Valoarea tratatului internațional ca instrument principal în dreptul internațional public

Licență
9/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 73 în total
Cuvinte : 26938
Mărime: 139.02KB (arhivat)
Publicat de: Teohari Neacșu
Puncte necesare: 11

Cuprins

 1. INTRODUCERE .pag.4
 2. CAPITOLUL I
 3. 1. Aspecte generale ale tratatului international pag.6
 4. 1.1. Definiția tratatului international ..pag.6
 5. 1.2. Dreptul internațional public .pag.8
 6. 1.3. Instrument juridic principal - Tratatul Internațional . ..pag.9
 7. 1.4. Clasificarea tratatelor internaționale ... .pag.11
 8. CAPITOLUL II
 9. 2. Elementele constitutive, funcțiile și structura tratatului international .. ...pag.14
 10. 2.1. Elementele constitutive ... .pag.14
 11. 2.1.1. Elementele fundamentale . ..pag.14
 12. 2.1.2. Elementele accesorii ... .. . pag.15
 13. 2.2. Funcțiile tratatului international . ..pag.16
 14. 2.3. Structura tratatului international ... ...pag.16
 15. CAPITOLUL III
 16. 3. Încheierea, încetarea și efectele tratatului international ..pag.18
 17. 3.1. Etapele încheierii tratatului international pag.18
 18. 3.1.1. Prezentarea deplinelor puteri .pag.18
 19. 3.1.2. Negocierea tratatelor .. pag.19
 20. 3.1.3. Semnarea tratatului ... .pag.20
 21. 3.2. Capacitatea statelor de a încheia tratate internaționale pag.21
 22. 3.3. Cum devin statele parți la un tratat international . pag.23
 23. 3.4. Menținerea validitații tratatelor international .. pag.25
 24. 3.5. Formularea rezervelor la aderarea la tratatul international . .. ..pag.27
 25. 3.6. Încetarea, suspendarea și modificarea tratatului ... ...pag.29
 26. 3.6.1. Motivele de încetare sau suspendare prevăzute în tratat pag.29
 27. 3.6.2. Încetarea sau suspendarea unui tratat prin acordul părților ... pag.31
 28. 3.6.3. Motivele încetării sau suspendarea tratatului prevăzute în Convenția de la Viena ..pag.32
 29. 3.6.4. Motivele încetării și suspendării tratatelor necodificate de Convenția de la Viena ..pag.35
 30. 3.6.5. Motivele privind modificarea tratatelor .. . . .pag.37
 31. 3.7. Nulitatea tratatelor internaționale .. .. pag.39
 32. 3.7.1. Trăsăturile nulității tratatelor .. .. pag.39
 33. 3.7.2. Caracterul ilicit sau inegal al tratatelor .. ... . pag.41
 34. 3.7.3. Vicii de consimțământ la încheierea tratatelor . ..pag.43
 35. 3.8. Procedurile și efectele invocării cauzelor de nulitate, încetare sau suspendare a tratatelor ...pag.45
 36. 3.8.1. Invocarea unei cauze de nulitate sau de încetare a aplicării unui tratat.. pag.45
 37. 3.8.2. Pierderea dreptului de a invoca o cauză de nulitate sau de încetarea aplicării unui tratat ...pag.47
 38. 3.8.3. Instrumente juridice prin care se declară nulitatea sau încetarea aplicării unui tratat ... pag.48
 39. 3.8.4. Anularea notificărilor și instrumentelor prin care se declară nulitatea sau încetarea aplicării unui tratat ..pag.51
 40. 3.8.5. Soluționarea juridică a diferendelor privind tratatul international ...pag.50
 41. CAPITOLUL IV
 42. 4. Aplicarea, interpretarea și influența tratatelor în relațiile dintre state pag.54
 43. 4.1. Respectarea tratatelor - principii de drept international .. .. . .pag.54
 44. 4.2. Efectele juridice ale tratatelor față de părțile contractante ..pag.56
 45. 4.3. Efectele juridice ale tratatelor față de state terțe ..pag.57
 46. 4.4. Respectarea obligațiilor asumate prin tratat .. . .pag.59
 47. 4.5. Interpretarea tratatelor internaționale ..pag.60
 48. 4.5.1. Reguli generale de interpretare în practica internațională ... .pag.61
 49. 4.5.2. Procedeele de interpretare . .. .pag.61
 50. 4.5.3. Modalități de interpretare a tratatelor internaționale ... .pag.63
 51. CONCLUZII . .. pag.65
 52. B I B L I O G R A F I E ... pag.71

Extras din licență

INTRODUCERE

Tratatul internațional este rezultatul preocupărilor mai multor state sau membrii ai comunității internațional față de anumite drepturi sau obligații juridice în raport cu o anumită temă dintr-un domeniu specific.

Indiferent de denumirea sau forma tratatului, acesta este un act juridic încheiat la nivel statal, guvernamental și/sau departamental.

Tratatul internațional este un instrument prin care sunt statuate angajamentele asumate în baza dreptului internațional public ale cărui norme juridice odată implementate vor genera prin acordul de voință comun efecte de drept internațional.

Tratatul internațional încheiat poate avea ca scop crearea, modificarea sau stingerea unor raporturi juridice cu normă internațională.

Acest instrument are o vechime impresionantă (peste 2000 ani) și presupune resurse importante în ceea ce privește documentarea, negocierea, elaborarea de drepturi, obligații și standard, norme juridice, numai prin mobilizarea de resurse umane și financiare impresionante.

Astfel, prin tratate au fost înființate organisme internaționale sau drepturile și obligațiile statelor. Multe soluții la problemele sociale, de mediu, economice, de securitate, au fost negociate, convenite și înglobate în corpul unor tratate internaționale.

Văzând diversitatea temelor și domeniilor abordate și caracterul oarecum privilegiat al acestui instrument prin care se reglementează raporturile juridice internaționale, am decis să aprofundez și să dezvolt această temă de drept internațional public.

Tratatul internațional odată asumat, se adresează comunității internaționale chiar și atunci când nu a fost semnat de către toate statele. Aderarea la tratat este posibilă ulterior și tendința este de globalizare dacă domeniul (politic, de mediu, economic, comercial, etc) este de interes multistatal.

Am structurat lucrarea pe patru capitole, fiecare tratând aspecte specifice tratatului internațional.

Astfel, în primul capitol am definit conceptul de tratat internațional, am explicitat calitatea acestuia de izvor principal al dreptului internațional public, și am prezentat câteva criterii de clasificare a acestor tratate.

Capitolul doi cuprinde dezvoltat, elementele constitutive ale tratatului și dezvoltă elementele de structura și funcționalitățile acestora.

Capitolul trei prezintă aspecte referitoare la încheierea, încetarea și efectele tratatelor internaționale și anume: fazele încheierii tratatelor, capacitatea statelor de a încheia tratate internaționale, mijloacele juridice prin care statele devin părți la tratatele internaționale, validitatea și menținerea în vigoare a acestora, suspendarea sau modificarea tratatelor, nulitatea lor precum și procedura și efectele invocării cauzelor de nulitate, încetare sau suspendare.

În capitolul patru, am pus accentul pe aplicarea, interpretarea și influența tratatelor internaționale în relațiile dintre state, referindu-mă la principiile de drept internațional privind respectarea tratatelor internaționale, efectele juridice asupra statelor contractante dar și asupra statelor terțe precum și regulile de drept internațional privind interpretarea tratatelor internaționale.

Încheierea prin Concluzii, îmi dă posibilitatea de a sublinia succint valoarea de instrument juridic de intervenție a Tratatului Internațional pentru reglementarea drepturilor și obligațiilor dintre contractanți asupra unei teme precise dintr-un domeniu specific.

CAPITOLUL I

1. ASPECTE GENERALE PRIVIND TRATATUL INTERNAȚIONAL

1.1. Definiția tratatului internațional

Ca principal izvor al dreptului internațional public, tratatul internațional poate crea noi norme de drept, modifică sau stinge drepturi și obligații juridice deja existente.

Tratatul internațional exprimă acordul de voință dintre membrii comunității internaționale.

Ansamblul normelor care reglementează încheierea, implementarea, respectarea, modificarea, cazurile de nulitate și de încetare a tratatelor, constituie dreptul tratatelor.

Din punct de vedere juridic tratatele internaționale sunt guvernate de două documente internaționale, după cum urmează:

- Convenția privind dreptul tratatelor încheiate de către state (Viena 1969);

- Convenția privind dreptul tratatelor încheiate de către state și organizații internaționale (Viena 1986);

Potrivit Convenției de la Viena din 1969, tratatul reprezintă “un acord internațional încheiat între state în formă scrisă și guvernat de dreptul internațional, fie că este consemnat într-un singur instrument sau în două, ori în mai multe instrumente conexe și oricare ar fi denumirea sa particulară” (art. 2. A).

În anul 1986 tot la Viena a fost extins dreptul tratatelor și asupra organismelor internaționale guvernamentale, astfel că definiția tratatului s-a modificat astfel : „un act juridic concretizat într-un acord scris, încheiat între state sau între state și organizații internaționale guvernamentale, ori numai între acestea din urmă, și înscrise în unul sau mai multe instrumente, oricare ar fi denumirea lor particulară, în scopul reglementării raporturilor dintre părțile contractante prin stabilirea expresă a drepturilor și obligațiilor acestora”.

Bibliografie

Legislație

1. Constituția României

2. Legea nr. 590/2003 privind tratatele internaționale, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr.23 din 12 ianuarie 2004

Cursuri, tratate, monografii

1. A nghe l , I o n, M., Dre ptu l  di pl o ma ti c si  co nsu l a r, E di tu ra  L u mi na  L e x, Bu cu re sti , 1996.

2. A nghe l , l o n M.; A nghe l , Vi o re l  I ., Răspu nde re a  în Dre ptu l  I nte rna ți o na l , Bu cu re ști , E di tu ra  L u mi na  L e x, 1998.

3. A u re scu , Bo gda n, Ju ra  Cri sti a n, Năsta se  A dri a n - Dre pt I nte rna ți o na l  pu bl i c. Si nte ze  pe ntru  e xa me n, e di ti a  a  I V-a , re vi zu i tă , E d. C.H. Be ck, Bu cu re sti , 2006

4. Albu Emanuel, Administrația ministerială în România, Editura AII Beck, București, 2004

5. Albu Emanuel, Drept administrativ. Partea I, Editura Fundației România de Mâine, București, 2008

6. Anghel M. Ion, Dreptul diplomatic și consular, vol. I, ediția a II-a, Editura Lumina Lex, București, 2002

7. Anghel M.Ion, Dreptul tratatelor, vol. II, Editura Lumina Lex, București, 1993

8. Baci Cristian, Pătrașcu Adrian, Nan, Florin, Dreptul tratatelor. Noțiuni de teorie și practică, Editura Ministerului Internelor și Reformei Administrative, București, 2008

9. Bo l i nti ne a nu  A l ., Năsta se  A dri a n și  Bo gda n A u re scu , Dre pt i nte rna ți o na l  co nte mpo ra n, Bu cu re sti , A l l  Be ck, 2002;

10. Chebeleu Traian, Drept diplomatic și consular, Editura Universității din Oradea, 2000

11. Chi l e a , Dra go s, Dre pt i nte rna ți o na l  pu bl i c, E di tu ra  Ha ma ngi u , 2007

12. Crețu Vasile, Drept internațional public, Editura Fundației România de Mâine, București, 2008

13. Di a co nu , I o n, Ma nu a l  de  dre pt i nte rna ți o na l  pu bl i c e d a  I I I -a , L u mi na  L e x, 2010

14. Diaconu Ion, Drept diplomatic și consular, Editura Fundației România de Mâine, București, 2010

15. Diaconu Ion, Manual de drept internațional public, Editura Lumina lex, București, 2007

16. Diaconu Ion, Tratat de drept internațional public, Vo.II, Editura Lumina lex, București, 2003

17. Du tu , Mi rce a , Dre pt I nte rna ți o na l  Pu bl i c - Vo l . I , E d. U ni ve rsu l  Ju ri di c, Bu cu re sti , 2008

18. Ilie Marian, Drept internațional public. Partea I, Editura Fundației România de Mâine, București, 2012

19. L u ngu , Ma gda l e na -De ni sa , Ro l u l  o rga ni za ți i l o r i nte rna ți o na l e  în so l u ți o na re a  pa șni că  a  di f  e re nde l o r i nte rna ți o na l e , e di tu ra  U ni ve rsu l  ju ri di c, 2011

20. Mazilu Dumitru, Dreptul internațional public, Vol.I, editura Lumina Lex, București, 2001

21. Mi ga -Be ste l i u  Ra l u ca , Dre pt i nte rna ți o na l . I ntro du ce re  în dre ptu l  i nte rna ți o na l  pu bl i c, Bu cu re ști , A l l  Be ck, 2003;

22. Mi ga -Be ste l i u  Ra l u ca , O rga ni za ți i  i nte rna ți o na l e  i nte rgu ve rna me nta l e , Bu cu re ști , A l l  Be ck, 2000;

23. Miga-Beșteliu Raluca, Introducere în dreptul internațional public, Editura All, București, 1998

24. Mo l do va n A u re l  Te o do r, E xpu l za re a , e xtrada re a  și  re a dmi si a  în dre ptu l  i nte rna ți o na l , Bu cu re ști , A l l  Be ck, 2004;

25. Năstase Adrian, Aurescu Bogdan, Gâlea Ion, Drept internațional contemporan, Texte esențiale, Ediția a 2-a, Editura universul Juridic, București, 2007

26. Năstase Dan, Drept diplomatic și consular, Editura Fundației România de mâine, București, 2006

27. Năstase Năstase, Aurescu Bogdan și Păunescu Irina, Legea nr. 590/2003 privind tratatele - comentată și adnotată Editat de Ministerul Afacerilor Externe și Asociația de Drept Internațional și Relații Internaționale, Tiparit la C.N.I. Coresi S.A, 2004

28. Petrescu Rodica Narcisa, Drept administrativ, Editura Cordial Lex, Cluj-Napoca, 2001

29. Pi vni ce ru  Mo na  Ma ri a , Dre pt i nte rna ți o na l  pu bl i c - E d. Ha ma ngi u , Bu cu re ști , 2007

30. Pre da  Mătăsa ru  A u re l , Tra ta t de  dre pt i nte rna ti o na l  pu bl i c - E d. L u mi na  L e x, Bu cu re sti , 2007

31. Preda Mircea, Autoritățile administrației publice, ediția a 11-a, Editura Lumina Lex, București, 2002,

32. Preda-Mătăsaru Aurel, Tratat de drept internațional public, Editura Lumina Lex, București, 2002

33. Scău na ș Ste l i a n, Dre pt i nte rna ți o na l  pu bl i c, e di ti a  2, E di tu ra  CH Be ck, 2007

34. Se l e ja n-Gu ta n, L a u ra -Ma ri a  Cră ci u ne a n, Dre pt i nte rna ți o na l  pu bl i c, e di tu ra  Ha ma ngi u , 2008

35. Voicu Costică, Filip Adrian, Voicu Adriana, Drept internațional - sinteze universitare, Editura Alma Mater, Sibiu, 2006, București, 2006

Preview document

Valoarea tratatului internațional ca instrument principal în dreptul internațional public - Pagina 1
Valoarea tratatului internațional ca instrument principal în dreptul internațional public - Pagina 2
Valoarea tratatului internațional ca instrument principal în dreptul internațional public - Pagina 3
Valoarea tratatului internațional ca instrument principal în dreptul internațional public - Pagina 4
Valoarea tratatului internațional ca instrument principal în dreptul internațional public - Pagina 5
Valoarea tratatului internațional ca instrument principal în dreptul internațional public - Pagina 6
Valoarea tratatului internațional ca instrument principal în dreptul internațional public - Pagina 7
Valoarea tratatului internațional ca instrument principal în dreptul internațional public - Pagina 8
Valoarea tratatului internațional ca instrument principal în dreptul internațional public - Pagina 9
Valoarea tratatului internațional ca instrument principal în dreptul internațional public - Pagina 10
Valoarea tratatului internațional ca instrument principal în dreptul internațional public - Pagina 11
Valoarea tratatului internațional ca instrument principal în dreptul internațional public - Pagina 12
Valoarea tratatului internațional ca instrument principal în dreptul internațional public - Pagina 13
Valoarea tratatului internațional ca instrument principal în dreptul internațional public - Pagina 14
Valoarea tratatului internațional ca instrument principal în dreptul internațional public - Pagina 15
Valoarea tratatului internațional ca instrument principal în dreptul internațional public - Pagina 16
Valoarea tratatului internațional ca instrument principal în dreptul internațional public - Pagina 17
Valoarea tratatului internațional ca instrument principal în dreptul internațional public - Pagina 18
Valoarea tratatului internațional ca instrument principal în dreptul internațional public - Pagina 19
Valoarea tratatului internațional ca instrument principal în dreptul internațional public - Pagina 20
Valoarea tratatului internațional ca instrument principal în dreptul internațional public - Pagina 21
Valoarea tratatului internațional ca instrument principal în dreptul internațional public - Pagina 22
Valoarea tratatului internațional ca instrument principal în dreptul internațional public - Pagina 23
Valoarea tratatului internațional ca instrument principal în dreptul internațional public - Pagina 24
Valoarea tratatului internațional ca instrument principal în dreptul internațional public - Pagina 25
Valoarea tratatului internațional ca instrument principal în dreptul internațional public - Pagina 26
Valoarea tratatului internațional ca instrument principal în dreptul internațional public - Pagina 27
Valoarea tratatului internațional ca instrument principal în dreptul internațional public - Pagina 28
Valoarea tratatului internațional ca instrument principal în dreptul internațional public - Pagina 29
Valoarea tratatului internațional ca instrument principal în dreptul internațional public - Pagina 30
Valoarea tratatului internațional ca instrument principal în dreptul internațional public - Pagina 31
Valoarea tratatului internațional ca instrument principal în dreptul internațional public - Pagina 32
Valoarea tratatului internațional ca instrument principal în dreptul internațional public - Pagina 33
Valoarea tratatului internațional ca instrument principal în dreptul internațional public - Pagina 34
Valoarea tratatului internațional ca instrument principal în dreptul internațional public - Pagina 35
Valoarea tratatului internațional ca instrument principal în dreptul internațional public - Pagina 36
Valoarea tratatului internațional ca instrument principal în dreptul internațional public - Pagina 37
Valoarea tratatului internațional ca instrument principal în dreptul internațional public - Pagina 38
Valoarea tratatului internațional ca instrument principal în dreptul internațional public - Pagina 39
Valoarea tratatului internațional ca instrument principal în dreptul internațional public - Pagina 40
Valoarea tratatului internațional ca instrument principal în dreptul internațional public - Pagina 41
Valoarea tratatului internațional ca instrument principal în dreptul internațional public - Pagina 42
Valoarea tratatului internațional ca instrument principal în dreptul internațional public - Pagina 43
Valoarea tratatului internațional ca instrument principal în dreptul internațional public - Pagina 44
Valoarea tratatului internațional ca instrument principal în dreptul internațional public - Pagina 45
Valoarea tratatului internațional ca instrument principal în dreptul internațional public - Pagina 46
Valoarea tratatului internațional ca instrument principal în dreptul internațional public - Pagina 47
Valoarea tratatului internațional ca instrument principal în dreptul internațional public - Pagina 48
Valoarea tratatului internațional ca instrument principal în dreptul internațional public - Pagina 49
Valoarea tratatului internațional ca instrument principal în dreptul internațional public - Pagina 50
Valoarea tratatului internațional ca instrument principal în dreptul internațional public - Pagina 51
Valoarea tratatului internațional ca instrument principal în dreptul internațional public - Pagina 52
Valoarea tratatului internațional ca instrument principal în dreptul internațional public - Pagina 53
Valoarea tratatului internațional ca instrument principal în dreptul internațional public - Pagina 54
Valoarea tratatului internațional ca instrument principal în dreptul internațional public - Pagina 55
Valoarea tratatului internațional ca instrument principal în dreptul internațional public - Pagina 56
Valoarea tratatului internațional ca instrument principal în dreptul internațional public - Pagina 57
Valoarea tratatului internațional ca instrument principal în dreptul internațional public - Pagina 58
Valoarea tratatului internațional ca instrument principal în dreptul internațional public - Pagina 59
Valoarea tratatului internațional ca instrument principal în dreptul internațional public - Pagina 60
Valoarea tratatului internațional ca instrument principal în dreptul internațional public - Pagina 61
Valoarea tratatului internațional ca instrument principal în dreptul internațional public - Pagina 62
Valoarea tratatului internațional ca instrument principal în dreptul internațional public - Pagina 63
Valoarea tratatului internațional ca instrument principal în dreptul internațional public - Pagina 64
Valoarea tratatului internațional ca instrument principal în dreptul internațional public - Pagina 65
Valoarea tratatului internațional ca instrument principal în dreptul internațional public - Pagina 66
Valoarea tratatului internațional ca instrument principal în dreptul internațional public - Pagina 67
Valoarea tratatului internațional ca instrument principal în dreptul internațional public - Pagina 68
Valoarea tratatului internațional ca instrument principal în dreptul internațional public - Pagina 69
Valoarea tratatului internațional ca instrument principal în dreptul internațional public - Pagina 70
Valoarea tratatului internațional ca instrument principal în dreptul internațional public - Pagina 71
Valoarea tratatului internațional ca instrument principal în dreptul internațional public - Pagina 72
Valoarea tratatului internațional ca instrument principal în dreptul internațional public - Pagina 73

Conținut arhivă zip

 • Valoarea tratatului international ca instrument principal in dreptul international public.docx

Alții au mai descărcat și

Teritoriul de stat în dreptul internațional public și frontiera de stat a României

CAPITOLUL I - TERITORIUL ÎN DREPTUL INTERNAŢIONAL PUBLIC Secţiunea 1 – Noţiuni introductive despre teritoriul de stat Teritoriul, împreună cu...

Rezolvarea pe cale pașnică a diferendelor internaționale

CONSIDERAŢII GENERALE Evoluţia istorică a principiului rezolvării pe cale pasnică a diferendelor internaţionale Reglementarea paşnică a...

Drept internațional public - statul subiect de drept internațional public

Motto “ Statul care vrea să fie respectat în plan extern şi să rămână bine consolidat în plan intern nu are valoare mai mare de protejat şi de...

Răspunderea Internațională a Statelor pentru Încălcarea Normelor de Drept Internațional Umanitar

INTRODUCERE Dreptul internaţional umanitar, cunoscut şi sub denumirea ,,dreptul conflictelor armate” sau ,,dreptul războiului”, are drept scop...

Formarea contractului de comerț internațional

CAPITOLUL I NOŢIUNI INTRODUCTIVE SECŢIUNEA I CONTRACTUL DE COMERŢ INTERNAŢIONAL – PRIVIRE DE ANSAMBLU Indiscutabil contractul de comerţ...

Cetățenia Europeană

INTRODUCERE Actualitatea temei investigate şi gradul de cercetare. Este în afară de orice dubiu că trăim într-o epocă de adânci şi dinamice...

Izvoarele Dreptului Internațional

Introducere Tema se referă la o serie de aspecte privind izvoarele dreptului internaţional Lucrarea a analizat atât noţiunea de izvoare ale...

Procedură încheierii tratatelor internaționale

PROCEDURA PRIVIND INCHEIEREA TRATATELOR INTERNATIONALE 1. INTRODUCERE Tratatele reprezinta expresia acordului dintre state cu privire la...

Te-ar putea interesa și

Dreptul la Vot

Capitolul I EXPLICAREA CONCEPTULUI DE DREPTURI ALE OMULUI Secţiunea 1: Apariţia şi evoluţia istorică a protecţiei drepturilor omu¬lui Omul, prin...

Rolul și Activitatea Curții de Justiție a Uniunii Europene în Supravegherea Respectării Legislației de Mediu

Introducere Baza legală a politicii de mediu a UE este constituită de articolele 191 - 193 ale Tratatului CE, la care se adaugă articolele 11 şi...

Globalizarea și statele mici și mijlocii - studiu de caz România

Argument Lucrarea de diplomă intitulată ” Globalizarea si statele mici si mijloci. Studiu de caz Romania” reprezintă expresia preocupărilor mele...

Principiile Dreptului Comerțului Internațional

Capitolul I. NOȚIUNI INTRODUCTIVE ÎN COMERȚUL INTERNAȚIONAL ȘI DREPTUL COMERȚULUI INTERNAȚIONAL. Secțiunea I. Noțiunea și importanța comerțului...

Parlamentul European

ARGUMENT Unul din proiectele de anvergură care venea în “ajutorul Europei suferinde de dezastrul economic şi social” parvenit la sfârşitul celui...

Curtea de Justiție a Comunităților Europene

Istoria constituirii Comunitătii Europene Ideea de unitate a Europei este considerată ca fiind foarte veche, ea găsindu-si originea, după unele...

Standarde internaționale de evaluare - tipuri de proprietate

1. TIPURI DE PROPRIETATE 1.1. Introducere Conform articolului 480 din Codul Civil, Proprietatea este dreptul pecare îl are cineva de a se bucura...

Curtea de Justiție a Uniunii Europene

De la crearea sa, în 1952, misiunea Curtii de Justitie a Uniunii Europene este de a garanta „respectarea legii în interpretarea şi aplicarea"...

Ai nevoie de altceva?