Dreptul Muncii

Curs
9.3/10 (6 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 202 în total
Cuvinte : 73961
Mărime: 294.80KB (arhivat)
Publicat de: Andrei S.
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Dacian Dragos (coord.) Remus Chiciudean Gina Emrich
In concordanta cu noul cod al muncii. Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca Facultatea de Ştiinte Politice şi Administrative DEPARTAMENTUL DE ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ

Cuprins

 1. CUPRINS: 1
 2. CAPITOLUL I 9
 3. IZVOARELE DREPTULUI MUNCII ŞI PRINCIPIILE DREPTULUI MUNCII 9
 4. 1. IZVOARELE DREPTULUI MUNCII 9
 5. 2. CODUL MUNCII. DOMENIU DE APLICARE 10
 6. 3. PRINCIPII FUNDAMENTALE ALE DREPTULUI MUNCII, CONSACRATE DE CODUL MUNCII 11
 7. CAPITOLUL AL II-LEA 17
 8. CONTRACTUL INDIVIDUAL DE MUNCĂ 17
 9. 1. REGLEMENTARE LEGALĂ 17
 10. 2. DEFINIŢIA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCĂ 17
 11. 3. POZIŢIA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCĂ ÎN IERARHIA NORMELOR JURIDICE CARE REGLEMENTEAZĂ RAPORTURI DE MUNCĂ. . 18
 12. 4. DURATA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCĂ 18
 13. 5. ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCĂ 19
 14. 6. PERIOADA DE PROBĂ 36
 15. 7. EVIDENŢA MUNCII PRESTATE ÎN TEMEIUL CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCĂ 37
 16. Registrul general de evidenţă a salariaţilor 37
 17. 8. CUMULUL DE FUNCŢII 41
 18. 10. EXECUTAREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCĂ 46
 19. 11. MODIFICAREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCĂ 49
 20. 12. SUSPENDAREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCĂ 52
 21. 13. ÎNCETAREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCĂ 69
 22. 14. CONTRACTUL INDIVIDUAL DE MUNCĂ PE DURATĂ DETERMINATĂ .92
 23. 15. MUNCA PRIN AGENT DE MUNCĂ TEMPORARĂ 95
 24. 16. CONTRACTUL INDIVIDUAL DE MUNCĂ CU TIMP PARŢIAL 101
 25. 17. MUNCA LA DOMICILIU 103
 26. 18. EXERCITAREA UNOR ACTIVITĂŢI CU CARACTER OCAZIONAL DESFĂŞURATE DE ZILIERI 104
 27. CAPITOLUL AL III-LEA 108
 28. TIMPUL DE MUNCĂ ŞI TIMPUL DE ODIHNĂ 108
 29. 1. TIMPUL DE MUNCĂ 108
 30. 2. TIMPUL DE ODIHNĂ 114
 31. CAPITOLUL AL IV-LEA 121
 32. SALARIZAREA 121
 33. 1. SALARIUL 121
 34. 2. SALARIUL DE BAZĂ 121
 35. 3. INDEMNIZAŢIILE 121
 36. 4. SPORURILE 122
 37. 5. ALTE ADAOSURI 122
 38. 6. SALARIUL DE BAZĂ MINIM BRUT PE ŢARĂ GARANTAT ÎN PLATĂ 122
 39. 8. PLATA SALARIULUI 124
 40. CAPITOLUL AL V-LEA 127
 41. DIALOGUL SOCIAL 127
 42. 1. DIALOGUL SOCIAL. NOŢIUNE. CONSILIUL ECONOMIC ŞI SOCIAL. COMISIILE DE DIALOG SOCIAL 127
 43. 2. SINDICATELE 127
 44. 3. REPREZENTANŢII SALARIAŢILOR 135
 45. 4. PATRONATUL 137
 46. CAPITOLUL AL VI-LEA 141
 47. CONTRACTELE COLECTIVE DE MUNCĂ 141
 48. 2. CONTRACTELE COLECTIVE DE MUNCĂ 144
 49. CAPITOLUL AL VII-LEA 152
 50. CONFLICTELE DE MUNCĂ 152
 51. 1. NOŢIUNE. TIPURI 152
 52. 2. CONFLICTELE DE INTERESE. CONDIŢII DE DECLANŞARE 152
 53. 3. GREVA 154
 54. 4. CONFLICTELE DE DREPTURI 156
 55. CAPITOLUL AL VIII-LEA 158
 56. JURISDICŢIA MUNCII 158
 57. CAPITOLUL AL IX-LEA 161
 58. RĂSPUNDEREA JURIDICĂ ÎN DREPTUL MUNCII 161
 59. 1. RĂSPUNDEREA DISCIPLINARĂ 161
 60. 2. PROCEDURA CONTENCIOASĂ ÎN MATERIE DISCIPLINARĂ 180
 61. 6. RĂSPUNDEREA PATRIMONIALĂ 194
 62. 7. RĂSPUNDEREA CONTRAVENŢIONALĂ 196
 63. 8. RĂSPUNDEREA PENALĂ 197
 64. CAPITOLUL AL X-LEA 198
 65. SECURITATEA ŞI SĂNĂTATEA ÎN MUNCĂ 198
 66. 1. NOŢIUNE 198
 67. 2. REGULI GENERALE 199
 68. 3. ASPECTE TEORETICE ŞI PRACTICE REFERITOARE LA PROCESUL DE APLICARE A NORMELOR DE PROTECŢIE A MUNCII 202
 69. 4. ACCIDENTUL DE MUNCĂ ŞI BOALA PROFESIONALĂ 204
 70. 5. COORDONAREA, ÎNDRUMAREA ŞI CONTROLUL ACTIVITĂŢII DE SECURITATE ŞI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ 210
 71. 6. COMITETUL DE SECURITATE ŞI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ 211
 72. 7. PROTECŢIA SALARIAŢILOR PRIN SERVICII MEDICALE 212
 73. 8. RĂSPUNDEREA JURIDICĂ ÎN DOMENIUL PROTECŢIEI MUNCII 213
 74. CAPITOLUL AL XI-LEA 214
 75. FORMAREA PROFESIONALĂ 214
 76. 1. CONTRACTUL DE CALIFICARE PROFESIONALĂ 214
 77. 2. CONTRACTUL DE ADAPTARE PROFESIONALĂ 214
 78. 3. CONTRACTUL DE UCENICIE 216
 79. 4. ALTE OBLIGAŢII LEGALE PRIVIND FORMAREA PROFESIONALĂ 226

Extras din curs

Capitolul I

Izvoarele dreptului muncii şi Principiile dreptului

muncii

1. Izvoarele dreptului muncii.

Dreptul muncii este reglementat prin Constituţie şi Codul muncii , dar şi prin numeroase alte legi speciale , dintre care enumerăm: Legea nr. 62/2011 a dialogului social , Legea nr. 56/2007 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României , Legea nr. 210/1999 privind concediul paternal , Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice , Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru somaj şi stimularea ocupării forţei de muncă , Legea nr. 319/2006 privind securitatea şi sănătatea în muncă .

Din categoria izvorelor dreptului muncii fac parte şi ordonanţele şi hotărârile Guvernului; ordinele, instrucţiunile şi alte acte normative emise de miniştri şi conducătorii altor organe centrale.

Pe lângă numeroasele acte normative emise în completarea Codului muncii, sunt considerate izvoare de drept: contractele colective de muncă (importanţa lor fiind subliniată şi prin faptul că există o lege specială care le reglementează - Legea nr. 62/2011), regulamentele interne şi regulamentele de organizare şi funcţionare.

Aceste izvoare de drept au o factura deosebită, specială, fiind consecinţa negocierii, convenţiei între cei doi parteneri sociali - angajatorii şi

salariaţii.

Trebuie subliniat faptul că dreptul muncii are şi izvoare internaţionale, în primul rând convenţiile Organizaţiei Internaţionale a Muncii şi ale Consiliului Europei, ratificate de ţara noastră, precum şi normele dreptului comunitar, prevăzut în Acordul de asociere a României la Uniunea Europeană, intrat în vigoare la 1 februarie 1995.

2. Codul muncii. Domeniu de aplicare.

Codul muncii reglementează: a) totalitatea raporturilor individuale şi colective de muncă, b) controlul aplicării reglementărilor din domeniul raporturilor de muncă, c) jurisdicţia muncii d) raporturile de muncă reglementate prin legi speciale, numai în măsura în care acestea nu conţin dispoziţii specifice derogatorii.

Codul muncii se aplică următoarelor categorii de persoane: a)

cetăţenilor români încadraţi cu contract individual de muncă, care / / '

prestează muncă în România; b) cetăţenilor români încadraţi cu contract individual de muncă în străinătate, în baza unor contracte încheiate cu un angajator român, cu excepţia cazului în care legislaţia statului pe al cărui teritoriu se execută contractul individual de muncă este mai

favorabilă cetăţenilor români încadraţi cu contract individual de muncă

şi care prestează activitatea în străinătate, în baza unor contracte încheiate cu un angajator român, cu excepţia cazului în care legislaţia statului pe al cărui teritoriu se execută contractul individual de muncă este mai favorabilă; c) cetăţenilor străini sau apatrizi încadraţi cu contract individual de muncă, care prestează muncă pentru un angajator român pe teritoriul României; d) persoanelor care au dobândit statutul de refugiat şi se încadrează cu contract individual de muncă pe teritoriul României, în condiţiile legii; e) ucenicilor care prestează muncă în baza unui contract de ucenicie la locul de muncă; f) angajatorilor, persoane fizice şi juridice; g) organizaţiilor sindicale şi patronale.

3. Principii fundamentale ale dreptului muncii, consacrate de Codul muncii.

3. 1. Libertatea muncii este garantată prin Constituţie .

Dreptul la muncă nu poate fi îngrădit. Constituţia României în art. 41 prevede garantarea dreptului la muncă, a alegerii profesiei, a meseriei sau a ocupaţiei, principiu instituit şi prin Codul muncii în art. 3.

Orice persoană este liberă în alegerea locului de muncă şi a profesiei, meseriei sau activităţii pe care urmează să o presteze. Nimeni nu poate fi obligat să muncească sau să nu muncească într-un anumit loc de muncă ori într-o anumită profesie, oricare ar fi acestea, iar contractele de muncă încheiate cu nerespectarea acestor dispoziţii sunt nule de drept.

Declaraţia universală a drepturilor omului , proclamă dreptul oricărei persoane la muncă, la libera alegere a profesiei şi felului muncii, la condiţii echitabile şi satisfăcătoare de prestare a acestei munci ( art. 23 pct. 1).

3. 2. Interzicerea muncii forţate .

Legiuitorul defineşte în Codul muncii termenul de muncă forţată ca fiind orice muncă sau serviciu impus unei persoane sub ameninţare ori pentru care persoana nu şi-a exprimat consimţământul în mod liber", şi de asemenea, enunţă situaţiile de excepţie în care munca impusă unei persoane nu se va putea considera muncă forţată.

Conform dispoziţiilor constituţionale, munca forţată este interzisă, fâcând excepţie: a) activităţile pentru îndeplinirea îndatoririlor militare, precum şi cele desfăşurate, potrivit legii, în locul acestora, din motive religioase sau de conştiinţă; b) munca unei persoane condamnate, prestată în condiţii normale, în perioada de detenţie sau de libertate condiţionată; c) prestaţii impuse în situaţia creată de calamităţi ori de alt pericol, precum şi cele care fac parte din obligaţiile civile normale stabilite de lege.

Preview document

Dreptul Muncii - Pagina 1
Dreptul Muncii - Pagina 2
Dreptul Muncii - Pagina 3
Dreptul Muncii - Pagina 4
Dreptul Muncii - Pagina 5
Dreptul Muncii - Pagina 6
Dreptul Muncii - Pagina 7
Dreptul Muncii - Pagina 8
Dreptul Muncii - Pagina 9
Dreptul Muncii - Pagina 10
Dreptul Muncii - Pagina 11
Dreptul Muncii - Pagina 12
Dreptul Muncii - Pagina 13
Dreptul Muncii - Pagina 14
Dreptul Muncii - Pagina 15
Dreptul Muncii - Pagina 16
Dreptul Muncii - Pagina 17
Dreptul Muncii - Pagina 18
Dreptul Muncii - Pagina 19
Dreptul Muncii - Pagina 20
Dreptul Muncii - Pagina 21
Dreptul Muncii - Pagina 22
Dreptul Muncii - Pagina 23
Dreptul Muncii - Pagina 24
Dreptul Muncii - Pagina 25
Dreptul Muncii - Pagina 26
Dreptul Muncii - Pagina 27
Dreptul Muncii - Pagina 28
Dreptul Muncii - Pagina 29
Dreptul Muncii - Pagina 30
Dreptul Muncii - Pagina 31
Dreptul Muncii - Pagina 32
Dreptul Muncii - Pagina 33
Dreptul Muncii - Pagina 34
Dreptul Muncii - Pagina 35
Dreptul Muncii - Pagina 36
Dreptul Muncii - Pagina 37
Dreptul Muncii - Pagina 38
Dreptul Muncii - Pagina 39
Dreptul Muncii - Pagina 40
Dreptul Muncii - Pagina 41
Dreptul Muncii - Pagina 42
Dreptul Muncii - Pagina 43
Dreptul Muncii - Pagina 44
Dreptul Muncii - Pagina 45
Dreptul Muncii - Pagina 46
Dreptul Muncii - Pagina 47
Dreptul Muncii - Pagina 48
Dreptul Muncii - Pagina 49
Dreptul Muncii - Pagina 50
Dreptul Muncii - Pagina 51
Dreptul Muncii - Pagina 52
Dreptul Muncii - Pagina 53
Dreptul Muncii - Pagina 54
Dreptul Muncii - Pagina 55
Dreptul Muncii - Pagina 56
Dreptul Muncii - Pagina 57
Dreptul Muncii - Pagina 58
Dreptul Muncii - Pagina 59
Dreptul Muncii - Pagina 60
Dreptul Muncii - Pagina 61
Dreptul Muncii - Pagina 62
Dreptul Muncii - Pagina 63
Dreptul Muncii - Pagina 64
Dreptul Muncii - Pagina 65
Dreptul Muncii - Pagina 66
Dreptul Muncii - Pagina 67
Dreptul Muncii - Pagina 68
Dreptul Muncii - Pagina 69
Dreptul Muncii - Pagina 70
Dreptul Muncii - Pagina 71
Dreptul Muncii - Pagina 72
Dreptul Muncii - Pagina 73
Dreptul Muncii - Pagina 74
Dreptul Muncii - Pagina 75
Dreptul Muncii - Pagina 76
Dreptul Muncii - Pagina 77
Dreptul Muncii - Pagina 78
Dreptul Muncii - Pagina 79
Dreptul Muncii - Pagina 80
Dreptul Muncii - Pagina 81
Dreptul Muncii - Pagina 82
Dreptul Muncii - Pagina 83
Dreptul Muncii - Pagina 84
Dreptul Muncii - Pagina 85
Dreptul Muncii - Pagina 86
Dreptul Muncii - Pagina 87
Dreptul Muncii - Pagina 88
Dreptul Muncii - Pagina 89
Dreptul Muncii - Pagina 90
Dreptul Muncii - Pagina 91
Dreptul Muncii - Pagina 92
Dreptul Muncii - Pagina 93
Dreptul Muncii - Pagina 94
Dreptul Muncii - Pagina 95
Dreptul Muncii - Pagina 96
Dreptul Muncii - Pagina 97
Dreptul Muncii - Pagina 98
Dreptul Muncii - Pagina 99
Dreptul Muncii - Pagina 100
Dreptul Muncii - Pagina 101
Dreptul Muncii - Pagina 102
Dreptul Muncii - Pagina 103
Dreptul Muncii - Pagina 104
Dreptul Muncii - Pagina 105
Dreptul Muncii - Pagina 106
Dreptul Muncii - Pagina 107
Dreptul Muncii - Pagina 108
Dreptul Muncii - Pagina 109
Dreptul Muncii - Pagina 110
Dreptul Muncii - Pagina 111
Dreptul Muncii - Pagina 112
Dreptul Muncii - Pagina 113
Dreptul Muncii - Pagina 114
Dreptul Muncii - Pagina 115
Dreptul Muncii - Pagina 116
Dreptul Muncii - Pagina 117
Dreptul Muncii - Pagina 118
Dreptul Muncii - Pagina 119
Dreptul Muncii - Pagina 120
Dreptul Muncii - Pagina 121
Dreptul Muncii - Pagina 122
Dreptul Muncii - Pagina 123
Dreptul Muncii - Pagina 124
Dreptul Muncii - Pagina 125
Dreptul Muncii - Pagina 126
Dreptul Muncii - Pagina 127
Dreptul Muncii - Pagina 128
Dreptul Muncii - Pagina 129
Dreptul Muncii - Pagina 130
Dreptul Muncii - Pagina 131
Dreptul Muncii - Pagina 132
Dreptul Muncii - Pagina 133
Dreptul Muncii - Pagina 134
Dreptul Muncii - Pagina 135
Dreptul Muncii - Pagina 136
Dreptul Muncii - Pagina 137
Dreptul Muncii - Pagina 138
Dreptul Muncii - Pagina 139
Dreptul Muncii - Pagina 140
Dreptul Muncii - Pagina 141
Dreptul Muncii - Pagina 142
Dreptul Muncii - Pagina 143
Dreptul Muncii - Pagina 144
Dreptul Muncii - Pagina 145
Dreptul Muncii - Pagina 146
Dreptul Muncii - Pagina 147
Dreptul Muncii - Pagina 148
Dreptul Muncii - Pagina 149
Dreptul Muncii - Pagina 150
Dreptul Muncii - Pagina 151
Dreptul Muncii - Pagina 152
Dreptul Muncii - Pagina 153
Dreptul Muncii - Pagina 154
Dreptul Muncii - Pagina 155
Dreptul Muncii - Pagina 156
Dreptul Muncii - Pagina 157
Dreptul Muncii - Pagina 158
Dreptul Muncii - Pagina 159
Dreptul Muncii - Pagina 160
Dreptul Muncii - Pagina 161
Dreptul Muncii - Pagina 162
Dreptul Muncii - Pagina 163
Dreptul Muncii - Pagina 164
Dreptul Muncii - Pagina 165
Dreptul Muncii - Pagina 166
Dreptul Muncii - Pagina 167
Dreptul Muncii - Pagina 168
Dreptul Muncii - Pagina 169
Dreptul Muncii - Pagina 170
Dreptul Muncii - Pagina 171
Dreptul Muncii - Pagina 172
Dreptul Muncii - Pagina 173
Dreptul Muncii - Pagina 174
Dreptul Muncii - Pagina 175
Dreptul Muncii - Pagina 176
Dreptul Muncii - Pagina 177
Dreptul Muncii - Pagina 178
Dreptul Muncii - Pagina 179
Dreptul Muncii - Pagina 180
Dreptul Muncii - Pagina 181
Dreptul Muncii - Pagina 182
Dreptul Muncii - Pagina 183
Dreptul Muncii - Pagina 184
Dreptul Muncii - Pagina 185
Dreptul Muncii - Pagina 186
Dreptul Muncii - Pagina 187
Dreptul Muncii - Pagina 188
Dreptul Muncii - Pagina 189
Dreptul Muncii - Pagina 190
Dreptul Muncii - Pagina 191
Dreptul Muncii - Pagina 192
Dreptul Muncii - Pagina 193
Dreptul Muncii - Pagina 194
Dreptul Muncii - Pagina 195
Dreptul Muncii - Pagina 196
Dreptul Muncii - Pagina 197
Dreptul Muncii - Pagina 198
Dreptul Muncii - Pagina 199
Dreptul Muncii - Pagina 200
Dreptul Muncii - Pagina 201
Dreptul Muncii - Pagina 202

Conținut arhivă zip

 • Dreptul Muncii.docx

Alții au mai descărcat și

Încetarea contractului individual de muncă

Introducere Instituţiile dreptului muncii, mai mult, poate, decât oricare dintre instituţiile juridice, au cunoscut şi cunosc o profundă...

Soluționarea Conflictelor de Interese

CAPITOLUL 1 NOŢIUNI INTRODUCTIVE 1.1. DREPTUL MUNCII – RAMURĂ ŞI ŞTIINŢĂ A DREPTULUI Dreptul muncii este cea mai dinamică şi concretă ramură a...

Jurisdicția Muncii

MOTO: „Nici ziare, nici legi, nici academii, nici o organizaţie asemănătoare cu cele mai înaintate nu sunt în stare de-a înlocui munca şi, o stare...

Contractul Individual de Muncă

CONTRACTUL INDIVIDUAL DE MUNCĂ 1.1. Prezentare generală a contractului individual de muncă. 1.1.1. Contractului individual de muncă. Repere...

Încheierea Contractului Individual de Muncă

Introducere Contractul individual de muncă este definit în legislaţia română în cuprinsul art. 10 din Codul muncii, ca fiind : ,, un contract în...

Încheierea contractului individual de muncă

CAPITOLUL 1- Importanta contractului individual de munca Conditiile realitatii contemporane reclama acordarea, de catre legiuitor, a unei...

Contract Colectiv de Muncă

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII GENERALE. INTRODUCERE IN PROBLEMATICA CONTRACTULUI COLECTIV DE MUNCĂ I.1. Scurt istoric al contractului de muncă I.1.1....

Dreptul muncii - dreptul la salarizare în reglementarea românească

1. Definitia dreptului muncii Dreptul muncii a fost definit ca fiind acea ramură a sistemului de drept alcătuită din ansamblul normelor juridice...

Te-ar putea interesa și

Abuzul de drept și contractele de muncă

I. Dreptul subiectiv premisa a existentei abuzului de drept A. Elementul de baza al notiunii de drept subiectiv difera dupa importanta care, în...

Legislația Internațională a Muncii

INTRODUCERE Tema care face obiectul prezentei lucrări - dreptul internaţional al muncii - trezeşte un interes crescând în lumea contemporană,...

Conflictele de muncă în legislația muncii

INTRODUCERE Viața omului este de neconceput fără muncă. Omul, prin muncă, se integrează în societate, se afirmă printre semeni, se realizează din...

Principii ale Reglementării Raporturilor Juridice de Muncă

CAPITOLUL 1. PRINCIPIUL - CONCEPT DE DREPTUL MUNCII Dreptul muncii este ramură a dreptului privat, care este inseparabil legată de muncă....

Încetarea Contractului de Muncă în Cazul Salariaților Indisciplinați

Capitolul 1. Condițiile generale ale răspunderii disciplinare a salariaților Disciplina muncii reprezintă un element esențial în desfășurarea...

Dreptul muncii - dreptul la salarizare în reglementarea românească

1. Definitia dreptului muncii Dreptul muncii a fost definit ca fiind acea ramură a sistemului de drept alcătuită din ansamblul normelor juridice...

Dreptul Muncii

CAP. I - Introducere în dreptul muncii 1.1. Izvoarele dreptului muncii Pentru ştiinţele juridice, cuvântul izvor de drept are două înţelesuri...

Principiile Dreptului Muncii

Principiile dreptului muncii 1.1 Consideratii generale Cuvântul principiu vine de la termenul în limba latină „principium”, care înseamnă...

Ai nevoie de altceva?