Mântuitorul Iisus Hristos învățătorul nostru suprem

Licență
9/10 (1 vot)
Domeniu: Religie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 108 în total
Cuvinte : 48186
Mărime: 186.55KB (arhivat)
Publicat de: Andrei M.
Puncte necesare: 13
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Î.P.S. Prof. Univ. Dr. Teodosie Petrescu
Universitatea „Ovidius” Constanța Facultatea de Teologie „Sfântul Apostol Andrei” Specializarea Pastorală

Cuprins

 1. INTRODUCERE . 3
 2. CAPITOLUL I: : IISUS HRISTOS ÎN SFÂNTA TREIME . 5
 3. 1. Consubstanţialitatea Tatălui cu Fiul şi cu Duhul Sfânt . 5
 4. 2. Lucrarea Logosului divin în crearea lumii . 12
 5. 3. Fiul lui Dumnezeu: Logosul şi Adam. De la Chip la cel după chip . 22
 6. CAPITOLUL AL II-LEA: CAPITOLUL AL II-LEA: HRISTOLOGIE ȘI ICONOMIE . 36
 7. 1. Iisus Hristos – Logosul înomenit . 36
 8. 2. Enipostaziere și chenoză. 50
 9. 3. Răscumpărarea ca restaurare a firii căzute . 56
 10. 4. Hristos – Arhiereu veşnic şi Jertfă supremă. 57
 11. 5. Hristos – Profetul şi Profeţia (Evanghelia). 65
 12. 6. Hristos – Împărat veşnic şi Domn al Învierii. 68
 13. CAPITOLUL AL III-LEA: MÂNTUITORUL IISUS HRISTOS ÎNVĂȚĂTORUL NOSTRU SUPREM . 73
 14. 1. Chemarea profetică (învățătorească) a lui Hristos . 73
 15. 2. Mântuitorul Iisus Hristos – Catehetul Desăvârşit . 75
 16. 3. Domnul Iisus Hristos, prezentat ca învăţător – prooroc în opera hrisostomică . 81
 17. 4. Iisus Hristos, temeiul şi sursa de putere a comuniunii omului cu Dumnezeu . 90
 18. CONCLUZII. 100
 19. BIBLIOGRAFIE. 102

Extras din licență

INTRODUCERE

Afirmaţiile mesajului creştin trebuie să prezinte propoziţii certe, nu ipoteze sau opinii personale. Ele pot avea un astfel de statut atunci când au drept fundament ceea ce credinţa creştină recunoaşte şi consideră drept certitudinea absolută, drept adevărul însuşi. O formă a creştinismului care nu Îl consideră ca atare pe Iisus Hristos nu reprezintă creştinismul. Hristos este vocea cea mai înaltă a lui Dumnezeu prin Care Dumnezeu ne-a revelat lucruri cu privire la El Însuşi. Numele de Iisus Hristos nu este un termen abstract, nu se referă la un semn sau la o imagine, prin care Dumnezeu ni Se arată nouă ca fiind real, dar care totodată ar fi cât se poate de diferită de El, ci Hristos este Adevărul existenţial, Adevărul real, Care ni-L descoperă pe Dumnezeu în Sine Însuşi, în chip văzul după Întrupare.

Particularitatea teologiei ortodoxe este legătura organică între dogma treimică şi cea hristologică. Aceasta înseamnă ca hristologia este legată de teofaniile istoriei biblice şi nu doar de aşteptările mesianice ale iudaismului. Dogma treimică, după cum este prezentată în primul capitol al lucrării, şi care îşi are rădăcinile în teofaniile Vechiului Testament, este revelată de Dumnezeu Cuvântul neîntrupat, a doua Persoană a Sfintei Treimi. După Sfântul Evanghelist Ioan şi cei următori lui, încă de la început, în istoria primei comunităţi creştine, Cuvântul lui Dumnezeu, Care era prezent şi în vremea patriarhilor şi profeţilor, se găseşte în avanscena dumnezeieştii iconomii.

Al doilea capitol al lucrării Îl priveşte pe Hristos nu numai dintr-un plan transcendent, ci şi dintr-un plan imanent. Adică Logosul lui Dumnezeu Tatăl Se coboară în imanent prin întrupare, descoperind slava Dumnezeului Treimic; slavă pe care membrii Bisericii o văd după întrupare în situaţii istorice concrete. Această slavă pe care o văd acum membrii Bisericii, este aceeaşi pe care o vedeau patriarhii şi profeţii Vechiului Testament, în timpul prezenţei Sale neîntrupate.

Prima conştiinţă şi experienţă a comunităţii Bisericeşti Îl acceptă pe Iisus ca Hristos. În conformitate cu teologia ulterioară, Hristos este Cuvântul Întrupat. Se numeşte Hristos după înomenirea Lui şi niciodată în starea Sa veşnică, adică în prezenţa Sa neîntrupată. Hristos este Mesia Cel aşteptat în Vechiul Testament, şi care a fost primit prin naşterea din fecioară, în Noul Testament. Cuvântul însuşi unit după fiinţă cu firea noastră, prin întrupare, unge această fire şi-i dă puterea harismatică a dumnezeirii, şi pe care o primeşte fiecare om prin unirea cu trupul Lui Hristos, care este Biserica.

Ultimul capitol al lucrării vorbeşte despre lucrarea lui Hristos ca Învățător. Hristos este Învățătorul suprem întrucât el este „Calea, Adevărul și viața” (Ioan 14, 6). În calitatea Sa de Adevăr Absolut, El se revelează nouă atât cât putem noi înțelege și ne învață exact, fără ocolișuri, ce trebuie să facem pentru a dobândi viața de veci. Aceste învățături sunt cuprinse concentrat în Predica de pe Munte, unde ne este prezentata „decalogul Legii cele noi” Fericirile, care constituie un set de îndrumări pentru dobândirea împărăției lui Dumnezeu, dar ne prezintă și răsplata pentru fiecare nevoință.

CAPITOLUL I: IISUS HRISTOS ÎN SFÂNTA TREIME

1. Consubstanţialitatea Tatălui cu Fiul şi cu Duhul Sfânt

Prin acţiunea Sa revelatoare, Dumnezeu Se descoperă ca fiind o Existenţă fără început şi fără sfârşit. El îşi are Existenţa de la Sine şi prin Sine, ceea ce înseamnă că El e însăşi Existenţa. Fiind însăşi Existenţa înseamnă că nu există nimic anterior lui Dumnezeu care să-I predetermine existenţa. Moise este cel care primeşte de la Dumnezeu adevărul cu privire la aseitatea divină; astfel ca Domnul se prezintă profetului cu Numele Său de Cel ce este; spunând: „Eu sunt Cel ce sunt” (Ieşire 3, 15). În Apocalipsa lui Ioan este descoperit acelaşi adevăr, căci Dumnezeu Însuşi spune: „Eu sunt Alfa și Omega, zice Domnul Dumnezeu, Cel ce este, Cel ce era și Cel ce vine, Atotţiitorul” (Apocalipsa 1, 8).

Orice existenţă are o anumită natură sau esenţă (fiinţă), înţeleasă ca şi conţinut ontologic al său; noţiunea de fiinţă indicând faptul participării la a fi (la existenţă), deoarece cuvântul fiinţă provine de la femininul participiului verbului a fi. În cazul lui Dumnezeu nu putem vorbi de o participare a Fiinţei Lui la existenţă, deoarece El este prin excelenţă Existenţa mai presus de existenţă; aşa cum afirmă şi formula apofatică de: „Fiinţă mai presus de fiinţă” , pe care o întâlnim la Părinţii Bisericii.

Tot Părinţii Bisericii învaţă că nu poate exista fiinţă sau natură fără un mod concret de existenţă, adică fără a fi ipostaziată într-un mod sau altul. Ipostasul unei naturi raţionale a fost numit persoană, de aceea, întrucât Dumnezeu, îngerii şi oamenii sunt existenţe sau naturi raţionale, au caracter personal, adică sunt persoane.

Caracteristica proprie unei persoane este conştiinţa de sine și identitatea particulară neconfundabilă. Cu ajutorul conştiinţei de sine persoana înţelege faptul că există, este conştientă de propria existenţă şi de propria identitate, unică şi irepetabilă, prin care se diferenţiază de alte existenţe. Posibilitatea diferenţierii de alte existenţe constituie afirmarea propriei alterități ; ceea ce înseamnă că nu poate exista un ipostas fără fiinţă şi nici fiinţa nu poate subzista decât ca ipostas sau persoană.

Bibliografie

1. Biblia sau Sfânta Scriptură, tipărită cu binecuvântarea Patriarhului Bisericii Ortodoxe Române, P. F. Părinte Teoctist, Editura I.B.M.B.O.R., Bucureşti, 1988;

2. Scrieri despre educaţie şi învăţământ. Antologie. Ediţie îngrijită de Dumitru Muster, Editura Academiei, Bucureşti, 1992;

3. ABRUDAN, Pr. Prof. Dumitru, Dimensiunea socială a împărăţiei lui Dumnezeu în

4. ARION, Pr. Prof. Dr. Leon, Comentarii la Sfânta Evanghelie după Matei, Ed. ASA, Ploieşti, 2003;

5. BARTH, Karl, Dogmatica Bisericii, traducere Ovidiu Cristian Nedu, Ed. Herald, Bucureşti, 2008;

6. CĂCULĂ, Pr. Dr. Olimp N., Anatematismele Sfântului Chiril al Alexandriei, Tipografia cărţilor bisericeşti, Bucureşti, 1937;

7. COMAN, Pr. Prof. Ioan G., Persoana Logosului Iisus Hristos în lumina primelor patru secole patristice în „Studii Teologice”, seria a II-a, anul XXIV, nr. 9-10, 1972, Bucureşti;

8. CUCOȘ, Constantin, Educaţia religioasă. Repere teoretice şi metodice, Ed. Polirom, Iaşi, 1999;

9. EVDOCHIMOV, Paul , Les âges de la vie spirituelle. Des Péres du desert à nos jours, Debusi de Brower, Paris, 1964;

10. FARAHAT, Drd. Kamal, Arhieria Mântuitorului Hristos şi preoţia sacramentală în „Studii Teologice” seria a II-a, anul XXXIX, nr. 5, septembrie – octombrie, 1987, Bucureşti;

11. FELMY, Karl Christian, Dogmatica experienţei ecleziale. Înnoirea teologiei ortodoxe contemporane, traducere Pr. Prof. Dr. Ioan Ică, Ed. Deisis, Sibiu, 1999;

12. FLORESCU, Vasile, Retorica şi neoretorica, Editura Academiei, Bucureşti, 1973;

13. GALERIU, Pr. Prof. Dr. Constantin, Mântuitorul Iisus Hristos, Învăţătorul nostru suprem, în „Ortodoxia”, nr. 1/1983;

14. KARAVIDOPOULOS, Prof. Univ. Dr. Ioannis, Comentariu la Evanghelia după Marcu, traducere de drd. Sabin Preda, Ed. Bizantină, Bucureşti, 1988;

15. MATSOUKAS, Nikos A., Teologia Dogmatică şi Simbolică. Expunerea credinţei ortodoxe în confruntare cu creştinismul occidental, vol. II, traducere Nicuşor Deciu, Ed. Bizantină, Bucureşti, 2006;

16. MIHĂLCESCU, Mitropolit Irineu, Teologia Luptătoare, Ed. Episcopiei Romanului şi Huşilor, 1994;

17. MIHOC, Pr. Asist. Vasile, Iisus Hristos – Arhiereu după Epistola către Evrei în „Ortodoxia”, anul XXXV, nr. 2, 1983, Bucureşti;

18. MIRCEA, Pr. Dr. Ioan, Explicarea la textul chenotic din Filipeni II, 5-8 în „Studii Teologice”, seria a II-a, anul XXXIV, nr. 3-4, 1982, Bucureşti;

19. NELLAS, Panayotis, Omul – animal îndumnezeit. Perspective pentru o antropologie ortodoxă, ediţia a 4-a, traducere Diac. Ioan Ică jr., Ed. Deisis, Sibiu, 2009;

20. OLARIU, Iuliu, Evangheliile după Matei, Marcu, Luca, Caransebeş, 1894;

Preview document

Mântuitorul Iisus Hristos învățătorul nostru suprem - Pagina 1
Mântuitorul Iisus Hristos învățătorul nostru suprem - Pagina 2
Mântuitorul Iisus Hristos învățătorul nostru suprem - Pagina 3
Mântuitorul Iisus Hristos învățătorul nostru suprem - Pagina 4
Mântuitorul Iisus Hristos învățătorul nostru suprem - Pagina 5
Mântuitorul Iisus Hristos învățătorul nostru suprem - Pagina 6
Mântuitorul Iisus Hristos învățătorul nostru suprem - Pagina 7
Mântuitorul Iisus Hristos învățătorul nostru suprem - Pagina 8
Mântuitorul Iisus Hristos învățătorul nostru suprem - Pagina 9
Mântuitorul Iisus Hristos învățătorul nostru suprem - Pagina 10
Mântuitorul Iisus Hristos învățătorul nostru suprem - Pagina 11
Mântuitorul Iisus Hristos învățătorul nostru suprem - Pagina 12
Mântuitorul Iisus Hristos învățătorul nostru suprem - Pagina 13
Mântuitorul Iisus Hristos învățătorul nostru suprem - Pagina 14
Mântuitorul Iisus Hristos învățătorul nostru suprem - Pagina 15
Mântuitorul Iisus Hristos învățătorul nostru suprem - Pagina 16
Mântuitorul Iisus Hristos învățătorul nostru suprem - Pagina 17
Mântuitorul Iisus Hristos învățătorul nostru suprem - Pagina 18
Mântuitorul Iisus Hristos învățătorul nostru suprem - Pagina 19
Mântuitorul Iisus Hristos învățătorul nostru suprem - Pagina 20
Mântuitorul Iisus Hristos învățătorul nostru suprem - Pagina 21
Mântuitorul Iisus Hristos învățătorul nostru suprem - Pagina 22
Mântuitorul Iisus Hristos învățătorul nostru suprem - Pagina 23
Mântuitorul Iisus Hristos învățătorul nostru suprem - Pagina 24
Mântuitorul Iisus Hristos învățătorul nostru suprem - Pagina 25
Mântuitorul Iisus Hristos învățătorul nostru suprem - Pagina 26
Mântuitorul Iisus Hristos învățătorul nostru suprem - Pagina 27
Mântuitorul Iisus Hristos învățătorul nostru suprem - Pagina 28
Mântuitorul Iisus Hristos învățătorul nostru suprem - Pagina 29
Mântuitorul Iisus Hristos învățătorul nostru suprem - Pagina 30
Mântuitorul Iisus Hristos învățătorul nostru suprem - Pagina 31
Mântuitorul Iisus Hristos învățătorul nostru suprem - Pagina 32
Mântuitorul Iisus Hristos învățătorul nostru suprem - Pagina 33
Mântuitorul Iisus Hristos învățătorul nostru suprem - Pagina 34
Mântuitorul Iisus Hristos învățătorul nostru suprem - Pagina 35
Mântuitorul Iisus Hristos învățătorul nostru suprem - Pagina 36
Mântuitorul Iisus Hristos învățătorul nostru suprem - Pagina 37
Mântuitorul Iisus Hristos învățătorul nostru suprem - Pagina 38
Mântuitorul Iisus Hristos învățătorul nostru suprem - Pagina 39
Mântuitorul Iisus Hristos învățătorul nostru suprem - Pagina 40
Mântuitorul Iisus Hristos învățătorul nostru suprem - Pagina 41
Mântuitorul Iisus Hristos învățătorul nostru suprem - Pagina 42
Mântuitorul Iisus Hristos învățătorul nostru suprem - Pagina 43
Mântuitorul Iisus Hristos învățătorul nostru suprem - Pagina 44
Mântuitorul Iisus Hristos învățătorul nostru suprem - Pagina 45
Mântuitorul Iisus Hristos învățătorul nostru suprem - Pagina 46
Mântuitorul Iisus Hristos învățătorul nostru suprem - Pagina 47
Mântuitorul Iisus Hristos învățătorul nostru suprem - Pagina 48
Mântuitorul Iisus Hristos învățătorul nostru suprem - Pagina 49
Mântuitorul Iisus Hristos învățătorul nostru suprem - Pagina 50
Mântuitorul Iisus Hristos învățătorul nostru suprem - Pagina 51
Mântuitorul Iisus Hristos învățătorul nostru suprem - Pagina 52
Mântuitorul Iisus Hristos învățătorul nostru suprem - Pagina 53
Mântuitorul Iisus Hristos învățătorul nostru suprem - Pagina 54
Mântuitorul Iisus Hristos învățătorul nostru suprem - Pagina 55
Mântuitorul Iisus Hristos învățătorul nostru suprem - Pagina 56
Mântuitorul Iisus Hristos învățătorul nostru suprem - Pagina 57
Mântuitorul Iisus Hristos învățătorul nostru suprem - Pagina 58
Mântuitorul Iisus Hristos învățătorul nostru suprem - Pagina 59
Mântuitorul Iisus Hristos învățătorul nostru suprem - Pagina 60
Mântuitorul Iisus Hristos învățătorul nostru suprem - Pagina 61
Mântuitorul Iisus Hristos învățătorul nostru suprem - Pagina 62
Mântuitorul Iisus Hristos învățătorul nostru suprem - Pagina 63
Mântuitorul Iisus Hristos învățătorul nostru suprem - Pagina 64
Mântuitorul Iisus Hristos învățătorul nostru suprem - Pagina 65
Mântuitorul Iisus Hristos învățătorul nostru suprem - Pagina 66
Mântuitorul Iisus Hristos învățătorul nostru suprem - Pagina 67
Mântuitorul Iisus Hristos învățătorul nostru suprem - Pagina 68
Mântuitorul Iisus Hristos învățătorul nostru suprem - Pagina 69
Mântuitorul Iisus Hristos învățătorul nostru suprem - Pagina 70
Mântuitorul Iisus Hristos învățătorul nostru suprem - Pagina 71
Mântuitorul Iisus Hristos învățătorul nostru suprem - Pagina 72
Mântuitorul Iisus Hristos învățătorul nostru suprem - Pagina 73
Mântuitorul Iisus Hristos învățătorul nostru suprem - Pagina 74
Mântuitorul Iisus Hristos învățătorul nostru suprem - Pagina 75
Mântuitorul Iisus Hristos învățătorul nostru suprem - Pagina 76
Mântuitorul Iisus Hristos învățătorul nostru suprem - Pagina 77
Mântuitorul Iisus Hristos învățătorul nostru suprem - Pagina 78
Mântuitorul Iisus Hristos învățătorul nostru suprem - Pagina 79
Mântuitorul Iisus Hristos învățătorul nostru suprem - Pagina 80
Mântuitorul Iisus Hristos învățătorul nostru suprem - Pagina 81
Mântuitorul Iisus Hristos învățătorul nostru suprem - Pagina 82
Mântuitorul Iisus Hristos învățătorul nostru suprem - Pagina 83
Mântuitorul Iisus Hristos învățătorul nostru suprem - Pagina 84
Mântuitorul Iisus Hristos învățătorul nostru suprem - Pagina 85
Mântuitorul Iisus Hristos învățătorul nostru suprem - Pagina 86
Mântuitorul Iisus Hristos învățătorul nostru suprem - Pagina 87
Mântuitorul Iisus Hristos învățătorul nostru suprem - Pagina 88
Mântuitorul Iisus Hristos învățătorul nostru suprem - Pagina 89
Mântuitorul Iisus Hristos învățătorul nostru suprem - Pagina 90
Mântuitorul Iisus Hristos învățătorul nostru suprem - Pagina 91
Mântuitorul Iisus Hristos învățătorul nostru suprem - Pagina 92
Mântuitorul Iisus Hristos învățătorul nostru suprem - Pagina 93
Mântuitorul Iisus Hristos învățătorul nostru suprem - Pagina 94
Mântuitorul Iisus Hristos învățătorul nostru suprem - Pagina 95
Mântuitorul Iisus Hristos învățătorul nostru suprem - Pagina 96
Mântuitorul Iisus Hristos învățătorul nostru suprem - Pagina 97
Mântuitorul Iisus Hristos învățătorul nostru suprem - Pagina 98
Mântuitorul Iisus Hristos învățătorul nostru suprem - Pagina 99
Mântuitorul Iisus Hristos învățătorul nostru suprem - Pagina 100
Mântuitorul Iisus Hristos învățătorul nostru suprem - Pagina 101
Mântuitorul Iisus Hristos învățătorul nostru suprem - Pagina 102
Mântuitorul Iisus Hristos învățătorul nostru suprem - Pagina 103
Mântuitorul Iisus Hristos învățătorul nostru suprem - Pagina 104
Mântuitorul Iisus Hristos învățătorul nostru suprem - Pagina 105
Mântuitorul Iisus Hristos învățătorul nostru suprem - Pagina 106

Conținut arhivă zip

 • Mantuitorul Iisus Hristos invatatorul nostru suprem.docx

Alții au mai descărcat și

Viziunea patristică despre Sfintele Taine și șansa împăcării omului cu Dumnezeu

INTRODUCERE "Sfintele Taine sunt lucrări sfinte, instituite de Dumnezeu întrupat, prin care, în Biserică, într-o formă văzută, se împărtăşeşte...

Jertfa Mântuitorului pe Cruce și Actualizarea Ei în Jertfa Euharistică

INTRODUCERE Trăim într-o societate în care preocupările faţă de lucrurile materiale şi trecătoare sunt prioritare, într-o lume pe care cu mândrie...

Probleme de bioetică cu privire la începuturile vieții umane

INTRODUCERE Referitor la Dumnezeu şi la om, teologia ortodoxă pleacă de la adevărul fundamental revelat că atât Dumnezeu cât şi omul sunt...

Epistola I către Corinteni

Introducere Cei doisprezece ucenici, pe care Domnul Iisus Hristos i-a ales apostoli şi vestitori ai săi, au aplicat asupra Bisericii începătoare...

Preoția După Rânduiala lui Melchisedec în Tâlcuirile Sfinților Părinți

INTRODUCERE Apostolii, ca şi preoţii asociaţi lor, preiau misiunea pe care Iisus şi-a asumat-o când a zis: "Duhul Domnului este peste Mine, pentru...

Responsabilizare, auto-responsabilizare și înduhovnicire în viața studentului teolog

Exemplu de Introducere Orice român şi bun creştin este dator, cred, să se îngrijească şi să cunoască istoria Bisericii sale naţionale şi istoria...

Tainele de inițiere în viața creștină

Introducere După căderea în păcat, comunicarea harică între Dumnezeu şi om a fost pierdută, omul intrând în moarte sufletească şi osândă veşnică,...

Tainele de inițiere. Botez, mirungere, euharistie în tradiția apuseană și răsăriteană

INTRODUCERE Între cele şapte taine liturgice se numără şi cele trei taine de iniţiere care sunt iniţiale creştinului: Botez, Mirungere şi...

Te-ar putea interesa și

Opera Omiletică a Sfântului Vasile cel Mare și Actualitatea ei pentru Misiunea Bisericii

INTRODUCERE Interpretarea cuvântului dumnezeiesc, cu învăţături divine mai înalte, este lucru destul de greu, precum mărturiseau şi Ucenicii...

Faptele bune în lumina predici de pe munte

INTRODUCERE Conceptul de desăvârşire este reliefat cel mai bine în Sfintele Evanghelii în cadrul Predicii de pe Munte: prima sorbitură a esenţei...

Învățătură despre Maica Domnului în doctrina ortodoxă și cea romano-catolică

Introducere Învăţătura ortodoxă despre „Preasfânta, Curata, Preabinecuvântata, de Dumnezeu Născătoarea şi pururea Fecioara Maria” are o importanţă...

Legea cea nouă a Noului Testament

INTRODUCERE Vechiul Testament a fost folosit și cinstit de creștini pentru că Însuși Mântuitorul Iisus Hristos a respectat Legea cea Veche și i-a...

Persoana lui Hristos și Lucrarea Sa Mantuitoare

1. Întreita slujire a Mântuitorului. Simbolul de credinţă în articolul al doilea ne spune că Fiul lui Dumnezeu este „Dumnezeu adevărat din...

Sfânta Liturghie

Liturghia euharistică este o călătorie a Bisericii în dimensiunea împărăţiei Este o ascendenţă sublimă şi misterică a oamenilor spre Dumnezeu, spre...

Despre Transplantul de Organe din Punct de Vedere Ortodox

Suferinţa este o realitate pe care nu o putem nega, nu o putem sub¬aprecia şi nici nu o putem înlătura lăsând impresia că nu o luăm în seamă, după...

Educație religioasă

Educaţia Religioasă 1.Evoluţia idealului educaţiei. Din cele mai vechi timpuri, mintea iscoditoare a omului a fost preocupată de ceea ce se...

Ai nevoie de altceva?