Drept administrativ II

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 4 fișiere: doc
Pagini : 78 în total
Cuvinte : 43442
Mărime: 180.41KB (arhivat)
Publicat de: Vasilica Gal
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Adrian Stoica

Extras din curs

Capitolul I

ACTIVITATEA AUTORITĂȚILOR ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

1. Aspecte generale privind formele de activitate a autorităților administrației publice

Formele de activitatea a autorităților administrației publice, reprezintă mijloacele juridice prin care puterea executivă lucrează asupra administrației, fiind denumite și actele puterii executive. Activitatea administrației, ca orice tip de activitate umană, se poate exprima prin următoarele forme specifice:

a) actele juridice – aici putem include, actele administrative, contractele administrative și contractele civile. Dintre acestea, dreptul administrativ studiază doar actele şi contractele administrative, actele civile făcând obiectul de studiu al dreptului civil;

b) actele cu caracter exclusiv politic sunt emise fie de autorităţile centrale – Guvern, Preşedinte, fie de autorităţi locale (Primarul, Consiliul local, Prefectul) şi, având caracter declarativ, nu sunt studiate de dreptul administrativ. Sunt astfel de acte: declaraţiile Guvernului cu privire la anumite evenimente, mesajul Preşedintelui Republicii cu prilejul semnării unui acord internaţional, apelul Primarului către cetăţeni cu privire la un aspect de politică publică locală, etc. Actele cu caracter politic nu produc efecte juridice, eventuala lor autoritate fiind dată de prestigiul şi poziţia în stat a emitentului;

c) faptele administrative sunt fapte materiale juridice care intervin în sfera administraţiei publice, adică transformări în lumea înconjurătoare care produc efecte juridice, independent de existenţa unei manifestări de voinţă în acest sens a autorităţilor publice (de exemplu, construirea de către primărie a unei clădiri pe terenul proprietatea localităţii, omisiunea de a răspunde la o cerere de informaţii de interes public, etc.), ci doar în baza legii. Legea este, aşadar, cea care dă valoare unui fapt material, transformându-l într-un fapt juridic, în speţă administrativ. Faptele administrative pot fi licite (de exemplu, construirea unei clădiri), sau ilicite (exemplul clasic fiind contravenţia);

d) operaţiunile administrative sunt operaţiuni material-tehnice, adică activităţi ale administraţiei publice care nu produc efecte juridice prin ele însele: avize, dări de seamă, referate, comunicări, note interne, statistici, etc.

Sintetizând, observăm că, spre deosebire de actul administrativ, care produce efecte juridice datorită manifestării de voinţă în acest sens a autorităţii publice emitente, faptul administrativ produce efecte juridice deşi nu există o manifestare de voinţă în acest sens, iar operaţiunile administrative, deşi sunt manifestări de voinţă ale autorităţilor publice, nu produc efecte juridice.

Importanţa distincţiei între diferitele forme de activitate ale administraţiei publice apare din perspectiva efectelor juridice produse în mod direct, dar şi a acţiunilor în contencios administrativ: astfel, doar actele administrative, contractele administrative şi faptul administrativ denumit “tăcerea administraţiei” pot fi contestate prin acţiune directă, nu şi operaţiunile administrative.

2. Liberul acces la informațiile de inters public și transparența decizională în administrația publică.

2.1. Liberul acces la informațiile de interes public(Legea nr.544/2001, principalele reglementări);

Pentru asigurarea accesului oricărei persoane la informaţiile de interes public autorităţile şi instituţiile publice, au obligaţia de a organiza compartimente specializate de informare şi relaţii publice sau de a desemna persoane cu atribuţii în acest domeniu. Atribuţiile, organizarea şi funcţionarea compartimentelor de relaţii publice se stabilesc, pe baza dispoziţiilor legii, prin regulamentul de organizare şi funcţionare a autorităţii sau instituţiei publice respective. Autorităţile publice sunt obligate să dea din oficiu publicităţii un raport periodic de activitate, cel puţin anual, care va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a II-a.

2.1.2. Sediul materiei.

Legea nr.544/2001, actualizată, consacră accesul liber şi neîngrădit al persoanei la orice informaţii de interes public, ca fiind unul dintre principiile fundamentale ale relaţiilor dintre persoane şi autorităţile publice, prevederile ei fiind circumstanţiate prin normele de aplicare cuprinse în Hotărârea Guvernului nr.123/2002.

2.1.3. Modalităţi de asigurare a liberului acces la informaţiile publice.

Legea prevede două modalităţi de asigurare de către autorităţile şi instituţiile publice a accesului la informaţiile de interes public: din oficiu sau la cerere, prin intermediul compartimentului pentru relaţii publice sau al persoanei desemnate în acest scop.

2.1.4. Comunicarea din oficiu a informaţiilor de interes public.

Fiecare autoritate sau instituţie publică are obligaţia să comunice din oficiu următoarele informaţii de interes public:

a) actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea autorităţii sau instituţiei publice;

b) structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare, programul de audienţe al autorităţii sau instituţiei publice;

c) numele şi prenumele persoanelor din conducerea autorităţii sau a instituţiei publice şi ale funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice;

d) coordonatele de contact ale autorităţii sau instituţiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de Internet;

e) sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil.

f) programele şi strategiile proprii;

g) lista cuprinzând documentele de interes public;

h) lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii;

i) modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate.

Comunicarea din oficiu şi accesul la informaţiile prevăzute mai sus se realizează prin:

a) afişare la sediul autorităţii sau al instituţiei publice ori prin publicare în Monitorul Oficial al României sau în mijloacele de informare în masă, în publicaţii proprii, precum şi în pagina de Internet proprie;

b) consultarea lor la sediul autorităţii sau al instituţiei publice, în spaţii special destinate.

c) un buletin informativ care va cuprinde informaţiile prevăzute mai sus, publicat şi actualizat anual de către autorităţile şi instituţiile publice.

2.1. 5 Comunicarea informaţiilor de interes public la cerere.

Orice persoană are dreptul să solicite şi să obţină de la autorităţile şi instituţiile publice, în condiţiile legii, informaţiile de interes public, iar autorităţile şi instituţiile publice sunt obligate să asigure persoanelor, la cererea acestora, informaţiile de interes public solicitate în scris sau verbal. Solicitarea şi obţinerea informaţiilor de interes public se poate realiza, dacă sunt întrunite condiţiile tehnice necesare, şi în format electronic.

Solicitarea în scris, sau la cerere a informaţiilor de interes public cuprinde următoarele elemente:a) autoritatea sau instituţia publică la care se adresează cererea; b) informaţia solicitată, astfel încât să permită autorităţii sau instituţiei publice identificarea informaţiei de interes public; c) numele, prenumele şi semnătura solicitantului, precum şi adresa la care se solicită primirea răspunsului.

Termene de soluţionare. Autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia să răspundă în scris la solicitarea informaţiilor de interes public în termen de 10 zile sau, după caz, în cel mult 30 de zile de la înregistrarea solicitării, în funcţie de dificultatea, complexitatea, volumul lucrărilor documentare şi de urgenţa solicitării.

O prevedere de apreciat a legii este aceea care obligă autoritatea publică, în cazul în care durata necesară pentru identificarea şi difuzarea informaţiei solicitate depăşeşte 10 zile, să-l înştiinţeze pe petent în scris, în cadrul acestui termen de 10 zile, asupra faptului că s-a prelungit termenul de soluţionare la 30 de zile.

Refuzul comunicării informaţiilor solicitate se motivează şi se comunică în termen de 5 zile de la primirea petiţiilor.

Pentru informaţiile solicitate verbal funcţionarii din cadrul compartimentelor de informare şi relaţii publice au obligaţia să precizeze condiţiile şi formele în care are loc accesul la informaţiile de interes public şi pot furniza pe loc informaţiile solicitate. În cazul în care informaţiile solicitate nu sunt disponibile pe loc, persoana este îndrumată să solicite în scris informaţia de interes public, urmând ca cererea să îi fie rezolvată în termenele precizate mai sus. Informaţiile de interes public solicitate verbal se comunică în cadrul unui program minim stabilit de conducerea autorităţii sau instituţiei publice, care va fi afişat la sediul acesteia şi care se va desfăşura în mod obligatoriu în timpul funcţionării instituţiei, incluzând şi o zi pe săptămână, după programul de funcţionare.

Informaţiile de interes public solicitate verbal de către mijloacele de informare în masă vor fi comunicate, de regulă, imediat sau în cel mult 24 de ore.

Activităţile de registratură privind petiţiile nu se pot include în acest program şi se desfăşoară separat.

Preview document

Drept administrativ II - Pagina 1
Drept administrativ II - Pagina 2
Drept administrativ II - Pagina 3
Drept administrativ II - Pagina 4
Drept administrativ II - Pagina 5
Drept administrativ II - Pagina 6
Drept administrativ II - Pagina 7
Drept administrativ II - Pagina 8
Drept administrativ II - Pagina 9
Drept administrativ II - Pagina 10
Drept administrativ II - Pagina 11
Drept administrativ II - Pagina 12
Drept administrativ II - Pagina 13
Drept administrativ II - Pagina 14
Drept administrativ II - Pagina 15
Drept administrativ II - Pagina 16
Drept administrativ II - Pagina 17
Drept administrativ II - Pagina 18
Drept administrativ II - Pagina 19
Drept administrativ II - Pagina 20
Drept administrativ II - Pagina 21
Drept administrativ II - Pagina 22
Drept administrativ II - Pagina 23
Drept administrativ II - Pagina 24
Drept administrativ II - Pagina 25
Drept administrativ II - Pagina 26
Drept administrativ II - Pagina 27
Drept administrativ II - Pagina 28
Drept administrativ II - Pagina 29
Drept administrativ II - Pagina 30
Drept administrativ II - Pagina 31
Drept administrativ II - Pagina 32
Drept administrativ II - Pagina 33
Drept administrativ II - Pagina 34
Drept administrativ II - Pagina 35
Drept administrativ II - Pagina 36
Drept administrativ II - Pagina 37
Drept administrativ II - Pagina 38
Drept administrativ II - Pagina 39
Drept administrativ II - Pagina 40
Drept administrativ II - Pagina 41
Drept administrativ II - Pagina 42
Drept administrativ II - Pagina 43
Drept administrativ II - Pagina 44
Drept administrativ II - Pagina 45
Drept administrativ II - Pagina 46
Drept administrativ II - Pagina 47
Drept administrativ II - Pagina 48
Drept administrativ II - Pagina 49
Drept administrativ II - Pagina 50
Drept administrativ II - Pagina 51
Drept administrativ II - Pagina 52
Drept administrativ II - Pagina 53
Drept administrativ II - Pagina 54
Drept administrativ II - Pagina 55
Drept administrativ II - Pagina 56
Drept administrativ II - Pagina 57
Drept administrativ II - Pagina 58
Drept administrativ II - Pagina 59
Drept administrativ II - Pagina 60
Drept administrativ II - Pagina 61
Drept administrativ II - Pagina 62
Drept administrativ II - Pagina 63
Drept administrativ II - Pagina 64
Drept administrativ II - Pagina 65
Drept administrativ II - Pagina 66
Drept administrativ II - Pagina 67
Drept administrativ II - Pagina 68
Drept administrativ II - Pagina 69
Drept administrativ II - Pagina 70
Drept administrativ II - Pagina 71
Drept administrativ II - Pagina 72
Drept administrativ II - Pagina 73
Drept administrativ II - Pagina 74
Drept administrativ II - Pagina 75
Drept administrativ II - Pagina 76
Drept administrativ II - Pagina 77
Drept administrativ II - Pagina 78

Conținut arhivă zip

  • Partea a II-a.doc
  • Partea a IV-a.doc
  • Partea aIII-a.doc
  • Partea I.doc

Alții au mai descărcat și

Infracțiuni contra intereselor publice săvârșite de funcționari publici și alți funcționari

INTRODUCERE Cresterea rolului administratiei publice în evolutia societatii moderne românesti determina o cunoastere profunda a acesteia pentru ca...

Ultajul

1. CONŢINUTUL LEGAL Constituie ultraj, potrivit art.239 C.pen., insulta, calomnia ori ameninţarea săvârşită nemijlocit sau prin mijloace de...

Drept Administrativ

1.Notiunea si trasaturile administratiei publice Notiunea de administratie publica imbraca 2 sensuri: - Sens formal, administratia publica...

Drept Administrativ

1. Obiectul administraţiei publice. Administraţia publică are ca scop realizarea valorilor care exprimă interesele statului sau ale unei...

Drept Administrativ

Partea a I-a: Introducere în dreptul administrativ si în stiinta administratiei Capitolul I Aspecte generale REZUMAT: în acest prim capitol...

Contencios Administrativ

Legea 554/2004 modificata stabileste in Art.2 ca notiune de contencios administrativ poate fi definita ca activitatea de solutionare de catre...

Dreptul Familiei

Curs 1 FAMILIA - este un grup social realizat prin casatorie alcatuit din persoane care traiesc impreuna, au o gospodarie casnica comuna, sunt...

Curs TGD

NORMA JURIDICĂ Conceptul de normă juridică şi trăsăturile acesteia. Norma juridică este un element constitutiv al dreptului. Ea este o regulă de...

Te-ar putea interesa și

Reglementări Administrative ale Uniunii Europene

Introducere: În Uniunea Europeană, aflată în continuă dezvoltare şi expansiune, administraţia publică europeană şi implicit dreptul administrativ...

Izvoarele Dreptului Administrativ European

INTRODUCERE Voinţa socială generală pentru a deveni obligatorie pentru fiecare membru cât şi pentru intreaga colectivitate umană trebuie exprimată...

Importanța izvoarelor dreptului administrativ în sistemul juridic actual românesc

INTRODUCERE Literatura juridică interbelica și mai ales postbelică a fost preocupată de fundamentarea particularităților a ceea ce se numește cel...

Șeful statului. atribuții și principii de funcționare și organizare a instituției - viziunea românească și europeană

Introducere: Lucrarea de față, propune o analiză aprofundată a instituției șefului de stat atât în țara noastră cât și pe plan European, astfel...

Raportul de Drept Adminstrativ

1. Noţiunea de raport de drept administrativ Acţionând în mediul social, normele de drept administrativ dau naştere la raporturi juridice de drept...

Dreptul aplicabil administrației publice

A-Despre Administratie si Drept in Dacia Administratia de stat, ca fenomen apare o data cu statul. Deci si in statul sclavagist dac,...

Dreptul administrativ în statul de drept

Drept administrativ Definitia dreptului administrativ Dreptul administrativ poate fi definit ca ramura a dreptului public, care reglementeaza...

Izvoarele Dreptului Administrativ

Capitolul I IZVOARELE DREPTULUI ADMINISTRATIV Generalitati Orice societate are nevoie de o ordine, pe care o asigura prin instituirea unor reguli...

Ai nevoie de altceva?