĂ

1. Cadrul legislativ actual în România

În Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 555 din 5 iulie 2019 a fost publicată Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ care reglementează cadrul general pentru organizarea și funcționarea autorităților și instituțiilor administrației publice, statutul personalului din cadrul acestora, răspunderea administrativă, serviciile publice, precum și unele reguli specifice privind proprietatea publică și privată a statului și a unităților administrativ-teritoriale.

Este interesant de remarcat faptul că, în încercarea de a preveni interpretări contrare, legiuitorul califică în mod limpede Codul administrativ ca fiind lege specială, precizând că el se completează cu prevederile Codului civil și cu alte reglementări de drept comun aplicabile în materie.

Autoritățile administrației publice centrale sunt: Guvernul, ministerele, alte organe centrale de specialitate subordonate Guvernului sau ministerelor, autoritățile administrative autonome.

Autoritățile administrației publice locale sunt:

- consiliile locale

- primarii

- consiliile județene.

Nu sunt supuse Codul administrativ structurilor de specialitate înființate pentru exercitarea prerogativelor Președintelui României.

Codul enunță și definește 7 principii generale aplicabile administrației publice:

- principiul legalității

- principiul egalității

- principiul transparenței

- principiul proporționalității

- principiul satisfacerii interesului public

- principiul continuității

- principiul adaptabilității.

Codul administrativ este foarte bine scris, ca tehnică de redactare, are claritatea unui curs universitar și prevederi de detaliu care nu intră în contradicție cu principiile enunțate.

OUG 57/2019 de aprobare a Codului administrativ conține și mici modificări ale Statutului funcționarilor publici (Legea 188/1999), pentru corelarea cu Codul administrativ.

Bibliografie

1. Curs pentru învățământ la distanță, Conf. Univ. Dr. Liliana-Teodora PASCARIU, ,, Elemente de drept administrativ special,, Suceava, 2021.

2. Marin Ionică, Managementul resurselor umane în administrația publică, Editura Universitaria, Craiova, 2009.

3. Constituția României, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

4. Verginia Vedinaș, Drept administrativ, Ediția a 11-a, Editura Universul Juridic, București, 2018.

5. Constantin Claudiu Ulariu , Marta Claudia Cliza, Drept administrativ. Ediție revizuita conform modificărilor Codului Administrativ, Editura Pro Universitaria, București, 2020.

Preview document

Elemente de drept administrativ special - Pagina 1
Elemente de drept administrativ special - Pagina 2
Elemente de drept administrativ special - Pagina 3
Elemente de drept administrativ special - Pagina 4
Elemente de drept administrativ special - Pagina 5
Elemente de drept administrativ special - Pagina 6
Elemente de drept administrativ special - Pagina 7
Elemente de drept administrativ special - Pagina 8
Elemente de drept administrativ special - Pagina 9
Elemente de drept administrativ special - Pagina 10
Elemente de drept administrativ special - Pagina 11
Elemente de drept administrativ special - Pagina 12
Elemente de drept administrativ special - Pagina 13
Elemente de drept administrativ special - Pagina 14
Elemente de drept administrativ special - Pagina 15
Elemente de drept administrativ special - Pagina 16
Elemente de drept administrativ special - Pagina 17
Elemente de drept administrativ special - Pagina 18
Elemente de drept administrativ special - Pagina 19

Conținut arhivă zip

  • Elemente de drept administrativ special.docx

Alții au mai descărcat și

Mijloace și tehnici de comunicare - Relațiile cu media

furnizeză informații mediei; propun material precum fotografii, casete video, reprezentări grafice a informației asistate de calculator, etc;...

Structura pentru sprijinirea dezvoltării urbane durabile

Având în vedere importanța și compexitatea dimensiunii urbane a politicii de coeziune în perioada 2014-2020 și ținând cont și de experiența...

Drept Civil - curs și tematică pt examen

16.10.2017 Tematica Examenului 1. Norma de drept. Structura. 2. Raportul juridic civil. Structura. 3. Capacitatea juridical a partilor...

Administrație publică

STATUL - reprezintă forma instituționalizată de organizare politică a unei colectivități umane constituite istoric și localizate geografic pe un...

Organizații europene și euroatlantice

Istoria recenta a Europei este strâns legată de eforturile realizate imediat după cel de-al II Război Mondial. În prezent, vorbim de o Uniune...

Elemente de arhivistică, birotică și documentaristică

INTRODUCERE Arhivistica și informarea documentară (documentaristica) sunt discipline care au ca sferă de cercetare documentele scrise. Activitatea...

Finanțe publice

S 1 APARIȚIA SI EVOLUTIA FINANȚELOR PUBLICE La baza F.P. stau 2 elemente esentiale : STATUL SI BANII a carui evolutie de a lungul istoriei a...

Evoluția conceptului drepturile omului

Drepturile individuale ale cetățenilor și cetățenia europeană sunt consacrate în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, în Tratatul...

Te-ar putea interesa și

Instituția prefectului - organizare și funcționare

CAPITOLUL 1 INSTITUTIA PREFECTULUI. ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE. 1.1. Scurt istoric privind înfiinţarea Prefecturii În Roma Antică, noţiunea de...

Reglementarea Juridică a Transportului de Persoane

INTRODUCERE Actualitatea investigaţiei: La momentul actual, atît pentru legislaţia Republicii Moldova, cît şi pentru legislaţia fostelor republici...

Particularitățile contractului comercial de transport internațional

Introducere Actualitatea cercetării. Deplasarea mărfurilor de la producător la cumpărător și cumpărătorii din altă țară este asigurată prin...

Administrația publică centrală de specialitate - elemente de istorie și contemporaneitate

Capitolul I 1.1 Scurt istoric al administraţiei publice, în România 1.1.1 Apariţia statului român Unul din aspectele cele mai deprimante ale...

Prefectul - organ de tutelă administrativă

CAPITOLUL I ASPECTE INTRODUCTIVE. ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ 1.1 Organizarea Sistemului de administraţie publică Termenul de administraţie provine...

Importanța izvoarelor dreptului administrativ în sistemul juridic actual românesc

INTRODUCERE Literatura juridică interbelica și mai ales postbelică a fost preocupată de fundamentarea particularităților a ceea ce se numește cel...

Executarea Actelor de Drept Administrativ

CAPITOLUL I NOŢIUNI GENERALE PRIVIND ACTELE ADMINISTRATIVE 1. SCURT ISTORIC Terminologia utilizată are semnificaţia sa în orice demers cognitiv,...

Evoluția și formele contenciosului administrativ român

1. Caracterizarea generala a contenciosului administrativ In dreptul burghez activitatea administrativa este supusa, in general, unui control...

Ai nevoie de altceva?