Taina sfântului botez

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Religie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 38 în total
Cuvinte : 12570
Mărime: 64.65KB (arhivat)
Publicat de: Norica Ilaria Ivan
Puncte necesare: 8

Cuprins

 1. INTRODUCERE
 2. CAP. I: TAINA SFÂNTULUI BOTEZ ÎN LUMINA SFINTEI SCRIPTURI ȘI A SFINTEI TRADIȚII
 3. CAP.I I: TAINA SFÂNTULUI BOTEZ:
 4. 1)MATERIA
 5. 2)FORMULA
 6. 3)SĂVÂRȘITORUL
 7. 4)PRIMITORUL
 8. CAP.III:TAINA SFÂNTULUI BOTEZ ÎN VEACUL APOSTOLIC
 9. CAP.IV: ALTE FELURI DE BOTEZ
 10. CAP.V:TAINA SFÂNTULUI BOTEZ DIN PUNCT DE VEDERE INTERCONFESIONAL
 11. CONCLUZII
 12. BIBLIOGRAFIE

Extras din proiect

INTRODUCERE

Sfintele Taine reprezintă puntea de legătură între creştinul ortodox şi Dumnezeu. Prin Sfintele Taine, noi putem simţi harul lui Dumnezeu şi putem înainta spre îndumnezeire. „Sfintele Taine au în vedere omul ca parte materială care trebuie spiritualizată, pătrunsă de harul divin. În acelaşi timp, ele evidenţiază faptul că mântuirea înseamnă tocmai penetrarea materiei de spiritual, spiritualizarea şi sfinţirea materiei, precum şi capacitatea ei de a fi mediu al harului” .

Prefigurate în Vechiul Testament, ele capătă chip real în Noul Testament, fiind instituite de Mântuitorul Iisus Hristos. Vechiul Testament fiind ca o „umbră a bunurilor viitoare“ şi ca un pedagog care pregăteşte poporul pentru venirea Mântuitorului lumii, prefigurările simbolice din Vechiul Testament, făcute de generaţii întregi prin „profeţi şi prooroci, în multe rânduri şi în multe feluri“, mărturisesc revelaţia primordială şi faptul că mântuirea care s-a realizat în Hristos este universală, incluzând toate popoarele lumii.

Prin Taina Botezului, instituită de Mântuitorul, omul care crede în Hristos se renaşte din apă şi din Duh la viaţa cea adevărată în Hristos şi devine membru al Bisericii. Având în vedere importanţa ce o reprezintă pentru mântuirea credincioşilor apartenenţa la Biserică şi ştiind, din datul revelat, că altoirea în trupul Domnului - Biserica - se face prin Sfântul Botez (I Corinteni 12, 13), considerăm necesară o prezentare a semnificaţiei ce i s-a dat Sfintei Taine a Botezului de Sfânta Biserică, fondată pe temelia învăţăturii apostolice.

Încă înainte de instituirea Botezului în Biserica Noului Testament, Hristos în convorbirea cu Nicodim a înfăţişat clar atât partea interioară, spiritual - harică, cât şi cea exterioară a acestei Taine, când El îi spunea lui Nicodim, care căuta Împărăţia lui Dumnezeu: „Amin, amin zic ţie, de nu se va naşte cineva de sus nu va putea vedea Împărăţia lui Dumnezeu“. Naşterea de sus, fiind a doua naştere, este o naştere spirituală şi se săvârşeşte prin lucrarea nevăzută a Sfântului Duh (Ioan 3, 8) şi prin conlucrarea văzută şi reală a apei materiale. „Adevărat, adevărat zic ţie: De nu se va naşte cineva din apă şi din duh, nu va putea să intre întru Împărăţia lui Dumnezeu. Ce este născut din trup, trup este; iar ce este născut din Duh, duh este“ (Ioan 3, 5 - 6).

Instituirea acestei Taine a avut loc după Învierea lui Hristos, când El, primind de la Dumnezeu - Tatăl toată puterea în cer şi pe pământ, a spus ucenicilor săi următoarele: „Deci, mergând, învăţaţi toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui, şi al Fiului, şi al Sfântului Duh, învăţându-le să păzească toate câte am poruncit vouă, şi iată Eu cu voi sunt în toate zilele, până la sfârşitul veacurilor“ (Matei 28, 19 - 20).

Termenul botez este un cuvânt de origine greacă, derivând de la verbul baptiso. În greaca veche clasică, în traducerea grecească a Vechiului Testament – Septuaginta şi în Noul Testament, acest termen însemna, în general, a afunda.

În Septuaginta, de pildă, este folosit pentru a reda o acţiune de spălare prin afundare completă (IV Regi 5, 14; Iudita 12, 7; Levitic 6, 28). Cu acelaşi înţeles trece şi în Noul Testament, unde suferă transformări profunde. Prin substantivizare, termenul baptisma va deveni specific Noului Testament, desemnând fie botezul lui Ioan, fie botezul creştin (I Romani 6, 4; Efeseni 4, 5; Coloseni 2, 12; I Petru 3, 21). În paralel forma de baptismas se va folosi pentru spălările rituale iudaice (Marcu 7, 4; Evrei 9, 10).

Bibliografie

1. Biblia, tipărită sub îndrumarea şi cu purtarea de grijă a Prea Fericitului Părinte Iustin, Patriarhul B.O.R., cu aprobarea Sf. Sinod, Editura I.B.M.B.O.R., Bucureşti, 1982.

2. Pr. Lect. George Remete, Dogmatica Ortodoxă,edit. Episcopiei Ortodoxe Alba – Iulia, 1996, p.300.

3. Greek – English Lexicon of the New Testament and other early christian literature, Chicago, 1952, p. 131.

4. Pr. Lect. George Remete, Dogmatica Ortodoxă,edit. Episcopiei Ortodoxe Alba – Iulia, 1996, p.300.

5. Învăţătură Sântă adecă a Sântei şi dumnezeieştii Liturghii, trad. de Ieremia Cacavela, Sfânta Măn. Cozia, Eparhia Râmnicului, Editura Regia Autonomă „ Monitorul Oficial ”, Bucureşti, 1998.

6. Silvestru, Arhimandrit, Episcop de Canev, Teologia Dogmatică Ortodoxă, vol. IV, trad. de Arhim. Gherasim Miron, Editura Credinţa Strămoşească, 2001.

7. Damaschin, Ioan, Sfântul, Dogmatica, trad. de Pr. D. Fecioru, Editura Scripta, Bucureşti, 1993.

8. Apologeţi de Limbă greacă, trad., introd., note şi indici de Pr. Prof. Dr. T. Bodogae, Pr. Prof. Dr. Olimp Căciulă, Pr. Prof. Dr. D. Fecioru, Editura I.B.M.B.O.R., Bucureşti, 1997.

9. Săuca, drd. Ioan, Taina Sfântului Botez de-a lungul vremii (I), Revista „ Mitropolia Banatului ”, nr. 5-6, 1934, pp. 285-306.

10. Ioan Gură de Aur, Sfântul, Predici la Sărbători Împărăteşti şi Cuvântări de laudă la Sfinţi, trad. din gr. şi note de Pr. Prof. Dumitru Fecioru, Editura I.B.M.B.O.R., Bucureşti, 2002.

11. Vasile cel Mare, Sfântul, Despre botez, trad. pr. Dumitru Georgescu, Editura Anastasia, Bucureşti, 1999.

12. Chiril al Ierusalimului, Sf. ,Cateheze, II, trad. D.Fecioru, EIBMBOR, Bucureşti, 2003.

13. Ambrozie, Sfântul, De sacramentis, trad. Ene branişte, Studii teologice, 7-8/1965.

14. Grigorie de Nyssa, Sfântul, Despre viaţa lui Moise, trad., studiu introductiv şi comentariu de Pr. Prof. Ion Buga, Editura Sf. Gheorghe-Vechi, 1995.

15. Efrem Sirul, Sfântul, Imnele Naşterii şi Aratării Domnului, trad. şi prezentare de Diac. Ioan I. Ică jr., Editura Deisis, Sibiu, 2000.

16. Chiril al Alexandriei, Sfântul, Glafire, P.S.B. vol. 39, partea a II-a, trad. din gr., introd. şi note de Pr. Prof. Dr. Dumitru Stăniloae, Editura I.B.M.B.O.R., Bucureşti, 1992.

17. Ioan Gură de Aur, Sfântul, Omilii la Evanghelia după Matei, trad. pr. D. Fecioru, col. PSB, vol. 23, EIBMBOR, Bucureşti, 1994.

18. Canoanele Bisericii Ortodoxe, note şi comentarii de Arhid. Prof. Dr. Ioan N. Floca, Tipografia Polsib, Sibiu, 1993.

19. Grigorie de Nyssa, Sfântul, Marele cuvânt catehetic,trad. pr. Prof. Grigore Teodorescu, Editura Sofia, 1998.

20. Telea, Asist. Univ. Dr. Marius, Antropologia Sfinţilor Părinţi Capadocieni, Editura Reîntregirea, Alba Iulia, 2001.

21. Vasile cel Mare, Sfântul, Despre Sfântul Duh. Corespondenţă (Epistole), P.S.B. vol. 12, partea a III-a, traducere, introducere, note şi indici de Pr. Prof. Dr. Constantin Corniţescu şi Pr. Prof. Dr. Teodor Bodogae, Editura I.B.M.B.O.R., Bucureşti, 1988.

22. Mircea, Pr. Ioan, Taina Mirungeri, Revista „ Ortodoxia ”, nr. 3-4, Bucureşti, 1979, pp. 477-484.

23. Sf. Atanasie cel Mare, Epistola către Serapion,, EIBMBOR, PSB 16, Buc.1988, trad. pr. Prof. D. Stăniloae.

24. Branişte, Pr. Prof. Dr., Ene, Omilii la Evanghelie după Ioan în “Studii teologice”, 1970, nr. 7-8.

25. Eusebiu de Cezareea, Istoria bisericească. Martirii din Palestina., P.S.B. vol. 13, partea I, trad., studiu, note şi comentarii de Pr. Prof. T. Bodogae, Editura I.B.M.B.O.R., Bucureşti, 1987.

26. Nicolae, Mitropolitul Banatului, Pedobaptismul de-a lungul vremii în “Biserica Ortodoxă Română”, 1975, nr. 1-2.

27. Augustin, Fericitul, Confesiuni, trad. Nicolae Barbu, EIBMBOR, Bucureşti, 1994.

28. Şchiopu, drd. Iulian, Botezul şi Mirungerea în operele Sfântului Ambrozie şi Teodor de Mopsuestia, Revista „ Studii Teologice ”, nr. 7-8, anul 20, septembrie-octombrie 1968, pp. 544-557.

29. Scrierile Părinţilor Apostolici, trad. de Pr. Dr. Dumitru Fecioru, Editura I.B.M.B.O.R., Bucureşti, 1995.

30. Coman, Pr. Prof. Dr. Ioan G., Patrologie, Editura I.B.M.B.O.R., Bucureşti 1956.

Preview document

Taina sfântului botez - Pagina 1
Taina sfântului botez - Pagina 2
Taina sfântului botez - Pagina 3
Taina sfântului botez - Pagina 4
Taina sfântului botez - Pagina 5
Taina sfântului botez - Pagina 6
Taina sfântului botez - Pagina 7
Taina sfântului botez - Pagina 8
Taina sfântului botez - Pagina 9
Taina sfântului botez - Pagina 10
Taina sfântului botez - Pagina 11
Taina sfântului botez - Pagina 12
Taina sfântului botez - Pagina 13
Taina sfântului botez - Pagina 14
Taina sfântului botez - Pagina 15
Taina sfântului botez - Pagina 16
Taina sfântului botez - Pagina 17
Taina sfântului botez - Pagina 18
Taina sfântului botez - Pagina 19
Taina sfântului botez - Pagina 20
Taina sfântului botez - Pagina 21
Taina sfântului botez - Pagina 22
Taina sfântului botez - Pagina 23
Taina sfântului botez - Pagina 24
Taina sfântului botez - Pagina 25
Taina sfântului botez - Pagina 26
Taina sfântului botez - Pagina 27
Taina sfântului botez - Pagina 28
Taina sfântului botez - Pagina 29
Taina sfântului botez - Pagina 30
Taina sfântului botez - Pagina 31
Taina sfântului botez - Pagina 32
Taina sfântului botez - Pagina 33
Taina sfântului botez - Pagina 34
Taina sfântului botez - Pagina 35
Taina sfântului botez - Pagina 36
Taina sfântului botez - Pagina 37
Taina sfântului botez - Pagina 38

Conținut arhivă zip

 • Taina sfantului botez.docx

Alții au mai descărcat și

Taina Preoției, Vehicul neîntrerupt al harului Sfăntului Duh în Biserică

CAPITOLUL I Noțiuni introductive 1.1. Despre preoție si rolul preotului ca păstor de suflete. Preoția este slujirea sfântă întemeiată de...

Cunoaștere și Comuniune cu Dumnezeu în Taina Sfântului Maslu

1.Sfintele Taine, trepte ale desăvârşirii în comuniunea cu Dumnezeu 1.1.Sfintele Taine, împlinirea creaţiei omului. Pentru Biserica Ortodoxă...

Taina Preoției

Introducere Taina hirotoniei a reprezentat întotdeauna un subiect delicat în cadrul dialogului ecumenic inițiat la începutul secolului XX. Deși...

Taina Euharistiei la ortodocși și romano-catolici

INTRODUCERE De la început, omenirea a fost sortită trăirii în Dumnezeu , la o viaţă fericită, lipsită de griji, suferinţe şi moarte. În...

Tainele de inițiere în viața creștină

Introducere După căderea în păcat, comunicarea harică între Dumnezeu şi om a fost pierdută, omul intrând în moarte sufletească şi osândă veşnică,...

Căsătoria în Vechiul și Noul Testament

Căsătoria şi familia reprezintă un adânc ocean purtat de valurile timpului trecut de la prima pereche de oameni până astăzi, sinergie între opera...

Hristologie

Introducere În prologul Evangheliei a IV-a, Sfântul Apostol loan confirmă ca dat al Revelaţiei divine hristocentrismul creaţiei. „Toate prin El...

Casatorie, Familie și Monahism

Introducere Căsătoria şi familia reprezintă un adânc ocean purtat de valurile timpului trecut de la prima pereche de oameni până astăzi, o...

Te-ar putea interesa și

Explicarea rânduielii liturgice a botezului și mirungerii

INTRODUCERE Această lucrare tratează o temă de reală importanţă practică în viaţa Bisericii din orice timp şi în mod special în timpul nostru,...

Sfântul Iustin Martirul și filozoful - opera apologetică

Introducere Prin lucrarea de faţă am urmărit aprofundarea cunoştinţelor despre Sfântul Iustin Martirul şi Filosoful, crescut în tradiţia şi...

Catehezele mistagogice ale SF. Chiril al Ierusalimului și valoarea lor teologico-liturgica

Sfinţii Părinţi, ca tâlcuitori autorizaţi şi insuflaţi ai Sfintei Scripturi, nu au oferit doar lucrări de teologie dogmatică, pline de exprimări...

Taina Sfântului Botez în prezentarea liturgică a lui Nicolae Cabasila și a Sfântului Simeon al Tesalonicului

Viaţa spirituală în desfăşurarea şi dezvoltarea ei, cunoaşte o serie de etape care în Biserică sunt marcate prin Sfintele Taine, ce se...

Viziunea patristică despre Sfintele Taine și șansa împăcării omului cu Dumnezeu

INTRODUCERE "Sfintele Taine sunt lucrări sfinte, instituite de Dumnezeu întrupat, prin care, în Biserică, într-o formă văzută, se împărtăşeşte...

Botezul Copiilor

Fundamentarea scripturistică a pedobaptismului I. Motivare Înainte de mântuitoarele Sale patimi, Domnul nostru Iisus Hristos S-a rugat...

Relația dintre Botez și Înviere în Viața Credinciosului după Epistola către Romani

INTRODUCERE Dacă Biserica şi-a putut dezvolta de timpuriu o gândire teologică sistematică, aceasta li se datorează în primul rând celor...

Tinerii în Hristos și în Biserică - Probleme morale ale tinerilor de azi

Introducere Biserica, ca Trup al lui Hristos, în ziua de astăzi, este tot mai bolnăvicioasă din cauza faptului că mădularele din care ea este...

Ai nevoie de altceva?