Dreptul Muncii

Curs
10/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 201 în total
Cuvinte : 108397
Mărime: 315.90KB (arhivat)
Publicat de: Arcadian Botezatu
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Constantin Belu
Curs complet la dreptul muncii. An de studiu 2009-2010. Universitatea din Craiova, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Admininstrative, Nicolae Titulescu, Craiova, Specializarea Drept.

Extras din curs

1. Noţiunea şi obiectul dreptului muncii

A. Munca - activitate specific umană Existenţa omului - atât ontogenetic, cât şi istoric - este circumscrisă şi subordonată activităţii. Funcţie de criteriul motivelor şi scopurilor, activitatea umană îmbracă trei forme:

-jocul, ca o nevoie de mişcare, de relaxare, de distracţie specifică vârstei copilăriei mici;

învăţarea, ca proces de asimilare informaţională, urmat de structurări şi restructurări ale gândirii, precum şi de adaptare optimă la cerinţele mediului în general;

- munca, orientată în direcţia producerii şi dobândirii bunurilor cu care pot fi satisfăcute trebuinţele biologice, materiale şi spirituale ale fiecărui om în parte, precum şi ale societăţii în întregul ei.

Urmărind semnificaţia valorică, munca este fundamentală şi subordonează celelalte două forme. Performanţele obţinute în muncă devin inevitabil criterii de apreciere, de valorizare a oamenilor. Cu şase secole î.e.n., Focilide îndemna: "Omule, oricine ai fi, munceşte! Plăteşte-ţi viaţa prin muncă!", iar J.G. Seume (1763-1810) considera că "Lenea e prostia capului, iar prostia e lenea minţii".

Venind în actualitate şi în materie, nu pot fi neglijate nici toarele reflecţii: este greu să nu munceşti (posibilă meditaţie a şomerului); este greu să şi munceşti (posibilă reflecţie a celui aflat pe un loc de muncă cu condiţii grele, periculoase, vătămătoare);

dar cel mai greu este să munceşti în zadar (certă suferinţă a celui aflat în litigiu cu angajatorul pentru neplata drepturilor salariate).

Activităţile productive şi munca sunt legate» în mod intrinsec de potenţialul uman şi de demnitatea umană: suntem ceea cel producem, întrucât activitatea, în general, cea de muncă, te specialj implică, obligatoriu, un cadru social istoric determinat şi o relaţionali multiplă, ea se impune atât ca obiect, cât şi ca punct de referinţă aii cercetărilor specifice dreptului muncii,

B. Noţiunea de drept al muncii

Expresia Dreptul muncii poate fi întâlnită în următoarele sensuri:

1. Dreptul muncii - ca ramură de drept1. Dreptul s-a născut din viaţă şi din conflictele ei. Viaţa, dincolo de ceea ce înseamnă farmec, înseamnă luptă zilnică şi trudă permanentă. în viaţa sa, trăită ca realitate socială, omul a învăţat să gândească religios» moral, economic şi, în aceeaşi măsură, a fost nevoit să gândească juridic.

în structura relaţiilor interumane, relaţia juridică a constituit o permanenţă a " vieţii de convieţuire". Fenomenul juridic s-a născut şi se naşte numai în şi prin activitatea conştientă şi voluntară a oamenilor. De la gândirea juridică s-a ajuns la ştiinţa juridică (in mijlocul secolului XIX), printr-un proces deosebit de complex, graţia efortului conjugat şi sistematizat al conştiinţei comune şi al conştiinţei teoretice (n-ar putea fi negate antecedentele şi instituţiile-vechi puse în evidenţă prin cercetările istoriei dreptului), M îndelungata şi durabila sa evoluţie ştiinţa dreptului a eunoscut un; permanent proces de specializare, încât astăzi se vorbeşte» pe buni dreptate, de un sistem al ştiinţei dreptului în care sunt incluse ştiinţele juridice de ramură (alături de Teoria generală a dreptului, Ştiinţele juridice istorice şi Ştiinţele ajutătoare ).

Dreptul obiectiv este înţeles ca o totalitate a normelor juridica destinate să reglementeze conduita subiectelor umane, a căror respectare este asigurată - la nevoie- prin intervenţia forţei coercitivi a statului. Complexitatea vieţii juridice şi diversificarea^ reglementărilor au avut drept efect o separare a ramurilor de drept şij o conturare a ştiinţelor juridice de ramură. în acest sens, vorbim de

dreptul muncii ca ramură distinctă de drept care studiază ansamblul normelor juridice referitoare la raporturile juridice de muncă dintre angajatori şi salariaţi.

2. Dreptul muncii - ca ştiinţă juridică. Sistemul unitar al dreptului român există în diversitatea ramurilor care o compun. Fiecare ramură a sistemului cuprinde un ansamblu de norme prin care se reglementează o categorie distinctă de relaţii sociale, având o metodă proprie şi comunitate de principii. Dacă ştiinţa dreptului este privită ca un sistem, ştiinţele juridice de ramură trebuie înţelese ca subsisteme componente.

Privit ca ştiinţă juridică de ramură, dreptul muncii studiază totalitatea aspectelor teoretice şi practice ale raporturilor de muncă născute între angajatori şi salariaţii subordonaţi lor prin încheierea contractelor individuale şi contractelor colective de muncă, inclusiv rolul statului în desfăşurarea acestor raporturi. Astfel, potrivit art. 1 alin. 1 din C. muncii, dreptul muncii studiază şi modul în care se efectuează controlul aplicării reglementărilor din domeniul raporturilor de muncă, precum şi jurisdicţia muncii .

C. Obiectul dreptului muncii

Conform unui punct de vedere unanim exprimat în literatura noastră juridică, criteriul fundamental de constituire al unei ramuri de drept îl reprezintă obiectul de reglementare.

Prin obiect de reglementare al unei ramuri de drept se înţelege acel grup de relaţii sociale ce au anumite particularităţi, anumite caractere specifice.

Obiectul de reglementare al dreptului muncii cuprinde:

a) relaţiile sociale de muncă ce se nasc ca urmare a încheierii

contractelor de muncă şi

b) unele raporturi juridice conexe (ex: organizarea şi

funcţionarea sindicatelor, protecţia muncii, formarea profesională,

jurisdicţia muncii, etc), ce derivă din încheierea contractului de

muncă ori sunt grefate pe acesta.

Un contract de muncă se încheie între angajatori şi angajaţi,adică între patronii care asigură o remuneraţie şi salariaţii care, ii schimbul acesteia, prestează o anumită muncă şi execută ordinele

primite.

In dreptul muncii, termenul angajator desemnează persoana juridică sau persoana fizică cu sediul, respectiv domiciliul, în România ori sucursala, filiala, agenţia, reprezentanta din România a unei persoane juridice străine cu sediul în străinătate, autorizată potrivit legii, care încadrează forţă de muncă în condiţiile legii3.

Potrivit art 14 alin. 1 din Legea nr. 53/2003 (Codul muncii), prin angajator se înţelege persoana fizică sau juridică ce poate, potrivit legii, să angajeze forţă de muncă pe bază de contract individual de muncă.

Totodată, cu ocazia negocierii contractului colectiv de muncă unic la nivel naţional, termenului de unitate i s-a dat înţelesul de "regii autonome, companii naţionale, societăţi comerciale, alte organizaţii cu scop lucrativ, instituţiile publice, asociaţiile de orice fel şi organele de stat", iar în Contractul colectiv de muncă unic la nivel

naţional pe anii 2005-2006 (publicat în M. O. al României, Partea a V-a, nr. 1 din 22 februarie 2005) s-a prevăzut că "termenul de patron desemnează pe cel care angajează - parsoană juridică sau persoană fizică autorizată potrivit legii, care administrează, utilizează capital, 3 indiferent de natura acestuia şi care foloseşte forţă de muncă] salariată".

Prin salariaţi se înţeleg persoanele care se obligă, în virtutea

calificării, profesiei, funcţiei, să presteze un anumit fel de activitate

pentru angajatori, în temeiul unui contract individual de muncă

încheiat pentru o perioadă de timp determinată sau nedeterminată.

Preview document

Dreptul Muncii - Pagina 1
Dreptul Muncii - Pagina 2
Dreptul Muncii - Pagina 3
Dreptul Muncii - Pagina 4
Dreptul Muncii - Pagina 5
Dreptul Muncii - Pagina 6
Dreptul Muncii - Pagina 7
Dreptul Muncii - Pagina 8
Dreptul Muncii - Pagina 9
Dreptul Muncii - Pagina 10
Dreptul Muncii - Pagina 11
Dreptul Muncii - Pagina 12
Dreptul Muncii - Pagina 13
Dreptul Muncii - Pagina 14
Dreptul Muncii - Pagina 15
Dreptul Muncii - Pagina 16
Dreptul Muncii - Pagina 17
Dreptul Muncii - Pagina 18
Dreptul Muncii - Pagina 19
Dreptul Muncii - Pagina 20
Dreptul Muncii - Pagina 21
Dreptul Muncii - Pagina 22
Dreptul Muncii - Pagina 23
Dreptul Muncii - Pagina 24
Dreptul Muncii - Pagina 25
Dreptul Muncii - Pagina 26
Dreptul Muncii - Pagina 27
Dreptul Muncii - Pagina 28
Dreptul Muncii - Pagina 29
Dreptul Muncii - Pagina 30
Dreptul Muncii - Pagina 31
Dreptul Muncii - Pagina 32
Dreptul Muncii - Pagina 33
Dreptul Muncii - Pagina 34
Dreptul Muncii - Pagina 35
Dreptul Muncii - Pagina 36
Dreptul Muncii - Pagina 37
Dreptul Muncii - Pagina 38
Dreptul Muncii - Pagina 39
Dreptul Muncii - Pagina 40
Dreptul Muncii - Pagina 41
Dreptul Muncii - Pagina 42
Dreptul Muncii - Pagina 43
Dreptul Muncii - Pagina 44
Dreptul Muncii - Pagina 45
Dreptul Muncii - Pagina 46
Dreptul Muncii - Pagina 47
Dreptul Muncii - Pagina 48
Dreptul Muncii - Pagina 49
Dreptul Muncii - Pagina 50
Dreptul Muncii - Pagina 51
Dreptul Muncii - Pagina 52
Dreptul Muncii - Pagina 53
Dreptul Muncii - Pagina 54
Dreptul Muncii - Pagina 55
Dreptul Muncii - Pagina 56
Dreptul Muncii - Pagina 57
Dreptul Muncii - Pagina 58
Dreptul Muncii - Pagina 59
Dreptul Muncii - Pagina 60
Dreptul Muncii - Pagina 61
Dreptul Muncii - Pagina 62
Dreptul Muncii - Pagina 63
Dreptul Muncii - Pagina 64
Dreptul Muncii - Pagina 65
Dreptul Muncii - Pagina 66
Dreptul Muncii - Pagina 67
Dreptul Muncii - Pagina 68
Dreptul Muncii - Pagina 69
Dreptul Muncii - Pagina 70
Dreptul Muncii - Pagina 71
Dreptul Muncii - Pagina 72
Dreptul Muncii - Pagina 73
Dreptul Muncii - Pagina 74
Dreptul Muncii - Pagina 75
Dreptul Muncii - Pagina 76
Dreptul Muncii - Pagina 77
Dreptul Muncii - Pagina 78
Dreptul Muncii - Pagina 79
Dreptul Muncii - Pagina 80
Dreptul Muncii - Pagina 81
Dreptul Muncii - Pagina 82
Dreptul Muncii - Pagina 83
Dreptul Muncii - Pagina 84
Dreptul Muncii - Pagina 85
Dreptul Muncii - Pagina 86
Dreptul Muncii - Pagina 87
Dreptul Muncii - Pagina 88
Dreptul Muncii - Pagina 89
Dreptul Muncii - Pagina 90
Dreptul Muncii - Pagina 91
Dreptul Muncii - Pagina 92
Dreptul Muncii - Pagina 93
Dreptul Muncii - Pagina 94
Dreptul Muncii - Pagina 95
Dreptul Muncii - Pagina 96
Dreptul Muncii - Pagina 97
Dreptul Muncii - Pagina 98
Dreptul Muncii - Pagina 99
Dreptul Muncii - Pagina 100
Dreptul Muncii - Pagina 101
Dreptul Muncii - Pagina 102
Dreptul Muncii - Pagina 103
Dreptul Muncii - Pagina 104
Dreptul Muncii - Pagina 105
Dreptul Muncii - Pagina 106
Dreptul Muncii - Pagina 107
Dreptul Muncii - Pagina 108
Dreptul Muncii - Pagina 109
Dreptul Muncii - Pagina 110
Dreptul Muncii - Pagina 111
Dreptul Muncii - Pagina 112
Dreptul Muncii - Pagina 113
Dreptul Muncii - Pagina 114
Dreptul Muncii - Pagina 115
Dreptul Muncii - Pagina 116
Dreptul Muncii - Pagina 117
Dreptul Muncii - Pagina 118
Dreptul Muncii - Pagina 119
Dreptul Muncii - Pagina 120
Dreptul Muncii - Pagina 121
Dreptul Muncii - Pagina 122
Dreptul Muncii - Pagina 123
Dreptul Muncii - Pagina 124
Dreptul Muncii - Pagina 125
Dreptul Muncii - Pagina 126
Dreptul Muncii - Pagina 127
Dreptul Muncii - Pagina 128
Dreptul Muncii - Pagina 129
Dreptul Muncii - Pagina 130
Dreptul Muncii - Pagina 131
Dreptul Muncii - Pagina 132
Dreptul Muncii - Pagina 133
Dreptul Muncii - Pagina 134
Dreptul Muncii - Pagina 135
Dreptul Muncii - Pagina 136
Dreptul Muncii - Pagina 137
Dreptul Muncii - Pagina 138
Dreptul Muncii - Pagina 139
Dreptul Muncii - Pagina 140
Dreptul Muncii - Pagina 141
Dreptul Muncii - Pagina 142
Dreptul Muncii - Pagina 143
Dreptul Muncii - Pagina 144
Dreptul Muncii - Pagina 145
Dreptul Muncii - Pagina 146
Dreptul Muncii - Pagina 147
Dreptul Muncii - Pagina 148
Dreptul Muncii - Pagina 149
Dreptul Muncii - Pagina 150
Dreptul Muncii - Pagina 151
Dreptul Muncii - Pagina 152
Dreptul Muncii - Pagina 153
Dreptul Muncii - Pagina 154
Dreptul Muncii - Pagina 155
Dreptul Muncii - Pagina 156
Dreptul Muncii - Pagina 157
Dreptul Muncii - Pagina 158
Dreptul Muncii - Pagina 159
Dreptul Muncii - Pagina 160
Dreptul Muncii - Pagina 161
Dreptul Muncii - Pagina 162
Dreptul Muncii - Pagina 163
Dreptul Muncii - Pagina 164
Dreptul Muncii - Pagina 165
Dreptul Muncii - Pagina 166
Dreptul Muncii - Pagina 167
Dreptul Muncii - Pagina 168
Dreptul Muncii - Pagina 169
Dreptul Muncii - Pagina 170
Dreptul Muncii - Pagina 171
Dreptul Muncii - Pagina 172
Dreptul Muncii - Pagina 173
Dreptul Muncii - Pagina 174
Dreptul Muncii - Pagina 175
Dreptul Muncii - Pagina 176
Dreptul Muncii - Pagina 177
Dreptul Muncii - Pagina 178
Dreptul Muncii - Pagina 179
Dreptul Muncii - Pagina 180
Dreptul Muncii - Pagina 181
Dreptul Muncii - Pagina 182
Dreptul Muncii - Pagina 183
Dreptul Muncii - Pagina 184
Dreptul Muncii - Pagina 185
Dreptul Muncii - Pagina 186
Dreptul Muncii - Pagina 187
Dreptul Muncii - Pagina 188
Dreptul Muncii - Pagina 189
Dreptul Muncii - Pagina 190
Dreptul Muncii - Pagina 191
Dreptul Muncii - Pagina 192
Dreptul Muncii - Pagina 193
Dreptul Muncii - Pagina 194
Dreptul Muncii - Pagina 195
Dreptul Muncii - Pagina 196
Dreptul Muncii - Pagina 197
Dreptul Muncii - Pagina 198
Dreptul Muncii - Pagina 199
Dreptul Muncii - Pagina 200
Dreptul Muncii - Pagina 201

Conținut arhivă zip

  • Dreptul Muncii.doc

Alții au mai descărcat și

Încetarea contractului individual de muncă

Introducere Instituţiile dreptului muncii, mai mult, poate, decât oricare dintre instituţiile juridice, au cunoscut şi cunosc o profundă...

Soluționarea Conflictelor de Interese

CAPITOLUL 1 NOŢIUNI INTRODUCTIVE 1.1. DREPTUL MUNCII – RAMURĂ ŞI ŞTIINŢĂ A DREPTULUI Dreptul muncii este cea mai dinamică şi concretă ramură a...

Jurisdicția Muncii

MOTO: „Nici ziare, nici legi, nici academii, nici o organizaţie asemănătoare cu cele mai înaintate nu sunt în stare de-a înlocui munca şi, o stare...

Încheierea Contractului Individual de Muncă

Introducere Contractul individual de muncă este definit în legislaţia română în cuprinsul art. 10 din Codul muncii, ca fiind : ,, un contract în...

Contract Colectiv de Muncă

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII GENERALE. INTRODUCERE IN PROBLEMATICA CONTRACTULUI COLECTIV DE MUNCĂ I.1. Scurt istoric al contractului de muncă I.1.1....

Dreptul muncii - dreptul la salarizare în reglementarea românească

1. Definitia dreptului muncii Dreptul muncii a fost definit ca fiind acea ramură a sistemului de drept alcătuită din ansamblul normelor juridice...

Reforma Funcției Publice

CAPITOLUL 1 RELATIA DINTRE ADMINISTRATIA PUBLICA, FUNCTIA PUBLICA SI FUNCTIONARUL PUBLIC 1.1. Natura juridica a raportului dintre administratia...

Jurisdicția muncii

1. Consideraţii introductive Adoptarea şi intrarea în vigoare a noului Cod al muncii la 1 martie 2003 devenise o strictă necesitate în condiţiile...

Te-ar putea interesa și

Abuzul de drept și contractele de muncă

I. Dreptul subiectiv premisa a existentei abuzului de drept A. Elementul de baza al notiunii de drept subiectiv difera dupa importanta care, în...

Legislația Internațională a Muncii

INTRODUCERE Tema care face obiectul prezentei lucrări - dreptul internaţional al muncii - trezeşte un interes crescând în lumea contemporană,...

Conflictele de muncă în legislația muncii

INTRODUCERE Viața omului este de neconceput fără muncă. Omul, prin muncă, se integrează în societate, se afirmă printre semeni, se realizează din...

Principii ale Reglementării Raporturilor Juridice de Muncă

CAPITOLUL 1. PRINCIPIUL - CONCEPT DE DREPTUL MUNCII Dreptul muncii este ramură a dreptului privat, care este inseparabil legată de muncă....

Încetarea Contractului de Muncă în Cazul Salariaților Indisciplinați

Capitolul 1. Condițiile generale ale răspunderii disciplinare a salariaților Disciplina muncii reprezintă un element esențial în desfășurarea...

Dreptul muncii - dreptul la salarizare în reglementarea românească

1. Definitia dreptului muncii Dreptul muncii a fost definit ca fiind acea ramură a sistemului de drept alcătuită din ansamblul normelor juridice...

Dreptul Muncii

CAP. I - Introducere în dreptul muncii 1.1. Izvoarele dreptului muncii Pentru ştiinţele juridice, cuvântul izvor de drept are două înţelesuri...

Principiile Dreptului Muncii

Principiile dreptului muncii 1.1 Consideratii generale Cuvântul principiu vine de la termenul în limba latină „principium”, care înseamnă...

Ai nevoie de altceva?