Audit Financiar

Curs
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 109 în total
Cuvinte : 38004
Mărime: 149.43KB (arhivat)
Publicat de: Oana Molnar
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Briciu Sorin
Universitatea ,,1 Decembrie 1918” Alba Iulia Facultatea de Ştiinţe Catedra de Finanţe-Contabilitate

Cuprins

 1. Modulul 1. Auditul financiar contabil – Definire, rol şi obiective 20
 2. Lecţia 1.1. Definiţia şi rolul auditului financiar 20
 3. Lecţia 1.2. Obiectivele auditului financiar 23
 4. Lecţia 1.3. Tipologia formelor de audit 25
 5. Modulul 2. Organizarea activităţii de audit financiar 32
 6. Lecţia 2.1. Cadrul de referinţă pentru audit 32
 7. Lecţia 2.2. Standardele Internaţionale de Audit 34
 8. Lecţia 2.3. Reguli de conduită etică şi profesională a auditorului 36
 9. Lecţia 2.4. Camera Auditorilor Financiari din România 42
 10. Modulul 3. Tehnici şi proceduri specifice de audit financiar 48
 11. Lecţia 3.1. Tehnica sondajului 48
 12. Lecţia 3.2. Tehnica observării fizice 51
 13. Lecţia 3.3. Procedura confirmării directe 52
 14. Lecţia 3.4. Tehnica interviului 53
 15. Lecţia 3.5. Tehnica examinării analitice 53
 16. Lecţia 3.6. Tehnica testării sistemelor şi conturilor semnificative 54
 17. Lecţia 3.7. Tehnica examinării conturilor anuale 56
 18. Modulul 4. Etapele şi fazele auditului financiar 62
 19. Lecţia 4.1. Pregătirea auditului financiar 63
 20. Unitatea de învăţare 4.1.1. Cunoaşterea entităţii 63
 21. Unitatea de învăţare 4.1.2. Stabilirea pragului de semnificaţie 64
 22. Unitatea de învăţare 4.1.3. Evaluarea riscului de audit
 23. al entităţii 67
 24. Unitatea de învăţare 4.1.4. Acceptarea mandatului şi
 25. stabilirea condiţiilor auditului 69
 26. Unitatea de învăţare 4.1.5. Întocmirea planului şi programului
 27. de audit 62
 28. Lecţia 4.2. Efectuarea propriu-zisă a auditului financiar 73
 29. Unitatea de învăţare 4.2.1. Evaluarea controlului intern 73
 30. Unitatea de învăţare 4.2.2. Controlul conturilor 79
 31. Unitatea de învăţare 4.2.3. Examenul situaţiilor financiare 82
 32. Lecţia 4.3. Finalizarea activităţii şi formularea opiniei de audit 93
 33. Unitatea de învăţare 4.3.1. Tratamentul evenimentelor ulterioare
 34. datei bilanţului 93
 35. Unitatea de învăţare 4.3.2. Lucrări necesare închiderii misiunii 94
 36. Unitatea de învăţare 4.3.3. Elaborarea raportului de audit 96
 37. Unitatea de învăţare 4.3.4. Stabilirea opiniei 101
 38. Lecţia 4.4. Documentarea lucrărilor de audit 103
 39. Unitatea de învăţare 4.4.1. Rolul şi cerinţele documentării 103
 40. Unitatea de învăţare 4.4.2. Dosarul exerciţiului şi
 41. dosarul permanent 106
 42. Modulul 5. Misiuni speciale şi misiuni conexe de audit 113
 43. Lecţia 5.1. Misiuni speciale de audit 113
 44. Lecţia 5.2. Examenul informaţiilor financiare previzionate 115
 45. Lecţia 5.3. Misiuni de examen limitat al situaţiilor financiare 117
 46. Lecţia 5.4. Misiuni de examen pe bază de proceduri convenite 118
 47. Lecţia 5.5. Misiuni de compilare a informaţiilor financiare 119
 48. Bibliografie 123

Extras din curs

Test iniţial

În vederea evaluării iniţiale a demersului formativ în Audit financiar, vă rugăm să completaţi această pretestare, răspunzând sincer la întrebările de mai jos. Informaţiile primite de la dumneavoastră vor fi utile pentru optimizarea activităţilor viitoare şi vor fi predate cadrului didactic la prima întâlnire tutorială.

1) Care este percepţia dumneavoastră cu privire la afirmaţia: disciplina este relevantă în raport cu obiectivele specifice specializării Contabilitate şi informatică de gestiune? Cunoaşteţi obiectivele specializării?

2) Opinia exprimată de auditori. Daţi exemple.

3) Stabiliţi valoarea de adevăr pentru următoarele enunţuri:

- Orice societate comercială este obligată să-şi auditeze situaţiile financiare anuale, întocmite pe bază individuală

- Orice societate comercială este obligată să-şi auditeze situaţiile financiare anuale, întocmite pe bază consolidată

- Audit financiar este o altă denumire pentru auditul statutar

- Nivelul de asigurare furnizat de audit este absolut şi confirmă că situaţiile financiare sunt întocmite în conformitate cu un cadru general de raportare financiară identificat

4) Completaţi spaţiile libere:

- tipurile de opinii pe care le poate exprima un auditor sunt

- angajamentele de compilare în audit se referă la

- etapa de evaluare a controlului intern în misiunile de audit statutar presupune

- principalele elemente ale raportului de audit sunt

5) Numiţi 5 teme ale domeniului de faţă (din conţinutul fişei disciplinei) care v-au suscitat interesul.

6) Numiţi 5 teme ale domeniului de faţă (din conţinutul fişei disciplinei) care vi se par neconforme cu pregătirea necesară dumneavoastră.

7) Rezumaţi pe maxim o jumătate de pagină ce ştiţi despre auditul financiar şi precizaţi sursele informaţiilor.

8) Precizaţi principalele dificultăţi pe care le intuiţi în parcurgerea problematicii acestei discipline.

9) Precizaţi discipline anterioare pe care consideraţi că se bazează prezenta disciplină de studiu.

10) Dacă aţi putea schimba structura disciplinei, unde aţi interveni?

Modulul 1. Auditul financiar contabil –

Definire, rol şi obiective

Scopul unităţii de curs:

-Redarea unei imagini relevante asupra problematicii auditului;

-Prezentarea obiectivelor auditului financiar;

-Redarea criteriilor care stau la baza auditului financiar;

-Analizarea formelor de exercitare ale auditului financiar.

Obiective operaţionale:

După ce vor studia acest capitol, studenţii vor putea să:

-definească auditul;

-explice rolul auditului financiar;

-identifice obiectivele auditului financiar;

-prezinte criteriile care stau la baza auditului financiar;

-prezinte diferenţe între formele de exercitare ale auditului.

Timp de studiu: 2 ore

Lecţia 1.1. Definiţia şi rolul auditului financiar

Auditul, respectiv examinarea de către o persoană independentă şi competentă a fidelităţii reprezentărilor contabile şi financiare, a constituit şi constituie cheia de boltă pentru probitatea şi credibilitatea tranzacţiilor economice.

Activitatea de audit reprezintă o examinare profesională a unei informaţii, în vederea exprimării unei opinii responsabile şi independente, prin raportarea la un criteriu sau standard de calitate.

Denumirea de audit îşi are originea din latinescul „audiere”, care înseamnă a asculta, a audia, iar verbul englezesc „to audit” este tradus prin a controla, a verifica, a inspecta.

Organizaţiile economice şi sociale au produs întotdeauna informaţii contabil financiare. Nevoia de a verifica aceste informaţii implică un control al conturilor, o revizuire a acestora, o examinare critică efectuată de persoane de specialitate independente.

Realizarea oricărei misiuni de audit la organizaţiile economice, implică existenţa unor reguli precise, formalizate, cunoscute şi acceptate de emiţătorii şi receptorii informaţiei supuse auditului.

Aceste reguli sunt definite la nivel general naţional sau internaţional. Se ajunge la noţiunea de normă, care permite aprecierea calităţii unui audit în raport cu un sistem de referinţă.

Auditul financiar conduce la formarea unei judecăţi asupra conturilor şi nu la elaborarea situaţiilor financiare. Este un domeniu de acţiune în contabilitatea financiară şi deschide numeroase linii de cercetare.

Auditul nu era decât un ansamblu de norme, metode şi tehnici. După 1970 situaţia s-a schimbat în lumea anglo-americană, iar auditul financiar devine un domeniu de cercetare matur şi dezvoltat. Conceptul de raţionament profesional joacă un rol important în audit fiind împrumutate de la psihologii diverse cadre teoretice relative în luarea deciziilor.

Auditul este o intervenţie specifică, metodică de examinare critică şi evaluare fondată pe un referenţial contabil. Este un proces complex care constă în reunirea şi evaluarea de o manieră obiectivă şi sistematică a probelor relative la aserţiuni ce vizează faptele şi evenimentele economice. Scopul său este de a garanta corespondenţa între aceste aserţiuni şi criteriile admise, de a comunica rezultatele acestor investigaţii utilizatorilor interesaţi. Aceste elemente definitorii se aplică atât auditului financiar cât şi celui operaţional.

Auditul operaţional dezvoltat în ţările Uniunii Europene are ca obiectiv analiza riscurilor şi deficienţelor existente într-o entitate individuală sau de grup, în scopul de a acorda consiliere, recomandări, sau de a propune noi strategii pentru ameliorarea performanţelor.

Preview document

Audit Financiar - Pagina 1
Audit Financiar - Pagina 2
Audit Financiar - Pagina 3
Audit Financiar - Pagina 4
Audit Financiar - Pagina 5
Audit Financiar - Pagina 6
Audit Financiar - Pagina 7
Audit Financiar - Pagina 8
Audit Financiar - Pagina 9
Audit Financiar - Pagina 10
Audit Financiar - Pagina 11
Audit Financiar - Pagina 12
Audit Financiar - Pagina 13
Audit Financiar - Pagina 14
Audit Financiar - Pagina 15
Audit Financiar - Pagina 16
Audit Financiar - Pagina 17
Audit Financiar - Pagina 18
Audit Financiar - Pagina 19
Audit Financiar - Pagina 20
Audit Financiar - Pagina 21
Audit Financiar - Pagina 22
Audit Financiar - Pagina 23
Audit Financiar - Pagina 24
Audit Financiar - Pagina 25
Audit Financiar - Pagina 26
Audit Financiar - Pagina 27
Audit Financiar - Pagina 28
Audit Financiar - Pagina 29
Audit Financiar - Pagina 30
Audit Financiar - Pagina 31
Audit Financiar - Pagina 32
Audit Financiar - Pagina 33
Audit Financiar - Pagina 34
Audit Financiar - Pagina 35
Audit Financiar - Pagina 36
Audit Financiar - Pagina 37
Audit Financiar - Pagina 38
Audit Financiar - Pagina 39
Audit Financiar - Pagina 40
Audit Financiar - Pagina 41
Audit Financiar - Pagina 42
Audit Financiar - Pagina 43
Audit Financiar - Pagina 44
Audit Financiar - Pagina 45
Audit Financiar - Pagina 46
Audit Financiar - Pagina 47
Audit Financiar - Pagina 48
Audit Financiar - Pagina 49
Audit Financiar - Pagina 50
Audit Financiar - Pagina 51
Audit Financiar - Pagina 52
Audit Financiar - Pagina 53
Audit Financiar - Pagina 54
Audit Financiar - Pagina 55
Audit Financiar - Pagina 56
Audit Financiar - Pagina 57
Audit Financiar - Pagina 58
Audit Financiar - Pagina 59
Audit Financiar - Pagina 60
Audit Financiar - Pagina 61
Audit Financiar - Pagina 62
Audit Financiar - Pagina 63
Audit Financiar - Pagina 64
Audit Financiar - Pagina 65
Audit Financiar - Pagina 66
Audit Financiar - Pagina 67
Audit Financiar - Pagina 68
Audit Financiar - Pagina 69
Audit Financiar - Pagina 70
Audit Financiar - Pagina 71
Audit Financiar - Pagina 72
Audit Financiar - Pagina 73
Audit Financiar - Pagina 74
Audit Financiar - Pagina 75
Audit Financiar - Pagina 76
Audit Financiar - Pagina 77
Audit Financiar - Pagina 78
Audit Financiar - Pagina 79
Audit Financiar - Pagina 80
Audit Financiar - Pagina 81
Audit Financiar - Pagina 82
Audit Financiar - Pagina 83
Audit Financiar - Pagina 84
Audit Financiar - Pagina 85
Audit Financiar - Pagina 86
Audit Financiar - Pagina 87
Audit Financiar - Pagina 88
Audit Financiar - Pagina 89
Audit Financiar - Pagina 90
Audit Financiar - Pagina 91
Audit Financiar - Pagina 92
Audit Financiar - Pagina 93
Audit Financiar - Pagina 94
Audit Financiar - Pagina 95
Audit Financiar - Pagina 96
Audit Financiar - Pagina 97
Audit Financiar - Pagina 98
Audit Financiar - Pagina 99
Audit Financiar - Pagina 100
Audit Financiar - Pagina 101
Audit Financiar - Pagina 102
Audit Financiar - Pagina 103
Audit Financiar - Pagina 104
Audit Financiar - Pagina 105
Audit Financiar - Pagina 106
Audit Financiar - Pagina 107
Audit Financiar - Pagina 108
Audit Financiar - Pagina 109

Conținut arhivă zip

 • Audit Financiar.doc

Alții au mai descărcat și

Auditul Financiar Contabil

CAPITOLUL 1. NOŢIUNI TEORETICE PRIVIND AUDITUL FINANCIAR-CONTABIL. DEFINIŢIE. ROL. OBIECTIVE Auditul financiar-contabil este un domeniu de vârf al...

Relația dintre auditul intern și auditul extern în viziunea standardelor internaționale de audit

Introducere Scopul lucrării este acela de a scoate în evidenţă principalele diferenţe între auditul intern şi auditul intren, precum şi...

Evaluarea Riscului de Audit și a Controlului Intern

CAPITOLUL 1 1.1 Riscurile de audit Orice misiune de audit implică riscuri, iar identificarea lor, încă din etapa de planificare a lucrărilor,...

Studiu Privind Contabilitatea Activelor Imobilizate la Muzeul de Etnografie Maramureș

INTRODUCERE Au existat multe discuţii asupra definirii contabilităţii. Astfel, de-a lungul timpului contabilitatea a fost definită ca artă,...

Audit financiar, verificarea și certificarea situațiilor financiare

1.Serviciile cu caracter de asigurare Pe măsură ce societatea noastră devine mai complexă, factorii de decizie se confruntă cu o probabilitate tot...

Organizarea și Efectuarea Auditului Financiar Contabil la SC Zenon Connections SA

CE ESTE AUDITUL ? „ O examinare metodică realizată în vederea determinării dacă activităţile şi rezultatele relative la subiectul examinat...

Contabilitatea financiară și de gestiune cu aplicație în restaurante

INTRODUCERE Contabilitatea este un sistem de culegere, prelucrare şi transmitere a informaţiei diferitilor utilizatori de informaţii. Informaţia...

Frauda și eroarea ca obiect al auditului financiar - metode și practici specifice

1. Introducere Preocupările de perfecţionare ale auditul financiar sunt utile, mai ales în România, unde aceste activităţi se consolidează, o dată...

Te-ar putea interesa și

Auditul și controlul imobilizărilor corporale

MOTIVAŢIA ALEGERII TEMEI Într-un domeniu de activitate atât de nou şi în condiţiile în care este necesară armonizarea legislativă şi practica...

Organizarea și exercitarea auditului legal la Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători CFR Călători SA

INTRODUCERE EVOLUŢIA AUDITULUI Practicienii de azi, respectiv auditorii sunt moştenitorii unei profesii cu vechi tradiţii. Începutul profesiei...

Organizarea și Efectuarea Auditului Financiar Contabil la SC Zenon Connections SA

CE ESTE AUDITUL ? „ O examinare metodică realizată în vederea determinării dacă activităţile şi rezultatele relative la subiectul examinat...

Auditul situațiilor financiare la o firmă din domeniul construcțiilor

INTRODUCERE Auditul situațiilor finanicare în țara noastră este încă în fazele sale incipiente, dar normele legale cu referire la această...

Auditul financiar al imobilizărilor corporale

MOTIVATIA TEMEI Pe parcursul celor trei semestre, cursul de audit mi-a dat convingerea ca se poate profesa o astfel de meserie noua , cu succes,...

Audit Financiar Extern

CAPITOLUL I – AUDITUL FINANCIAR CONTABIL. DEFINIRE, ROL,OBIECTIVE, PRACTICI ŞI PROCEDURI 1.1. Auditul –Notiuni introductive Auditul, respectiv...

Audit Financiar

Catre Consiliul de Administratie sau alt reprezentant adecvat al clientului care angajeaza auditorul. Aceasta scrisoare reprezinta o confirmare a...

Audit financiar

Unitatea de învățare 1. Definiția și rolul auditului financiar Cuprins 1.1. Introducere ... 8 1.2. Competențe .. 8 1.3. Repere istorice privind...

Ai nevoie de altceva?