Drept Administrativ

Curs
8.7/10 (3 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 54 în total
Cuvinte : 32072
Mărime: 115.18KB (arhivat)
Publicat de: Miron Cîrstea
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lector Univ. Drd. Bilouseac Irina
SPECIALIZAREA ASISTENŢĂ MANAGERIALĂ ŞI SECRETARIAT

Cuprins

 1. CUPRINS 2
 2. I. DREPTUL ADMINISTRATIV – RAMURĂ A DREPTULUI PUBLIC 3
 3. 1. NOŢIUNI GENERALE PRIVIND ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ 3
 4. 2. TRĂSĂTURILE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 4
 5. 3. DEFINIŢIA DREPTULUI ADMINISTRATIV. NORMA DE DREPT ADMINISTRATIV. IZVOARE. RAPORTUL DE DREPT ADMINISTRATIV 4
 6. II. COMPONENTE ALE SISTEMULUI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 8
 7. 1. PREŞEDINTELE ROMÂNIEI 8
 8. 2. GUVERNUL 8
 9. 3. AUTORITĂŢILE ADMINISTRATIVE AUTONOME 14
 10. 4. MINISTERELE 14
 11. 5. PREFECTUL 15
 12. 6. CONSILIILE LOCALE 18
 13. 7. PRIMARUL ŞI VICEPRIMARUL 26
 14. 8.SECRETARUL UNITĂŢII ADMINISTRATIV-TERITORIALE 30
 15. 9. CONSILIUL JUDEŢEAN 30
 16. III. ACTUL ADMINISTRATIV 34
 17. 1. NOŢIUNEA, TRĂSĂTURILE CARACTERISTICE ŞI REGIMUL JURIDIC AL ACTELOR ADMINISTRATIVE 34
 18. IV. FUNCŢIA PUBLICĂ ŞI FUNCŢIONARII PUBLICI 36
 19. 1. NOŢIUNE, PRINCIPII ŞI CONDIŢII DE OCUPARE A FUNCŢIILOR PUBLICE 36
 20. 2. CLASIFICAREA FUNCŢIILOR PUBLICE ŞI A FUNCŢIONARILOR PUBLICI 38
 21. 3. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE FUNCŢIONARULUI PUBLIC 42
 22. 4. CONDIŢIILE DE ACCES PENTRU OCUPAREA FUNCŢIILOR PUBLICE 45
 23. 5.MODIFICAREA, SUSPENDAREA ŞI ÎNCETAREA RAPORTURILOR DE SERVICIU 47
 24. V. RĂSPUNDEREA ÎN DREPTUL ADMINISTRATIV 50
 25. 1. CONCEPT 50
 26. 2. RĂSPUNDEREA ADMINISTRATIV-DISCIPLINARĂ 50
 27. 3. RĂSPUNDEREA ADMINISTRATIV-CONTRAVENŢIONALĂ 51
 28. 4. RĂSPUNDEREA ADMINISTRATIV-PATRIMONIALĂ 53

Extras din curs

I. DREPTUL ADMINISTRATIV – RAMURĂ A DREPTULUI PUBLIC

1. NOŢIUNI GENERALE PRIVIND ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ

Având drept scop realizarea unor interese generale ale statului sau ale unei colectivităţi distincte, recunoscute ca atare de stat, administraţia publică este strâns legată de puterea legiuitoare, care îi circumscrie obiectul, dar şi de puterea judecătorească, ale cărei hotărâri sunt aplicate şi executate prin activităţi administrative realizate de către autorităţi ale administraţiei publice .

Scopul activităţii administraţiei publice este atât satisfacerea, în mod regulat şi continuu, a unor cerinţe esenţiale, comune întregii colectivităţi umane, care exced prin amploarea lor posibilităţile par¬ticularilor, cât şi satisfacerea unor cerinţe care, prin natura lor, sunt nerentabile şi nimeni nu s-ar oferi să le asigure.

Noţiunea de administraţie publică este susceptibilă de a căpăta două sensuri: unul material şi unul formal .

În sens material, administraţia publică reprezintă o activitate de organizare a executării şi de executare în concret a legii, realizată prin acţiuni cu caracter de dispoziţie sau acţiuni cu caracter de prestaţie, de către autorităţile care compun acest sistem în vederea satisfacerii intereselor generale, scop care organizează şi asigură buna funcţionare a serviciilor publice şi execută anumite prestaţii către populaţie .Prin activităţile executive cu caracter de dispoziţie se organizează executarea legii, stabilindu-se reguli de conduită pentru terţi. Aces¬te activităţi se realizează prin acte juridice, operaţiuni administrative, fapte materiale înfăptuite de titularii funcţiilor publice din sistemul organelor administraţiei publice.

Administraţia publică în sens material nu se poate reduce la ac¬tivităţi executive de dispoziţie, de prescripţie, ci ea constă şi în diferite prestaţii realizate pe baza şi în executarea legii, pentru îndeplinirea interesului general, prin organizarea şi asigurarea de servicii publice.

Administraţia publică, ca activitate excede sfera organelor care alcătuiesc sistemul de organizare respectiv, aceasta putând fi regăsită şi în sistemul puterii legiuitoare sau judecătoreşti, precum şi în cel al unor organizaţii nestatale care organizează executarea şi execută în concret legea

În sens formal, structural sau organic administraţia publică poate fi înţeleasă ca un sis¬tem de organe (ansamblul autorităţilor şi instituţiilor publice), cuprinzând diverse structuri administrative care rea¬lizează activitatea de organizare a executării şi de executare în con¬cret a legii.

Administraţia publică, în sensul de sistem de organe ale statului, este alcătuită din: Preşedintele României, Guvern, ministere şi celelalte organe ale administraţiei publice centrale de specialitate, serviciile lor descentralizate în judeţe, prefectul şi autorităţile administraţiei publice locale.

În opinia altui autor — A. Iorgovan — este necesară delimitarea administraţiei scop de administraţia mijloc (pentru realizarea competenţei) pe care o exercită autorităţile publice care nu fac parte din Executiv. „A nu face o atare delimitare şi a admite că Parlamentul, Curtea Constituţională, Avocatul Poporului, instanţele judecătoreşti fac şi administraţie publică înseamnă a le pune sub comanda Gu¬vernului, deoarece Guvernul, potrivit art. 101 din Constituţie exercită conducerea generală a administraţiei publice”. Toate aceste au¬torităţi publice desfăşoară o activitate ad¬ministrativă (fiind organe de stat se poate spune că este o anume ad¬ministraţie de stat), dar nu pentru a realiza un program politic, ca in cazul Guvernului (evident şi al şefului statului), ci pentru a-şi rea¬liza prerogativele prevăzute de Constituţie şi de legile organice.

Aceste aspecte de fond determină ca nici actul administrativ pe care îl emit să nu poată avea trăsăturile actului administrativ tipic emis de autorităţile executivului pentru realizarea administraţiei pu¬blice.

Pentru A. Iorgovan, administraţia publică reprezintă ansamblul activităţilor Preşedintelui, Guvernului, autorităţilor administraţiei autonome centrale, autorităţilor administraţiei autonome locale si, după caz, structurilor subordonate acestora, prin care, în regim de putere publică, se aduc la îndeplinire publică legile sau, in limitele legii, se prestează servicii publice .

2. TRĂSĂTURILE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

Profesorul I. Alexandru afirmă că administraţia publică reprezintă un corp intermediar între Guvern şi public , iar caracteristicile fundamentale ale acestei activităţi publice sunt:

• este subordonată — întotdeauna administraţia publică este subordonată Guvernului, care îi stabileşte obiectivele, numeşte funcţionarii publici, îi furnizează mijloacele materiale şi financiare. De asemenea, administraţia pu¬blică este subordonată legii, care stăvileşte arbitrariul în manifestarea puterii ei discreţionare. Subordonarea nu exclude anumite puteri pe care ad¬ministraţia publică le exercită, ca aceea de a aprecia oportunitatea, de rechiziţie, de expropriere pentru cauză de utilitate publică, de a percepe impozite, de mobilizare a rezerviştilor etc.

• este ierarhizată şi ordonată — pentru a avea coeziune şi a asigură disciplina, în acest cadru ierarhic se exercită puterea de comandă, de instrucţie, control şi disciplină;

• este egalitară — furnizează servicii tuturor celor interesaţi, fără discriminare;

• este remunerată — funcţiile publice prin care se realizează sarcinile si atribuţiile sunt salarizate;

• este civilă şi nu militară;

• este laică — personalul său nu este clerical;

• este permanentă, necesitând tehnicitate;

• este formalistă, scrisă, birocratică — acţiunea administraţiei publice se desfăşoară după anumite proceduri;

• este compartimentată ierarhic şi orizontal.

În conformitate cu opinia profesorului A. Iorgovan, se pot reţine ur¬mătoarele trăsături ale administraţiei publice

• activitate realizată numai de autorităţi executive si adminis¬trative, numite autorităţi ale administraţiei publice;

• activitate de aducere la îndeplinire a legii (ceea ce înseamnă şi adoptarea de acte normative cu forţă juridică inferioară legii) sau, după caz, de organizare sau realizare efectivă a servici¬ilor;

• activitate care se realizează în regim de putere publică, adică prin intermediul prerogativelor acordate de Constituţie şi legi, care fac să prevaleze interesul public general atunci când este în conflict cu interesul particular.

3. DEFINIŢIA DREPTULUI ADMINISTRATIV. NORMA DE DREPT ADMINISTRATIV. IZVOARE. RAPORTUL DE DREPT ADMINISTRATIV

Dreptul administrativ este o ramură a sistemului unitar al dreptului român. Dreptul român se constituie din ansamblul regulilor de conduită instituite sau sancţionate de stat, reguli ce reflectă voinţa poporului exprimată prin intermediul puterii legislative, reguli a căror respectare şi aplicare obligatorie se asigură prin conştiinţa juridică a cetăţenilor iar, la nevoie, cu ajutorul forţei coercitive a statului. Aceste reguli de conduită - cu caracter general obligatoriu - norme juridice, oricât ar fi de variate, de deosebite unele de altele, prin conţinutul şi forma lor, reprezintă în cadrul fiecărui stat o unitate, un ansamblu, fiind organizate într-un anumit sistem .

Preview document

Drept Administrativ - Pagina 1
Drept Administrativ - Pagina 2
Drept Administrativ - Pagina 3
Drept Administrativ - Pagina 4
Drept Administrativ - Pagina 5
Drept Administrativ - Pagina 6
Drept Administrativ - Pagina 7
Drept Administrativ - Pagina 8
Drept Administrativ - Pagina 9
Drept Administrativ - Pagina 10
Drept Administrativ - Pagina 11
Drept Administrativ - Pagina 12
Drept Administrativ - Pagina 13
Drept Administrativ - Pagina 14
Drept Administrativ - Pagina 15
Drept Administrativ - Pagina 16
Drept Administrativ - Pagina 17
Drept Administrativ - Pagina 18
Drept Administrativ - Pagina 19
Drept Administrativ - Pagina 20
Drept Administrativ - Pagina 21
Drept Administrativ - Pagina 22
Drept Administrativ - Pagina 23
Drept Administrativ - Pagina 24
Drept Administrativ - Pagina 25
Drept Administrativ - Pagina 26
Drept Administrativ - Pagina 27
Drept Administrativ - Pagina 28
Drept Administrativ - Pagina 29
Drept Administrativ - Pagina 30
Drept Administrativ - Pagina 31
Drept Administrativ - Pagina 32
Drept Administrativ - Pagina 33
Drept Administrativ - Pagina 34
Drept Administrativ - Pagina 35
Drept Administrativ - Pagina 36
Drept Administrativ - Pagina 37
Drept Administrativ - Pagina 38
Drept Administrativ - Pagina 39
Drept Administrativ - Pagina 40
Drept Administrativ - Pagina 41
Drept Administrativ - Pagina 42
Drept Administrativ - Pagina 43
Drept Administrativ - Pagina 44
Drept Administrativ - Pagina 45
Drept Administrativ - Pagina 46
Drept Administrativ - Pagina 47
Drept Administrativ - Pagina 48
Drept Administrativ - Pagina 49
Drept Administrativ - Pagina 50
Drept Administrativ - Pagina 51
Drept Administrativ - Pagina 52
Drept Administrativ - Pagina 53
Drept Administrativ - Pagina 54

Conținut arhivă zip

 • Drept Administrativ.doc

Alții au mai descărcat și

Guvernul României

REZUMAT Cuvinte cheie: Guvern, Hotărâre de Guvern, Ordonanţă de Guvern, ministru, ministere, vot de încredere, aparatul de lucru al Guvernului....

Răspunderea administrativă

RĂSPUNDEREA ADMINISTRATIVĂ Introducere Noţiunea, definiţia si trăsaturile principale ale răspunderii administrative Conceptul de răspundere, sau...

Drept Administrativ - Actul Administrativ

ASPECTE INTRODUCTIVE REFERITOARE LA ACTUL ADMINISTRATIV Problema actelor juridice are multiple contingenţe cu toate ramurile dreptului. Este...

Liderul și Procesul de Conducere în Administrația Publică Locală

Introducere Alegerea temei de licenţă a fost o acţiune care personal m-a provocat. Din amalgamul de cursuri făcute am fost nevoită să aleg unul...

Deontologia funcționarului public în sistemul penitenciar

1. Noţiuni introductive 1.1. Noţiunea de “deontologie” Termenul „deontologie" provine din cuvintele greceşti „deon, deontos” care înseamnă ceea...

Statutul Juridic al Funcționarului Public

Capitolulul 1. NOŢIUNEA ŞI CLASIFICAREA FUNCŢIONARILOR PUBLICI 1.1. Consideraţii generale Viaţa socială a pus dintotdeauna multiple...

Principiul legalității - drept administrativ

1.Principiul legalităţii Legalitatea reprezintă un principiu fundamental care stă la baza fenomenului administrativ şi căruia i se subordonează...

Răspunderea administrativ disciplinară și răspunderea administrativ patrimonială

Raspunderea administrativ disciplinara reprezinta prima forma de raspundere specifica dreptului administrativ, ea intervenind pentru savarsirea...

Te-ar putea interesa și

Reglementări Administrative ale Uniunii Europene

Introducere: În Uniunea Europeană, aflată în continuă dezvoltare şi expansiune, administraţia publică europeană şi implicit dreptul administrativ...

Izvoarele Dreptului Administrativ European

INTRODUCERE Voinţa socială generală pentru a deveni obligatorie pentru fiecare membru cât şi pentru intreaga colectivitate umană trebuie exprimată...

Importanța izvoarelor dreptului administrativ în sistemul juridic actual românesc

INTRODUCERE Literatura juridică interbelica și mai ales postbelică a fost preocupată de fundamentarea particularităților a ceea ce se numește cel...

Șeful statului. atribuții și principii de funcționare și organizare a instituției - viziunea românească și europeană

Introducere: Lucrarea de față, propune o analiză aprofundată a instituției șefului de stat atât în țara noastră cât și pe plan European, astfel...

Raportul de Drept Adminstrativ

1. Noţiunea de raport de drept administrativ Acţionând în mediul social, normele de drept administrativ dau naştere la raporturi juridice de drept...

Dreptul aplicabil administrației publice

A-Despre Administratie si Drept in Dacia Administratia de stat, ca fenomen apare o data cu statul. Deci si in statul sclavagist dac,...

Dreptul administrativ în statul de drept

Drept administrativ Definitia dreptului administrativ Dreptul administrativ poate fi definit ca ramura a dreptului public, care reglementeaza...

Izvoarele Dreptului Administrativ

Capitolul I IZVOARELE DREPTULUI ADMINISTRATIV Generalitati Orice societate are nevoie de o ordine, pe care o asigura prin instituirea unor reguli...

Ai nevoie de altceva?