Capacitatea procedurală de folosință și exercițiu a persoanei în procesul civil

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 69 în total
Cuvinte : 30273
Mărime: 113.41KB (arhivat)
Publicat de: Vladlen C.
Puncte necesare: 11

Cuprins

 1. DECLARAȚIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII 3
 2. LISTA ABREVIERILOR 4
 3. INTRODUCERE 5
 4. CAPITOLUL I. CAPACITATEA PROCEDURALĂ - ELEMENT DEFINITORIU AL DREPTURILOR ȘI OBLIGAȚIILOR PĂRȚILOR ÎN PROCESUL CIVIL 7
 5. 1.1 Conceptul de capacitate procedurală și locul ei în cadrul capacității juridice 7
 6. 1.2 Noțiunea de persoană și individualizarea ei în cadrul procesului civil 11
 7. 1.3 Caracterele juridice generale ale capacității procedurale a persoanei în procesul civil 21
 8. CAPITOLUL II. CAPACITATEA PROCEDURALĂ DE FOLOSINȚĂ A PERSOANEI ÎN PROCESUL CIVIL 31
 9. 2.1 Temeiurile începerii și încetării capacității procedurale de folosință a persoanei în procesul civil 31
 10. 2.2 Conținutul capacității procedurale de folosință a persoanei în procesul civil 41
 11. CAPITOLUL III. CAPACITATEA PROCEDURALĂ DE EXERCIȚIU A PERSOANEI ÎN PROCESUL CIVIL 46
 12. 3.1 Etapele formării capacității procedurale de exercițiu a persoanei în procesul civil 46
 13. 3.2 Temeiurile și ordinea limitării capacității procedurale de exercițiu a persoanei în procesul civil 60
 14. CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI 63
 15. BIBLIOGRAFIE 66

Extras din licență

INTRODUCERE

Actualitatea temei. Teza de față, este o prezentare teoretică normativă și practică a capacității procedurale de folosință și capacității de exercițiu a persoanei fizice, care, deși a fost cercetată de diverși autori în lucrări de specialitate, noi o facem în noile condiții socio-juridice, prezentînd informațiile privind cadrul legal în care se naște, trăiește și decedează omul, adică în privința statutului legal al persoanei fizice.

S-a cercetat aceste probleme, în primul rind, sub următoarele aspecte: calitatea de subiect de drept, capacitatea de folosință, capacitatea de exercițiu, ocrotirea juridică a acestui subiect de drept. Deși întîlnită, atît în literature de specialitate, cât și în legislație, noțiunea de capacitate procedurală de folosință și de exercițiu a persoanei fizice este puțin cunoscută în sensul ei adevărat, de aceea neam propus ca scop principal cercetarea acesteia.

Tema tezei de licență este importantă, înaintea de toate, pentru studiul dreptului, dar și pentru fundamentarea unor instituții juridice ale altor ramuri de drept.

Scopul și obiectivele proiectului. Teza de față are în calitate de scop investigarea instituției capacității procedurale de folosință și exercițiu a persoanei în procesul civil.

Analizînd legislația ce reglementează capacitatea procedurală civilă a persoanei fizice, doctrina și practica judiciară, în comparație cu legislația și doctrina altor state, ne-am propus anumite obiective. Aceste au permis desfășurarea mai detaliată a subiectului lucrării. Aceste obiective sunt:

- Conceptul de capacitate procedurală și locul ei în cadrul capacității juridice

- Noțiunea de persoană și individualizarea ei în cadrul procesului civil

- Caracterele juridice generale ale capacității procedurale a persoanei în procesul civil

- Temeiurile începerii și încetării capacității procedurale de folosință a persoanei în procesul civil

- Conținutul capacității procedurale de folosință a persoanei în procesul civil

- Etapele formării capacității procedurale de exercițiu a persoanei în procesul civil

- Temeiurile și ordinea limitării capacității procedurale de exercițiu a persoanei în procesul civil

Metodologia cercetării. Baza metodologică a lucrării o formează studierea locului și rolului instituției capacității procedurale de folosință și exercițiu a persoanei în procesul civil în Republica Moldova, în detaliu totalitatea metodelor și mijloacelor de cercetarea științifică utilizate de noi în procesul de investigare. Urmărind atingerea obiectivelor enunțate, în procesul elaborării lucrării de față a fost selectat materialul doctrinar teoretic, normativ-legislativ, cel al concepțiilor privind locul și rolul instituției capacității procedurale de folosință și exercițiu a persoanei în procesul civil în Republica Moldova.

Sumarul compartimentelor proiectului. Teza de licență, are la baza structurii sale următorul conținut:

Capitolul unu, avînd denumirea - CAPACITATEA PROCEDURALĂ - ELEMENT DEFINITORIU AL DREPTURILOR ȘI OBLIGAȚIILOR PĂRȚILOR ÎN PROCESUL CIVIL, prezintă: Conceptul de capacitate procedurală și locul ei în cadrul capacității juridice; Noțiunea de persoană și individualizarea ei în cadrul procesului civil; Caracterele juridice generale ale capacității procedurale a persoanei în procesul civil.

Capitolul doi avît titlul - CAPACITATEA PROCEDURALĂ DE FOLOSINȚĂ A PERSOANEI ÎN PROCESUL CIVIL, prezintă: Temeiurile începerii și încetării capacității procedurale de folosință a persoanei în procesul civil;Conținutul capacității procedurale de folosință a persoanei în procesul civil.

Capitolul trei cu genericul - CAPACITATEA PROCEDURALĂ DE EXERCIȚIU A PERSOANEI ÎN PROCESUL CIVIL, caracterizează: Etapele formării capacității procedurale de exercițiu a persoanei în procesul civil; Temeiurile și ordinea limitării capacității procedurale de exercițiu a persoanei în procesul civil.

Capitolul I. CAPACITATEA PROCEDURALĂ - ELEMENT DEFINITORIU AL DREPTURILOR ȘI OBLIGAȚIILOR PĂRȚILOR ÎN PROCESUL CIVIL

1.1 Conceptul de capacitate procedurală și locul ei în cadrul capacității juridice

Vorbind despre conceptul de capacitate capacitate procedurală și locul ei în cadrul capacității juridice, vom porni de la delimitarea termenului de capacitate. Dicționarul explicativ al limbii române definește capacitatea ca fiind posibilitatea, însușirea morală sau intelectuală a cuiva, aptitudinea, însușirea de a face acte juridice valabile. [22, p. 134]

În Dicționarul explicativ al limbii ruse autorul Ojegov S.I. denumește capacitatea ca fiind iscusința, priceperea, precum și posibilitatea de a realiza anumite acțiuni. [62, p. 618] De exemplu, unei persoane îi sunt descoperite anumite aptitudini către creația tehnică, muzică, activitatea educațională, etc., acestea reprezentând aptitudinile persoanei, privite în corelație cu o anumită activitate, datorită căreia omul poate aprecia unele evenimente de importanță socială. Capacitatea juridică constituie o categorie de drept universală cu un conținut foarte complex, uneori chiar controversat. Până în prezent nu s-a format un concept unic de definire a acestei noțiuni. Însăși noțiunea capacității juridice, în general, și a capacității civile, în special, este punctul de reper în cadrul reflectării instituțiilor-cheie ale dreptului civil: caracterizarea subiecților dreptului civil în ansamblu, relevarea condițiilor juridice generale ale participanților la raporturile juridice civile și realizarea drepturilor civile.

Capacitatea, în calitate de instituție juridică, este recunoscută și reglementată în toate ramurile de drept, chiar dacă uneori prin noțiuni diferite. Ba mai mult, de regulă este recunoscut că capacitatea juridică este unică, generală și universal valabilă în toate ramurile și în întreaga materie juridică. Totuși, fenomenul capacității juridice este reflectat în actele normative ramurale, fiind recunoscut și de teoreticieni ca o instituție specifică fiecărei ramuri de drept, având însă caractere și conținut diferit. Astfel, în multe ramuri de drept capacitatea juridică se definește ca fiind capacitatea titularilor ei de a fi participanți la relațiile sociale, reglementate de legislația în cauză. [49, p. 8]

Bibliografie

ACTE NORMATIVE

1. Constituția Republicii Moldova din 29 iulie 1994. Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.1 din 12 august 1994

2. Codul civil al Republicii Moldova, adoptat prin Legea Republicii Moldova nr.1107-XV din 06.06.2002 // Monitorul Oficial al R. M., 2002, nr. 82-86

3. Codul de procedură civilă al Republicii Moldova nr. 225-XV din 30.05.2003. Republicat: Monitorul Oficial al R.Moldova nr.130-134/415 din 21.06.2013

4. Legea privind actele de stare civilă Nr.100-XV din 26.04.2001 // Monitorul Oficial al R.Moldova nr.97-99/765 din 17.08.2001

5. Hotărîrea Judecătoriei Botanica din 06 octombrie 2008, dosarul nr.2-638/07. În: Arhiva companiei aeriene „Turkish Airlines”, reprezentanța în Republica Moldova

6. Hotărîrea Plenului CSJ nr.25 din 28 iunie 2004 cu privire la practica aplicării de către instanțele judecătorești a legislației despre încasarea cheltuielilor de judecată în cauzele civile. Buletinul CSJ nr.10, 2004

7. Decizia Colegiului civil al Curții de Apel Chișinău din 12 octombrie 2006, dosarul nr.2a- 2631/2006. În: Arhiva Judecătoriei Botanica, mun.Chișinău

8. Decizia Colegiului civil al Curții de Apel Chișinău din 30 mai 2006, dosarul 2a-1603/06. În: Arhiva Judecătoriei Botanica, mun.Chișinău

MANUALE, MONOGRAFII, LUCRĂRI DIDACTICE, BROȘURI

9. Avornic Gh. Teoria generală a dreptului, Ediția a II-a. - Chișinău: Cartier Juridic, 2004, p. 346

10. Baieș S., N.Roșca. Drept civil. Partea Generale. Persoana fizică. Persoana juridică. - Chișinău: Cartier juridic, 2004, p.261

11. Beleiu G., Drept civil român. Introducere în dreptul civil. Subiectele dreptului civil. Ed. Universul Juridic, București, 2003, p. 108

12. Beleiu Gh. Drept civil român. Introducere în dreptul civil. Subiectele dreptului civil. București: Editura Universul Juridic, 2001

13. Beleiu Gh. Drept civil. Persoanele. Universitatea din București, Facultatea de Drept, București, 1982, p. 64

14. Boroi G. Drept civil. Parte generală. Persoanele. Ediția a III-a, revizuită și adăugită. București: Editura Hamangju, 2008, p. 478

15. Cârnaț T., Proiecția juridică a drepturilor omului. - Chișinău, 2003, p.48

16. Ceterchi I., Luburici M. Teoria generală a statutului și dreptului. Note de curs. Vol. II. - București, 1977, p. 282

17. Ciobanu V. M. Tratat teoretic și practic de procedură civilă. Teoria Generală. Vol.II. București: Național, 1996, pag 262

18. Cojocari E., Drept civil. Răspunderea juridică civilă (studiu teoretic, legislativ și comparativ de drept). Chișinău: ULIM, 2002, pag 124

19. Costin M.N. Marile instituții ale dreptului civil român. Persoana fizică și persoana juridică. - Cluj-Napoca: Dacia, 1984, p. 165

20. Craiovan I. Introducere în filosofia dreptului. - București: ALL BECK, 1998, p. 27

21. Deleanu I., Deleanu S., Adagii și locțiuni latine în dreptul romînesc. A-N, Ed. Chemarea, Iași, 1995, p. 220

22. Dicționarul explicativ al limbii române. Academia Română. Institutul de Lingvistică Iorgu Iordan. București: Univers Enciclopedic, 1998, pag 102

23. Dicționarul Explicativ al Limbii Române. Ediția a II-a. - București: Univers Enciclopedic, 1998, p. 134

24. Dworkin R., Sovereign Virtue Da. The Theory and Practice of Equalite. - Cambridge: Harvard University Press, 2000

25. Ernest L., Drept civil. Persoana fizică. București, 1999, pag 181

26. Esmein A., Elements de droit constituit-onnel francais et compare. Paris: Sirey, 1999, pag 45

27. Guillien R., Vincent J. Lexiquc dc termes juridiqucs. Paris: Dalloz, Jurisprudence Generale, 1972, pag 354

28. Ionașcu Tr. Persoana fizică în dreptul R.S.R.. - București: Editura Academiei, 1963, p. 153

29. Leș I. Tratat de drept procesual civil. București: All Beck, 2005, pag 343

30. Lupan E. Drept civil. Persoana fizică. - București: Lumina Lex, 1999, p. 93

31. Mihai Gh. Introducere în teoria dreptului. Timișoara: Editura Timpolis, 2000, p. 122

32. Muraru I., Gh.lancu. Drepturile, libertățile și îndatoririle constituționale. - București: Institutul Român pentru Drepturile Omului, 1992, p.26

33. Mureșan M, A.Boar, Ș.Diaconescu. Drept civil. Persoanele. Cluj-Napoca: Editura Cordial Lex, 2000, p.132

34. Stătescu C. Drept civil. Persoana fizică. Persoana juridică. Drepturile reale. - București: Editura Didactică și Pedagogică, 1970, p. 224

35. Stoenescu I, S. Zilberstein, Drept procesual civil român, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1966, pag 124-125

36. Tratate Internaționale la care Republica Moldova este parte (1990-1998). Ediție oficială. V. I. - Chișinău, 1998

37. Trușcă P. Drept civil român. Persoanele. București: Editura Scaiul, 2001, p. 59

38. Uliescu M., Ciutacu F. Dreptul civil. Dreptul de proprietate și alte drepturi reale. Culegere de spețe. București, Editura „Oscar Print”, 1999, pag 188

39. Urs Iosif, Angheni Smaranda. Drept civil. Partea generală. Persoanele. V. I. - București: Oscar Print, 1998, p. 206

...

Preview document

Capacitatea procedurală de folosință și exercițiu a persoanei în procesul civil - Pagina 1
Capacitatea procedurală de folosință și exercițiu a persoanei în procesul civil - Pagina 2
Capacitatea procedurală de folosință și exercițiu a persoanei în procesul civil - Pagina 3
Capacitatea procedurală de folosință și exercițiu a persoanei în procesul civil - Pagina 4
Capacitatea procedurală de folosință și exercițiu a persoanei în procesul civil - Pagina 5
Capacitatea procedurală de folosință și exercițiu a persoanei în procesul civil - Pagina 6
Capacitatea procedurală de folosință și exercițiu a persoanei în procesul civil - Pagina 7
Capacitatea procedurală de folosință și exercițiu a persoanei în procesul civil - Pagina 8
Capacitatea procedurală de folosință și exercițiu a persoanei în procesul civil - Pagina 9
Capacitatea procedurală de folosință și exercițiu a persoanei în procesul civil - Pagina 10
Capacitatea procedurală de folosință și exercițiu a persoanei în procesul civil - Pagina 11
Capacitatea procedurală de folosință și exercițiu a persoanei în procesul civil - Pagina 12
Capacitatea procedurală de folosință și exercițiu a persoanei în procesul civil - Pagina 13
Capacitatea procedurală de folosință și exercițiu a persoanei în procesul civil - Pagina 14
Capacitatea procedurală de folosință și exercițiu a persoanei în procesul civil - Pagina 15
Capacitatea procedurală de folosință și exercițiu a persoanei în procesul civil - Pagina 16
Capacitatea procedurală de folosință și exercițiu a persoanei în procesul civil - Pagina 17
Capacitatea procedurală de folosință și exercițiu a persoanei în procesul civil - Pagina 18
Capacitatea procedurală de folosință și exercițiu a persoanei în procesul civil - Pagina 19
Capacitatea procedurală de folosință și exercițiu a persoanei în procesul civil - Pagina 20
Capacitatea procedurală de folosință și exercițiu a persoanei în procesul civil - Pagina 21
Capacitatea procedurală de folosință și exercițiu a persoanei în procesul civil - Pagina 22
Capacitatea procedurală de folosință și exercițiu a persoanei în procesul civil - Pagina 23
Capacitatea procedurală de folosință și exercițiu a persoanei în procesul civil - Pagina 24
Capacitatea procedurală de folosință și exercițiu a persoanei în procesul civil - Pagina 25
Capacitatea procedurală de folosință și exercițiu a persoanei în procesul civil - Pagina 26
Capacitatea procedurală de folosință și exercițiu a persoanei în procesul civil - Pagina 27
Capacitatea procedurală de folosință și exercițiu a persoanei în procesul civil - Pagina 28
Capacitatea procedurală de folosință și exercițiu a persoanei în procesul civil - Pagina 29
Capacitatea procedurală de folosință și exercițiu a persoanei în procesul civil - Pagina 30
Capacitatea procedurală de folosință și exercițiu a persoanei în procesul civil - Pagina 31
Capacitatea procedurală de folosință și exercițiu a persoanei în procesul civil - Pagina 32
Capacitatea procedurală de folosință și exercițiu a persoanei în procesul civil - Pagina 33
Capacitatea procedurală de folosință și exercițiu a persoanei în procesul civil - Pagina 34
Capacitatea procedurală de folosință și exercițiu a persoanei în procesul civil - Pagina 35
Capacitatea procedurală de folosință și exercițiu a persoanei în procesul civil - Pagina 36
Capacitatea procedurală de folosință și exercițiu a persoanei în procesul civil - Pagina 37
Capacitatea procedurală de folosință și exercițiu a persoanei în procesul civil - Pagina 38
Capacitatea procedurală de folosință și exercițiu a persoanei în procesul civil - Pagina 39
Capacitatea procedurală de folosință și exercițiu a persoanei în procesul civil - Pagina 40
Capacitatea procedurală de folosință și exercițiu a persoanei în procesul civil - Pagina 41
Capacitatea procedurală de folosință și exercițiu a persoanei în procesul civil - Pagina 42
Capacitatea procedurală de folosință și exercițiu a persoanei în procesul civil - Pagina 43
Capacitatea procedurală de folosință și exercițiu a persoanei în procesul civil - Pagina 44
Capacitatea procedurală de folosință și exercițiu a persoanei în procesul civil - Pagina 45
Capacitatea procedurală de folosință și exercițiu a persoanei în procesul civil - Pagina 46
Capacitatea procedurală de folosință și exercițiu a persoanei în procesul civil - Pagina 47
Capacitatea procedurală de folosință și exercițiu a persoanei în procesul civil - Pagina 48
Capacitatea procedurală de folosință și exercițiu a persoanei în procesul civil - Pagina 49
Capacitatea procedurală de folosință și exercițiu a persoanei în procesul civil - Pagina 50
Capacitatea procedurală de folosință și exercițiu a persoanei în procesul civil - Pagina 51
Capacitatea procedurală de folosință și exercițiu a persoanei în procesul civil - Pagina 52
Capacitatea procedurală de folosință și exercițiu a persoanei în procesul civil - Pagina 53
Capacitatea procedurală de folosință și exercițiu a persoanei în procesul civil - Pagina 54
Capacitatea procedurală de folosință și exercițiu a persoanei în procesul civil - Pagina 55
Capacitatea procedurală de folosință și exercițiu a persoanei în procesul civil - Pagina 56
Capacitatea procedurală de folosință și exercițiu a persoanei în procesul civil - Pagina 57
Capacitatea procedurală de folosință și exercițiu a persoanei în procesul civil - Pagina 58
Capacitatea procedurală de folosință și exercițiu a persoanei în procesul civil - Pagina 59
Capacitatea procedurală de folosință și exercițiu a persoanei în procesul civil - Pagina 60
Capacitatea procedurală de folosință și exercițiu a persoanei în procesul civil - Pagina 61
Capacitatea procedurală de folosință și exercițiu a persoanei în procesul civil - Pagina 62
Capacitatea procedurală de folosință și exercițiu a persoanei în procesul civil - Pagina 63
Capacitatea procedurală de folosință și exercițiu a persoanei în procesul civil - Pagina 64
Capacitatea procedurală de folosință și exercițiu a persoanei în procesul civil - Pagina 65
Capacitatea procedurală de folosință și exercițiu a persoanei în procesul civil - Pagina 66
Capacitatea procedurală de folosință și exercițiu a persoanei în procesul civil - Pagina 67
Capacitatea procedurală de folosință și exercițiu a persoanei în procesul civil - Pagina 68
Capacitatea procedurală de folosință și exercițiu a persoanei în procesul civil - Pagina 69

Conținut arhivă zip

 • Capacitatea procedurala de folosinta si exercitiu a persoanei in procesul civil.doc

Alții au mai descărcat și

Ocrotirea minorului - protecția copilului aflat în dificultate

CAPITOLUL I OCROTIREA PĂRINTEASCĂ. Secţiunea 1 Noţiune şi reglementare Prin noţiunea de ocrotire părintească se desemnează totalitatea...

Studiu de caz privind capacitatea civilă a minorului

INTRODUCERE În prezent, capacitatea de a încheia acte juridice reprezintă o condiție de fond esențială, de validitate și generală a actului...

Ocrotirea minorului și a bolnavului psihic

OCROTIREA MINORULUI, A BOLNAVULUI PSIHIC PRIN INTERDICȚIA JUDECĂTOREASCĂ ȘI A PERSOANEI FIZICE PRIN CURATELĂ I. Capacitatea civilă a persoanei...

Tutelă și curatelă în dreptul român

NOŢIUNI GENERALE Ideea de incapacitate apare la Roma destul de târziu. Ceea ce numim instituţii de ocrotire a incapabililor, şi anume tutela si...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Schimbarea numelui de familie sau a prenumelui

1.DEFINIȚIE Schimbarea numelui de familie sau a prenumelui este acea operațiune de înlocuire a lor sau a unuia dintre ele, la cererea unei...

Capacitatea de exercițiu a persoanei fizice

Persoana fizică se admite pe principiul potrivit căruia orice ființă umană este persoană fizică - subiect de drept. Fiecare persoană fizică are...

Creditul ipotecar pentru investiții imobiliare

Creditul Reprezinta operatiunea prin care se iau in stapanire imediata resurse (de regula, sub forma de capital) in schimbul unei promisiuni de...

Te-ar putea interesa și

Ordonanța președințială

Conform unei teorii , originea ordonanței președințiale s-a afla în ius vocatio ab torto din Legea celor XII table (anul 449 î.e.n), ius vocatio...

Participanții la Procesul Civil

Dreptul este sistemul normelor stabilite sau recunoscute de stat, în scopul reglementări relaţiilor sociale conform voinţei de stat, a căror...

Protecția Victimelor Infracțiunilor

§1. PRECIZĂRI PREALABILE În organizarea societăţii noastre moderne, un rol important îl are autoritatea de stat, autoritate de care se bucura...

Capacitatea juridica-civilă a Persoanei Juridice

1. Noțiunea și elementele persoanei juridice Persoana juridică reprezintă o colectivitate de persoane fizice care participă la raporturile...

Terțele Persoane în Procesul Civil

1. Aspecte generale referitoare la participanţii în procesul civil. Întreaga soluţionare a procesului civil implică, cu necesitate, existenţa unor...

Parțile în procesual civil

Legislaţia procesuală foloseşte adeseori noţiunile de “parte”, “reclamant” şi “pârât”, fără a le preciza conţinutul. În concepţia legiuitorului...

Regimul juridic al probelor în dreptul internațional privat

1.Procedura de judecata Generalitati. Lex fori are vocaţie, în principiu, de a guverna aspectele procedurale ale pro-cesului (ordinatoria litis)....

Drept Procesual Penal

ACTIUNEA CIVILA Acţiunea civilă este definită în literatura de specialitate ca fiind ansamblul mijloacelor procesuale prin care, în cadrul...

Ai nevoie de altceva?