Legea cea nouă a Noului Testament

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Religie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 76 în total
Cuvinte : 33161
Mărime: 172.59KB (arhivat)
Publicat de: Andrei M.
Puncte necesare: 11
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Î.P.S. Prof. Univ. Dr. Teodosie Petrescu
Universitatea „Ovidius” Constanța Facultatea de Teologie „Sfântul Apostol Andrei” Specializarea Pastorală

Cuprins

 1. INTRODUCERE. 3
 2. CAPITOLUL I: LEGEA CEA VECHE ÎN VECHIUL TESTAMENT. 5
 3. 1. Ascultarea și postul – legea primilor oameni din Eden . 5
 4. 2. Legea mozaică. 8
 5. 3. Jertfele și caracterul lor . 13
 6. 4. Legea Vechiul Testament în Lumina legii Noului Testament. 19
 7. CAPITOLUL AL II-LEA: MÂNTUITORUL IISUS HRISTOS – LEGEA CEA NOUĂ. . 25
 8. 1. Legea iubirii – legea cea nouă în Noul Testament. 25
 9. 2. Instituirea jertfei nesângeroase – Sfânta Euharistie. 30
 10. 3. Necesitatea Legii celei noi. 36
 11. 4. Iisus Hristos – plinirea Legii celei vechi . 39
 12. CAPITOLUL AL III-LEA: DESĂVÂRȘIREA ÎN LEGEA NOULUI TESTAMENT . 46
 13. 1. Comuniunea în Hristos prin Euharistie . 46
 14. 2. Iubirea față de dușmani . 52
 15. 3. Repere morale ale legii celei noi . 55
 16. 4. Unirea cu Hristos și comuniunea prin Sfintele Taine. 62
 17. CONCLUZII. 68
 18. BIBLIOGRAFIE. 69

Extras din licență

INTRODUCERE

Vechiul Testament a fost folosit și cinstit de creștini pentru că Însuși Mântuitorul Iisus Hristos a respectat Legea cea Veche și i-a acordat prețuire deoarece paginile Scripturii Vechi vestesc despre Sine: „Cercetați Scripturile, căci socotiți că în ele aveți viața veșnică și tocmai ele sunt care mărturisesc despre Mine” (Ioan 5, 39). Mântuitorul Hristos este plinitorul și desăvârșitorul Legii Vechi: „Să nu socotiți ca am venit sa stric Legea și proorocii. N-am venit să stric, ci să plinesc” (Matei 5, 17). Noul Testament apare ca o continuitate firească a celui Vechi, în care „evanghelia” mesianității îl propovăduia în chip profetic pe Iisus Hristos. Mântuitorul a tâlcuit chiar El Scriptura Vechiului Testament atunci când mergea pe cale spre Emaus împreună cu Luca și Cleopa, subliniind bogăția mesianică a acesteia: „Și începând de la Moise și de la toți proorocii, le-a tâlcuit lor, din toate Scripturile cele despre El” (Luca 24, 27). În acest episod scripturistic Hristos Logosul se descoperă ca „tâlcuitor” prin excelență al Vechiului Testament dar mai ales ca și conținut tainic al acestuia.

Sfinții Apostoli vorbesc și ei lămurit despre valoarea Scripturilor veterotestamentare pe care o citează în scrierile lor arătând astfel legătura organică ce există între cele două Testamente. Astfel Sfântul Apostol Pavel arată în fața regelui Agripa cadrele propovăduirii sale de la care nu s-a abătut: „Dobândind deci ajutorul de la Dumnezeu, am stat pana în ziua aceasta, mărturisind la mic și la mare, fără să spun nimic decât ceea ce și prorocii și Moise au spus ca va să fie: că Hristos avea să pătimească și să fie cel dintâi înviat din morți și să vestească lumina și poporului și neamurilor” (Faptele Apostolilor 26, 22-23). Sfântul Petru vorbește cu mare claritate despre caracterul inspirat al proorociei Vechiului Testament: „Pentru că niciodată proorocia nu s-a făcut din voia omului, ci oamenii cei sfinți au grăit, purtați fiind de Duhul Sfânt” (II Petru 1, 21).

Vechiul Testament nu a rămas niciodată o carte pecetluită și închisă prin întruparea Mântuitorului, ci ea a fost folosită încă din primele zile ale Bisericii primare (Faptele Apostolilor 2, 42; Efeseni 5, 19; Coloseni 3, 16), care a asimilat-o ca parte integrantă a cultului creștin, alături de scrierile ce vor forma canonul Noului Testament. Fără Vechiul Testament creștinii nu puteau înțelege cum „Dumnezeu odinioară în multe rânduri și în multe chipuri a vorbit părinților noștri prin prooroci, iar în zilele acestea mai de pe urmă, ne-a vorbit nouă prin Fiul.” (Evrei 1, 1).

Sfinții Părinți, ca următori și continuatori ai învățăturii Mântuitorului Iisus Hristos și a Sfinților Apostoli, mărturisesc cu toată convingerea valoarea Vechiului Testament pentru mântuire, legat indestructibil de Noul Testament, amândouă inspirate de același Duh Sfânt. Unitatea Scripturii este apărată fără tăgadă de către toți Sfinții Părinți. Aducem ca exemplu doar pe Sfântul Chiril al Ierusalimului care zice: „Unul este Dumnezeul celor două Testamente, Cel care a vestit mai înainte în Vechiul Testament pe Hristos, arătat în Noul Testament, Cel care ne-a călăuzit prin Lege și profeți la Hristos. Dacă vreodată vei auzi vreun eretic, hulind Legea și profeții răspunde-i mântuitoarele cuvinte: «Iisus n-a venit sa strice Legea, ci să o plinească»” .

Pe parcursul veacurilor, Vechiul Testament a mai pierdut din întrebuințarea largă de care s-a bucurat la începutul creștinismului și în epoca patristică, accentul mutându-se tot mai mult pe Noul Testament, neglijându-se uneori adevărul de necontestat, că Vechiul Testament sprijină pe cel Nou, iar Noul Testament îl explică pe cel Vechi, formând împreună o unitate desăvârșită, și susținem această afirmație pe cuvintele Fericitului Augustin: „Novum Testamentum in vetere latet, Vetus Testamentum in Novo patet” .

În cele ce urmează vom arăta rolul Vechiului Testament și relația acestuia cu Noul Testament, reliefând importanța și superioritatea legii celei noi, dar și rolul legii celei vechi de pedagog sau de călăuză care pregătește lumea pentru primirea legii celei noi.

CAPITOLUL I: LEGEA CEA VECHE ÎN VECHIUL TESTAMENT

1. Ascultarea și postul – legea primilor oameni din Eden

Legea ce veche a Vechiului Testament își are obârșia în prima poruncă dată de către Dumnezeu protopărinților noștri. Aşezându-i în grădina Edenului, Dumnezeu le-a dat protopărinților noștri porunca de a nu mânca din pomul cunoştinţei binelui şi răului (Facere 3, 17), ca să se arate vrednici să-şi câştige prin voia lor proprie şi cu ajutorul harului lui Dumnezeu, starea de îndumnezeire, care le fusese promisă, spre accederea la asemănare cu Dumnezeu.

Această poruncă era pentru Adam și Eva o provocare şi o încercare în acelaşi timp. Dumnezeu îi face cunoscut lui Adam că mai există şi o altă cale în afara celei a binelui, pe care Adam ar fi trebuit să o urmeze. Dar Dumnezeu înzestrându-l cu libertate, voia ca Adam să-şi câştige singur meritul de a ajunge dumnezeu dup, ă har, alegând el singur calea binelui.

Bibliografie

1. Biblia sau Sfânta Scriptură, tipărită cu binecuvântarea Patriarhului Bisericii Ortodoxe Române, P. F. Părinte Teoctist, Editura I.B.M.B.O.R., Bucureşti, 1988;

2. Filocalia, vol. I, traducere de Pr. Prof. Dr. D. Stăniloae, Institutul de arte grafice S. A., Sibiu, 1946;

3. Filocalia, vol. II, traducere de Pr. Prof. Dr. D. Stăniloae, Editura Harisma, Bucureşti, 1993;

4. Împărtăşirea continuă cu Sfintele Taine, dosarul unei controverse – mărturiile Tradiţiei, traducere de diac. Ioan I. Ică jr., Ed. Deisis, Sibiu, 2006;

5. Liturghier, Editura Trinitas, Iași, 2004;

6. Spovedania și Euharistia, izvoare ale vieții creștine. vol. îi - Sfânta Euharistie - Arvuna vieții veșnice, Ed. Basilica, București, 2014;

7. Triodul, ediția V, Editura I.B.M.B.O.R., Bucureşti, 1946;

8. Viaţa şi învăţăturile Sfântului Ierarh Nifon, Editura Episcopiei Romanului şi Huşilor, 1993;

9. ABRUDAN, Pr. Prof. Dr. Dumitru, CORNIȚESCU, Pr. Prof. Dr. Emilian, Arheologie Biblică, Editura I.B.M.B.O.R., București, 2002;

10. ARION, Pr. Conf. Univ. Dr. Leon, Sfânta Evanghelie după Matei, Editura Grafica Prahoveană, Ploiești, 2000;

11. BANU, Drd. Emanuel, Importanța Sfintelor Taine în creșterea în Hristos, în „Studii Teologice”, nr. 7-10, 1976;

12. BLTHASAR Hans Urs von, Liturgie cosmique, maxime le Confesseur, traduit de l’allemand pur L. Lhaumet et H.A. Prentout, Aubier, Paris, Editions Montaigne Quai Conti, 1947;

13. BOGDAPROSTE, Drd. Gheorghe, Valoarea Vechiului Testament pentru creștini după Fericitul Augustin, în „Studii Teologice”, 1971;

14. BOTA, I. M., Patrologia, Editura Viaţa Creştină, Cluj-Napoca, 2002;

15. BRANIȘTE, Pr. Prof. Ene Branişte, Explicarea botezului în „Catehezele baptismale” ale Sfântului Ioan Gură de Aur, în „Studii Teologice”, seria a II-a, anul XXII, nr.7-8, Bucureşti, 1970;

16. BRANIȘTE, Pr. Prof. Ene, Explicarea botezului în „Catehezele baptismale” ale Sfântului Ioan Gură de Aur, în „Studii Teologice”, seria a II-a, anul XXII, nr.7-8, Bucureşti, 1970;

17. BRANIȘTE, Pr. Prof. Ene, BRANIȘTE Ecaterina, Noţiuni de Istorie Sfântă a Vechiului Testament şi a Noului Testament, Editura I.B.M.B.O.R., Bucureşti 1993;

18. BRIA, Pr. Prof. Dr. Ion, Dicționar de Teologie Ortodoxă, Editura I.B.M.B.O.R., 1981;

19. BRIA, Pr. Prof. Ion, Despre Sfintele Taine, în „Studii Teologice”, seria a II-a, anul XLIX, nr.3-4, Bucureşti, 1997;

20. BRIA, Pr. Prof. Ion, Iisus Hristos, Editura Enciclopedică, București, 1992;

21. BSRANCIANINOV, Sfântul Ignatie, Cuvinte către cei care vor să se mântuiască, n colecția „Experiențe ascetice”, vol. II, Editura Sophia, București, 2004;

22. BUCEVSCHI , Prof. Diac. Dr. Orest, Legea eterna, legea naturală, Cluj-Napoca, 1937;

23. CABASILA, Sfântul Nicolae, Tâlcuirea dumnezeieștii Liturghii și Despre viața în Hristos, Editura Arhiepiscopiei Bucureștilor, București, 1992;

24. CÂRSTOIU, J., Profeţii mesianici, Editura Sigma, Bucureşti, 2006;

25. CHIALDA, Pr. Prof. Dr. Mircea, Îndatoriri moral-sociale, după Decalog, în „Studii Teologice”, nr. 9-10, 1956;

Preview document

Legea cea nouă a Noului Testament - Pagina 1
Legea cea nouă a Noului Testament - Pagina 2
Legea cea nouă a Noului Testament - Pagina 3
Legea cea nouă a Noului Testament - Pagina 4
Legea cea nouă a Noului Testament - Pagina 5
Legea cea nouă a Noului Testament - Pagina 6
Legea cea nouă a Noului Testament - Pagina 7
Legea cea nouă a Noului Testament - Pagina 8
Legea cea nouă a Noului Testament - Pagina 9
Legea cea nouă a Noului Testament - Pagina 10
Legea cea nouă a Noului Testament - Pagina 11
Legea cea nouă a Noului Testament - Pagina 12
Legea cea nouă a Noului Testament - Pagina 13
Legea cea nouă a Noului Testament - Pagina 14
Legea cea nouă a Noului Testament - Pagina 15
Legea cea nouă a Noului Testament - Pagina 16
Legea cea nouă a Noului Testament - Pagina 17
Legea cea nouă a Noului Testament - Pagina 18
Legea cea nouă a Noului Testament - Pagina 19
Legea cea nouă a Noului Testament - Pagina 20
Legea cea nouă a Noului Testament - Pagina 21
Legea cea nouă a Noului Testament - Pagina 22
Legea cea nouă a Noului Testament - Pagina 23
Legea cea nouă a Noului Testament - Pagina 24
Legea cea nouă a Noului Testament - Pagina 25
Legea cea nouă a Noului Testament - Pagina 26
Legea cea nouă a Noului Testament - Pagina 27
Legea cea nouă a Noului Testament - Pagina 28
Legea cea nouă a Noului Testament - Pagina 29
Legea cea nouă a Noului Testament - Pagina 30
Legea cea nouă a Noului Testament - Pagina 31
Legea cea nouă a Noului Testament - Pagina 32
Legea cea nouă a Noului Testament - Pagina 33
Legea cea nouă a Noului Testament - Pagina 34
Legea cea nouă a Noului Testament - Pagina 35
Legea cea nouă a Noului Testament - Pagina 36
Legea cea nouă a Noului Testament - Pagina 37
Legea cea nouă a Noului Testament - Pagina 38
Legea cea nouă a Noului Testament - Pagina 39
Legea cea nouă a Noului Testament - Pagina 40
Legea cea nouă a Noului Testament - Pagina 41
Legea cea nouă a Noului Testament - Pagina 42
Legea cea nouă a Noului Testament - Pagina 43
Legea cea nouă a Noului Testament - Pagina 44
Legea cea nouă a Noului Testament - Pagina 45
Legea cea nouă a Noului Testament - Pagina 46
Legea cea nouă a Noului Testament - Pagina 47
Legea cea nouă a Noului Testament - Pagina 48
Legea cea nouă a Noului Testament - Pagina 49
Legea cea nouă a Noului Testament - Pagina 50
Legea cea nouă a Noului Testament - Pagina 51
Legea cea nouă a Noului Testament - Pagina 52
Legea cea nouă a Noului Testament - Pagina 53
Legea cea nouă a Noului Testament - Pagina 54
Legea cea nouă a Noului Testament - Pagina 55
Legea cea nouă a Noului Testament - Pagina 56
Legea cea nouă a Noului Testament - Pagina 57
Legea cea nouă a Noului Testament - Pagina 58
Legea cea nouă a Noului Testament - Pagina 59
Legea cea nouă a Noului Testament - Pagina 60
Legea cea nouă a Noului Testament - Pagina 61
Legea cea nouă a Noului Testament - Pagina 62
Legea cea nouă a Noului Testament - Pagina 63
Legea cea nouă a Noului Testament - Pagina 64
Legea cea nouă a Noului Testament - Pagina 65
Legea cea nouă a Noului Testament - Pagina 66
Legea cea nouă a Noului Testament - Pagina 67
Legea cea nouă a Noului Testament - Pagina 68
Legea cea nouă a Noului Testament - Pagina 69
Legea cea nouă a Noului Testament - Pagina 70
Legea cea nouă a Noului Testament - Pagina 71
Legea cea nouă a Noului Testament - Pagina 72
Legea cea nouă a Noului Testament - Pagina 73
Legea cea nouă a Noului Testament - Pagina 74
Legea cea nouă a Noului Testament - Pagina 75
Legea cea nouă a Noului Testament - Pagina 76

Conținut arhivă zip

 • Legea cea noua a Noului Testament.docx

Alții au mai descărcat și

Iubirea în spiritualitatea creștină

Introducere A vorbi despre iubire reprezintă poate cel mai greu lucru; aceasta deoarece a vorbi despre iubire înseamnă a vorbi despre Dumnezeu. Un...

Cunoștința și credința în Dumnezeu - cele spre descoperirea adâncului inepuizabil și nemuritor al omului

I N T R O D U C E R E Ca absolventă a Facultăţii de teologie Ortodoxă am căutat în bogăţia temelor creştine - bogăţie descoperită de-a lungul...

Hristologia Sfântului Maxim Mărturisitorul

INTRODUCERE Întreaga tradiţie teologică creştină a recunoscut, începând cu veacul al VII-lea, personalitatea Sfântului Maxim Mărturisitorul (580...

Mesianismul în epoca premergătoare venirii Mântuitorului

INTRODUCERE Din cele mai vechi timpuri, omul, în căutarea sa, a încercat să obţină ajutorul de la ceea ce este superior lui. Acelaşi lucru putem...

Relația dintre Botez și Înviere în Viața Credinciosului după Epistola către Romani

INTRODUCERE Dacă Biserica şi-a putut dezvolta de timpuriu o gândire teologică sistematică, aceasta li se datorează în primul rând celor...

Postul în lumina predicii de pe munte

INTRODUCERE Asupra originii postului părerile sunt împărțite. Cei mai mulți îl leagă de cultul morților din vechime. Astfel, după unii, postul își...

Evanghelia copilăriei lui Iisus

1. INTRODUCERE Primele scrieri ale Noului Testament care cuprind viaţa şi învăţătura Domnului Iisus Hristos se numesc evanghelii. Ele sunt în...

Iubire și recunoștință

Argument Este foarte dificil, ca având o serie de teme, să alegi una care să te reprezinte, să fie în total acord cu aspiraţiile şi preocupările...

Te-ar putea interesa și

Sfinții Apostoli - Propovăduitorii prea Sfintei Treimi

Credinţa într-un singur Dumnezeu personal - monoteismul - este învăţătura principală care s-a descoperit în Vechiul Testament (Ieşire XX, 2-3;...

Raportul dintre legea morală a Vechiului Testament și legea morală a Noului Testament

Lucrarea de faţă intitulată “Raportul dintre Legea Morală a Vechiului Testament şi Legea Morală a Noului Testament”, are rolul de a prezenta...

Faptele bune în lumina predici de pe munte

INTRODUCERE Conceptul de desăvârşire este reliefat cel mai bine în Sfintele Evanghelii în cadrul Predicii de pe Munte: prima sorbitură a esenţei...

Predica de pe munte - fericirile

Introducere Prima scriere a Noului Testament este Evanghelia după Matei. Este cea dintâi Evanghelie în ordine cronologică, după cum arată şi...

Tainele de inițiere în viața creștină

Introducere După căderea în păcat, comunicarea harică între Dumnezeu şi om a fost pierdută, omul intrând în moarte sufletească şi osândă veşnică,...

Responsabilitatea Morală și Pastorală a Preotului într-o Societate Pluralistă și Secularizată

Introducere Dumnezeu cheamă pe omul dintotdeauna, de ieri, de azi şi de mâine la un "dialog etern al iubirii" în care să-şi împlinească vocaţia sa...

Etnologia Biblică în Înțeles Clasic și Modern

PREFAŢĂ Încercarea de a face, într-o formă sau alta, bilanţul – întotdeauna provizoriu – al progreselor unei discipline şi inventarul – în...

Preoția în Vechiul Testament

Introducere Preotia are un rol foarte important, inca din vremea Patriarhului Avraam si a celor ce I-au urmat, pana la desavarsirea aceste taine...

Ai nevoie de altceva?