Drept Civil. Contracte

Curs
8.8/10 (4 voturi)
Domeniu: Drept Civil
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 144 în total
Cuvinte : 91719
Mărime: 287.57KB (arhivat)
Publicat de: Eva Busuioc
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Bogdan Ciuca
Facultatea de Drept

Extras din curs

TITLUL I.

CONTRACTUL DE VÂNZARE CUMPĂRARE

CAPITOLUL I

I. Aspecte privind noţiunea şi caracterele juridice ale contractului de vânzare-cumpărare.

1.1 Noţiunea şi reglementarea contractului .

Despre „vindere” în concepţia actualului cod civil legiuitorul statuează în art. 1294 o definiţie clară a contractului de vânzare cumpărare, pe care doctrina a interpretat-o , ca fiind contractul prin care una dintre părţi - vânzătorul - strămută proprietatea unui bun al său asupra celeilalte părţi - cumpărătorul - care se obligă în schimb a plăti vânzătorului preţul bunului vândut.

Din majoritatea opiniilor şi definiţiilor date de autori , se disting următoarele precizări referitoare la contractul de vânzare - cumpărare:

-Transmiterea proprietăţii este condiţionată de natura contractului nu de esenţa acestuia

-Prin vânzare-cumpărare se pot transmite drepturile reale , drepturile de creanţă sau drepturile din materia proprietăţii intelectuale.

-Preţul plătit constă întotdeauna într-o sumă de bani.

-Contractul de vânzare-cumpărare nu poate avea ca obiect drepturi personal nepatrimoniale şi nici drepturi patrimoniale cu caracter strict personal sau alte drepturi prevăzute de lege sau stabilite prin contracte care sunt încheiate în considerarea persoanei (dreptul la întreţinere).

Contractul de vânzare-cumpărare este reglementat de Codul civil, în cartea a- III-a, art. 1294-1404 dar şi de alte acte normative cum ar fi: Decretul-lege nr. 61/1990 , Legea nr. 85/1992, Legea nr. 112/19953, Legea nr. 247/2005 etc.

1.2 Caracterele juridice ale contractului de vânzare - Cumpărare.

1.2.1 Vânzarea-cumpărarea este un contract sinalagmatic.

Caracterul sinalagmatic al contractului de vânzare-cumpărare constă în faptul că părţile îşi asumă obligaţii reciproce, fiecare dintre contractanţi fiind, în acelaşi timp, creditor şi debitor unul faţă de altul.

Astfel, vânzătorul are obligaţia să predea bunul vândut şi să-1 garanteze pe cumpărător contra evicţiunii şi pentru vicii ascunse, iar cumpărătorul are obligaţia să plătească preţul convenit şi să preia lucrul.

Definitorii pentru acest caracter sunt trăsăturile care deosebesc contractele sinalagmatice de cele unilaterale: reciprocitatea obligaţiilor, conexitatea obligaţiilor şi corelativitatea drepturilor unei părţi cu obligaţiile celeilalte părţi.

1.2.2 Vânzarea-cumpărarea este un contract cu titlu oneros.

Contractul de vânzare-cumpărare este prin esenţa sa un contract cu titlu oneros, deoarece ambele părţi urmăresc anumite interese patrimoniale, adică primirea unui echivalent în schimbul prestaţiei la care se obligă, o contraprestaţie.

Caracterul oneros al contractului de vânzare-cumpărare rezidă în faptul că fiecare parte se obligă să avanseze prestaţia specifică în considerarea prestaţiei ce o va primi de la cealaltă parte.

În acest fel, vânzătorul se obligă să transmită dreptul de proprietate şi să predea lucrul vândut în considerarea contraprestaţiei, respectiv, a preţului convenit şi pe care îl va primi şi invers, cumpărătorul se obliga să plătească preţul în considerarea primirii în proprietate a bunului cumpărat.

1.2.3 Vânzarea-cumpărarea este un contract comutativ.

Existenţa şi întinderea obligaţiilor reciproce sunt cunoscute din momentul încheierii contractului şi nu depind de un eveniment viitor şi nesigur de a se produce spre deosebire de contractele aleatorii (contractul de asigurare, renta viageră), în contractele comutative nu există şanse de câştig şi pierdere pentru părţile contractante, prestaţiile acestora fiind considerate echivalente.

1.2.4 Vânzarea-cumpărarea este un contract consensual.

Acesta se încheie valabil prin simplul consimţământ al părţilor (solo consensu), lucru prevăzut expres de art. 1295.alin. 1 C. civ., conform căruia vinderea este perfectă îndată ce contractului de vânzare - cumpărare nu se cere îndeplinirea vreunei condiţii de formă şi nici remiterea lucrului vândut şi a preţului în momentul încheierii contractului.

Prin excepţie de la principiul consensualismului, în cazurile expres prevăzute de lege, vânzarea devine un contract solemn. De exemplu, terenurile pot fi înstrăinate (dobândite) prin acte juridice între vii, sub sancţiunea nulităţii absolute, numai dacă actul a fost încheiat în formă autentică.

După cum s-a precizat în literatura de specialitate, noţiunea de înstrăinare (a terenurilor) vizează transmiterea proprietăţii.

1.2.5 Vânzarea - cumpărarea este un contract translativ de proprietate din momentul încheierii lui.

Caracterul translativ de proprietate al vânzării reiese din dispoziţiile art. 971 şi 1295 alin. 1 C. civ. Astfel, legea prevede că în contractele ce au ca obiect translaţia proprietăţii sau un alt drept real proprietatea sau dreptul se transmite prin efectul consimţământului părţilor, chiar dacă nu s-a făcut tradiţiunea lucrului.

Codul civil prevede că „proprietatea este de drept strămutată” de la vânzător la cumpărător „îndată ce părţile s-au învoit asupra lucrului şi asupra preţului, deşi lucrul încă nu se va fi predat şi preţul încă nu se va fi numărat”.

Din momentul dobândirii dreptului de proprietate, cumpărătorul suportă şi riscul pieirii lucrului, potrivit principiului res perit domino.

Principiul transmiterii imediate a dreptului de proprietate (şi a riscurilor) din momentul încheierii contractului operează numai dacă sunt îndeplinite anumite condiţii:

a) Vânzătorul trebuie să fie proprietarul lucrului, iar contractul perfect valabil încheiat (de exemplu, dacă, în mod excepţional, vânzarea - cumpărarea este un contract solemn, consimţământul părţilor trebuie să fie manifestat în forma prevăzută de lege).

b) Trebuie să fie vorba de lucruri determinate individual (certe). În cazul bunurilor determinate numai generic, transferul proprietăţii nu se poate produce din momentul încheierii contractului, căci nu se cunosc bunurile care urmează să fie efectiv dobândite de cumpărător.

În cazul lucrurilor de gen, transferul proprietăţii se produce din momentul individualizării, ceea ce se face de regulă, prin predarea lucrului vândut cumpărătorului, predare care valorează, în toate cazurile, individualizare, dar nu se confundă cu aceasta.

c) Lucrul vândut trebuie să existe. In cazul vânzării bunurilor viitoare, deşi pot forma obiectul contractului, transferul proprietăţii poate opera numai în momentul în care au fost executate, terminate, în stare de a putea fi predate cumpărătorului dacă sunt bunuri individual determinate (certe), iar dacă lucrul executat este de gen, după individualizare.

d) Trebuie ca părţile să nu fi amânat transferul proprietăţii printr-o clauză specială pentru un moment ulterior încheierii contractului. Asemenea clauze pot fi prevăzute în contract, întrucât regula stabilită în art. 1295 C. civ., potrivit căreia transferul proprietăţii are loc „îndată ce părţile s-au învoit”, nu este de ordine publică (imperativă) şi deci poate fi înlăturată chiar dacă lucrul vândut este individual determinat.

Preview document

Drept Civil. Contracte - Pagina 1
Drept Civil. Contracte - Pagina 2
Drept Civil. Contracte - Pagina 3
Drept Civil. Contracte - Pagina 4
Drept Civil. Contracte - Pagina 5
Drept Civil. Contracte - Pagina 6
Drept Civil. Contracte - Pagina 7
Drept Civil. Contracte - Pagina 8
Drept Civil. Contracte - Pagina 9
Drept Civil. Contracte - Pagina 10
Drept Civil. Contracte - Pagina 11
Drept Civil. Contracte - Pagina 12
Drept Civil. Contracte - Pagina 13
Drept Civil. Contracte - Pagina 14
Drept Civil. Contracte - Pagina 15
Drept Civil. Contracte - Pagina 16
Drept Civil. Contracte - Pagina 17
Drept Civil. Contracte - Pagina 18
Drept Civil. Contracte - Pagina 19
Drept Civil. Contracte - Pagina 20
Drept Civil. Contracte - Pagina 21
Drept Civil. Contracte - Pagina 22
Drept Civil. Contracte - Pagina 23
Drept Civil. Contracte - Pagina 24
Drept Civil. Contracte - Pagina 25
Drept Civil. Contracte - Pagina 26
Drept Civil. Contracte - Pagina 27
Drept Civil. Contracte - Pagina 28
Drept Civil. Contracte - Pagina 29
Drept Civil. Contracte - Pagina 30
Drept Civil. Contracte - Pagina 31
Drept Civil. Contracte - Pagina 32
Drept Civil. Contracte - Pagina 33
Drept Civil. Contracte - Pagina 34
Drept Civil. Contracte - Pagina 35
Drept Civil. Contracte - Pagina 36
Drept Civil. Contracte - Pagina 37
Drept Civil. Contracte - Pagina 38
Drept Civil. Contracte - Pagina 39
Drept Civil. Contracte - Pagina 40
Drept Civil. Contracte - Pagina 41
Drept Civil. Contracte - Pagina 42
Drept Civil. Contracte - Pagina 43
Drept Civil. Contracte - Pagina 44
Drept Civil. Contracte - Pagina 45
Drept Civil. Contracte - Pagina 46
Drept Civil. Contracte - Pagina 47
Drept Civil. Contracte - Pagina 48
Drept Civil. Contracte - Pagina 49
Drept Civil. Contracte - Pagina 50
Drept Civil. Contracte - Pagina 51
Drept Civil. Contracte - Pagina 52
Drept Civil. Contracte - Pagina 53
Drept Civil. Contracte - Pagina 54
Drept Civil. Contracte - Pagina 55
Drept Civil. Contracte - Pagina 56
Drept Civil. Contracte - Pagina 57
Drept Civil. Contracte - Pagina 58
Drept Civil. Contracte - Pagina 59
Drept Civil. Contracte - Pagina 60
Drept Civil. Contracte - Pagina 61
Drept Civil. Contracte - Pagina 62
Drept Civil. Contracte - Pagina 63
Drept Civil. Contracte - Pagina 64
Drept Civil. Contracte - Pagina 65
Drept Civil. Contracte - Pagina 66
Drept Civil. Contracte - Pagina 67
Drept Civil. Contracte - Pagina 68
Drept Civil. Contracte - Pagina 69
Drept Civil. Contracte - Pagina 70
Drept Civil. Contracte - Pagina 71
Drept Civil. Contracte - Pagina 72
Drept Civil. Contracte - Pagina 73
Drept Civil. Contracte - Pagina 74
Drept Civil. Contracte - Pagina 75
Drept Civil. Contracte - Pagina 76
Drept Civil. Contracte - Pagina 77
Drept Civil. Contracte - Pagina 78
Drept Civil. Contracte - Pagina 79
Drept Civil. Contracte - Pagina 80
Drept Civil. Contracte - Pagina 81
Drept Civil. Contracte - Pagina 82
Drept Civil. Contracte - Pagina 83
Drept Civil. Contracte - Pagina 84
Drept Civil. Contracte - Pagina 85
Drept Civil. Contracte - Pagina 86
Drept Civil. Contracte - Pagina 87
Drept Civil. Contracte - Pagina 88
Drept Civil. Contracte - Pagina 89
Drept Civil. Contracte - Pagina 90
Drept Civil. Contracte - Pagina 91
Drept Civil. Contracte - Pagina 92
Drept Civil. Contracte - Pagina 93
Drept Civil. Contracte - Pagina 94
Drept Civil. Contracte - Pagina 95
Drept Civil. Contracte - Pagina 96
Drept Civil. Contracte - Pagina 97
Drept Civil. Contracte - Pagina 98
Drept Civil. Contracte - Pagina 99
Drept Civil. Contracte - Pagina 100
Drept Civil. Contracte - Pagina 101
Drept Civil. Contracte - Pagina 102
Drept Civil. Contracte - Pagina 103
Drept Civil. Contracte - Pagina 104
Drept Civil. Contracte - Pagina 105
Drept Civil. Contracte - Pagina 106
Drept Civil. Contracte - Pagina 107
Drept Civil. Contracte - Pagina 108
Drept Civil. Contracte - Pagina 109
Drept Civil. Contracte - Pagina 110
Drept Civil. Contracte - Pagina 111
Drept Civil. Contracte - Pagina 112
Drept Civil. Contracte - Pagina 113
Drept Civil. Contracte - Pagina 114
Drept Civil. Contracte - Pagina 115
Drept Civil. Contracte - Pagina 116
Drept Civil. Contracte - Pagina 117
Drept Civil. Contracte - Pagina 118
Drept Civil. Contracte - Pagina 119
Drept Civil. Contracte - Pagina 120
Drept Civil. Contracte - Pagina 121
Drept Civil. Contracte - Pagina 122
Drept Civil. Contracte - Pagina 123
Drept Civil. Contracte - Pagina 124
Drept Civil. Contracte - Pagina 125
Drept Civil. Contracte - Pagina 126
Drept Civil. Contracte - Pagina 127
Drept Civil. Contracte - Pagina 128
Drept Civil. Contracte - Pagina 129
Drept Civil. Contracte - Pagina 130
Drept Civil. Contracte - Pagina 131
Drept Civil. Contracte - Pagina 132
Drept Civil. Contracte - Pagina 133
Drept Civil. Contracte - Pagina 134
Drept Civil. Contracte - Pagina 135
Drept Civil. Contracte - Pagina 136
Drept Civil. Contracte - Pagina 137
Drept Civil. Contracte - Pagina 138
Drept Civil. Contracte - Pagina 139
Drept Civil. Contracte - Pagina 140
Drept Civil. Contracte - Pagina 141
Drept Civil. Contracte - Pagina 142
Drept Civil. Contracte - Pagina 143
Drept Civil. Contracte - Pagina 144

Conținut arhivă zip

  • Drept Civil. Contracte.doc

Alții au mai descărcat și

Apărarea dreptului de proprietate prin acțiunea de revendicare

Aspecte de practică judiciară Concluzii Bibliografie Lista de abrevieri R.R.D. - Revista Română de Drept sec. - secţie civ. - civil com. -...

Contractul de Întreținere

CAPITOLUL I 1.1. Introducere În doctrina franceză, încă din anul 1937, marii civilişti afirmau că trăim din ce în ce mai mult contractual....

Contractul de vânzare-cumpărare. obiectul contractului. obligațiile vânzătorului. obligațiile cumpărătorului

CAPITOLUL 1 CONSIDERATII GENERALE 1.1 SCURT ISTORIC AL CONTRACTELOR ÎN GENERAL Notiunea de contract apare pentru prima data în dreptul roman...

Contractul de Donație

Introducere. Noul Cod civil reprezintă o importantă garanţie pentru protecţia drepturilor şi intereselor funda-mentale ale persoanelor, precum şi...

Efectele contractului de vânzare cumpărare

INTRODUCERE Art. 1294, Cod civil, defineste vanzarea ca fiind o conventie prin care doua parti se obliga intre sine, una a transmite celeilalte...

Contractul de vânzare-cumpărare

,, Trăim din ce în ce mai mult contractual “ , spunea încă din 1937 L. Josseran , un mare civilist francez . Alegaţia este valabilă cu atât mai...

Răspunderea Vânzătorului pentru Viciile Lucrului Vândut

Prin efectele unui contract se înteleg obligatiile pe care contractul le creeaza în sarcina partilor contractante. Vânzatorul trebuie sa asigure...

Drept Civil - Contracte

CAPITOLUL I CONTRACTUL DE VÂNZARE CUMPARARE SECTIUNEA I NOTIUNEA SI CARACTERELE JURIDICE ALE CONTRACTULUI DE VÂNZARE CUMPARARE § 1. Notiunea...

Te-ar putea interesa și

Contractul de Mandat

CAPITOLUL I NOŢIUNI INTRODUCTIVE Secţiunea I – Conceptul de mandat A. Reprezentarea şi mandatul – Qui facit per alium est perinde ac si faciat...

Contractul de Mandat

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND CONTRACTUL DE MANDAT SECŢIUNEA I Noţiuni despre mandat. Mandatul în dreptul roman. Noţiunea de...

Efectele Specifice Contractelor Sinalagmatice

Capitolul I. CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND CONTRACTELE SINALAGMATICE I.1 Definirea contractului sinalagmatic Între contract, pe de o parte, şi...

Aspecte ale Mecanismelor de Contractare și Executare a Obligațiilor Părților la Contractul Comercial Internațional

CAPITOLUL I ASPECTE ALE RAPORTURILOR DE DETERMINARE INTRE COMERTUL INTERNATIONAL SI DREPTUL COMERTULUI INTERNATIONAL I.1 Noţiunea de Drept al...

Contractul de vânzare-cumpărare

Cap. I. Contractul de vânzare-cumpărare 1.1. Originea contractului de vânzare-cumpărare Vânzarea-cumpărarea îşi are originile în schimb (troc)....

Drept Civil - Ramură de Drept

Introducere Actualitatea temei Prezentarea cît mai largă a dreptului, ca totalitate a normelor juridice, i-a preocupat din cele mai vechi...

Corelația contractului civil cu alte contracte

GENERALITĂŢI După cum știm în orice sistem național de drept există o mulțime de ramuri de drept care reglementează relații sociale...

Contractul de Mandat în Dreptul Civil și Comercial

Mandatul comercial este contractul prin care o persoana, mandatar, se obliga, în baza însarcinarii primite de la o alta persoana, mandant, sa...

Ai nevoie de altceva?