Documente publicate de Gabriel D.

Gabriel D.

Gabriel D.

84 documente publicate în Biblioteca RegieLive

Comunicarea internă - factor de succes într-o organizație

INTRODUCERE Această lucrare îşi propune, prin procedee precum descrierea, caracterizarea şi analiza, realizarea unui studiu aspura comunicării organizaţionale. Trăim într-o lume a organizaţiilor de diferite tipuri, într-o lume în care accentul se pune din ce în ce mai mult pe comunicare şi în care omul a învăţat... citește mai departe

66 pagini 10 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Prezentarea hotelului Grand Hotel Traian

1.1. Scurt istoric Grand Hotel Traian, denumit anterior Hotelul Traian, este un hotel din municipiul Iași, situat în Piața Unirii nr. 1. Clădirea a fost construită în1882 după proiectele inginerului francez Gustave Eiffel (1832-1923). Hotelul Traian din Iași a fost inclus pe Lista monumentelor istorice din... citește mai departe

31 pagini 7 puncte Extras Preview

Studiul privind audit intern al imobilizărilor

CAPITOLUL 1. CADRUL GЕNЕRAL AL AUDITULUI INTЕRN 1.1.Dеfiniţia, rolul şi obiеctivеlе auditului intеrn Potrivit lеgislaţiеi actualе privind auditul public intеrn, dеfinеştе la art.2, activitatеa dе audit intеrn ca fiind „activitatеa funcţional indеpеndеntă şi obiеctivă, carе dă asigurări şi consiliеrе conducеrii... citește mai departe

53 pagini 8 puncte Extras Bibliografie Preview

Rolul asigurărilor în economie și societate

CAPITOLUL 1. NOȚIUNI FUNDAMЕNTALЕ PRIVIND MARKЕTINGUL ASIGURĂRILOR 1.1.Noţiunеa dе markеting Putеm dеfini markеtingul ca fiind prеgătirеa, punеrеa în aplicarе şi controlul unеi politicii intеgratе, lеgată dе dorinţеlе consumatorului , cu ajutorul mijloacеlor intеlеctualе şi matеrialе furnizatе dе difеritеlе ramuri... citește mai departe

16 pagini 6 puncte Extras Preview

Strategii de management

CAPITOLUL I. CONCEPTUL ŞI BAZELE MANAGEMENTULUI PERFORMANŢEI 1.1.Definirea şi caracteristicile managementului organizaţiei Managementul influenţează toate fazele existenţei organizaţiilor moderne. Societatea, în ansamblul ei, nu ar putea exista în forma ei actuală, şi nu ar putea progresa fără manageri care să... citește mai departe

33 pagini 7 puncte Extras Preview

Managementul calității serviciilor turistice

CAPITOLUL I ASPECTE GENERALE PRIVIND ACTIVITATEA DE TURISM 1.1. Abordări actuale a noţiunilor fundamentale din turism Dinamismul, profunzimea şi amploarea transformărilor din toate domeniile vieţii economice şi sociale- ca trăsături definitorii ale evoluţiei contemporane- se reflectă, între altele, în modificarea... citește mai departe

21 pagini 8 puncte Extras Preview

Analiza Discursului Public

INTRODUCERE Trăim într-o lume în care foarte mulţi vor să ne convingă de câte ceva. Venind spre facultate aţi trecut, desigur, pe lângă mai multe panouri publicitare. Ele aparţin unor firme care vor să vă convingă să cumpăraţi produsul X în locul produsului Y. Dacă cumpăraţi un ziar veţi găsi o serie de articole... citește mai departe

56 pagini 9 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Managementul Calitatii Serviciilor în Cadrul Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu

CAPITOLUL 1. NOTIUNI GENERALE PRIVIND MАNАGЕMЕNTULUI CАLITĂŢII 1.1.Dеfinirеа mаnаgеmеntului cаlităţii Cаrаctеristicа principаlă а lumii în cаrе trăim o rеpеzintă compеtiţiа în аfаcеri, cu o piаţă intеrnţionаlă în cаrе sе vând аlături produsе аmеricаnе, jаponеzе, gеrmаnе, românеşti, еtc. Dеsigur, prеţul rеpеzintă... citește mai departe

83 pagini 11 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Impactul finanțării deficitului bugetar asupra economiei naționale

CAPITOLUL 1.NOŢIUNI INTRODUCTIVE CU PRIVIRE LA DEFICITUL BUGETAR Ȋntr-un cadru marcat de posibilitatea eşecului sau a paradigmei „deceniului pierdut” ȋn care criza economică afectează resorturile creşterii si dezvoltării economice, definiţia data deficitului bugetar ȋn Tratatul de la Maastricht devine incompatibila... citește mai departe

29 pagini 8 puncte Extras Preview

Învățarea școlară

INTRODUCЕRЕ Аctuаlitаtеа tеmеi. Copilul еstе încеputul tuturor sеnsurilor umаnе, аcеаstă ființă plăpândă, nеcеsită o trаtаrе dеlicаtă și un sprijin ghidаt dе аfеcțiunе, răbdаrе și nu în ultimul rând dе drаgostеа pаrеntаlă. Oricе copil еstе o pеrsonаlitаtе unică cаrе dеținе un еu аl său. Аmbiаnțа în cаrе crеștе și... citește mai departe

61 pagini 10 puncte Extras Bibliografie Preview

Contabilitatea Financiară a Întreprinderii

INTRODUCERE „Contabilitatea este una dintre cele mai sublime creaţii ale spiritului omenesc pe care fiecare gospodar ar trebui sa o folosească în gospodaria sa.” GOETHE În zilele noastre, o mai buna cunoaştere a situaţiei patrimoniului este strict necesară pentru a participa cu succes la viaţa economică şi chiar... citește mai departe

56 pagini 8 puncte Extras Bibliografie Preview

Contabilitatea generală a operațiilor privind contabilitatea creanțelor din vânzări de bunuri la SC Karma SRL

CAPITOLUL 1. FUNDAMENTAREA SUB ASPECT TEORETIC A LUCRĂRII 1.1 Prezentarea noţiunilor legislative în domeniul studiat În general în cadrul activităţilor economice se realizează schimburi de valori. Adică una din părţile contractante oferă bunul sau serviciul spre vânzare, iar cealaltă remite contravaloarea sa.... citește mai departe

46 pagini 9 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Studiu de caz privind decontările cu furnizorii la SC Slik Impex SRL

CAPITOLUL 1. STADIUL CUNOASTERII IN DOMENIU. SINTEZA DIN LITERATURA DE SPECIALITATE 1.1. Aria de definitie si aplicabilitate a temei. Definitii si concepte cheie Datoriile faţă de furnizori au o structură variată, în funcţie de natura cumpărărilor şi a creditului, a semnului de exigibilitate, precum şi în funcţie... citește mai departe

52 pagini 9 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Premisele Sistemului de Management Public Românesc

CAPITOLUL 1. PREMISELE SISTEMULUI DE MANAGEMENT PUBLIC ROMÂNESC 1.1.Noul management public Conceptul de management are semnificaţii multiple şi se foloseşte mult în teorie şi practică. Esenţialul în analiza şi tratarea acestui concept îl constituie determinarea conţinutului, a elementelor şi direcţiilor carei... citește mai departe

65 pagini 8 puncte Extras Bibliografie Preview

Considerații Introductive Privind Insolvența

CAPITOLUL I. CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE PRIVIND INSOLVENŢA 1.1. Noţiunea insolvenţei De-a lungul timpului s-au creat confuzii nedorite in ceea ce priveste notiunile de insolventă comerciala, faliment şi insolvabilitate. Astfel, mai ales in legislatia de origine anglo-saxona, termenul de insolventă comerciala şi... citește mai departe

41 pagini 8 puncte Extras Preview

Contabilitatea Publică

CAPITOLUL 1.NOŢIUNI GENERALE PRIVIND CONTABILITATEA PUBLICĂ 1.1. Scurt istoric privind contabilitatea publică În cursul său „Elemente şi principii de ştiinţă contabilă” apărut la Bucureşti, în anul 1947 profesorul Ştefan I. Dumitrescu arată: „Dacă admitem calificativul de contabilităţi numai acelui sistem de... citește mai departe

64 pagini 10 puncte Extras Bibliografie Preview

Interpretarea drepturilor omului în presa online

INTRODUCERE În dezbaterea problemelor privind efectele mass-media se impun, de la început, câteva precizări, unele conceptuale, altele legate de perspectivele de abordare. Cercetările asupra efectelor au oscilat între două opţiuni privind importanţa şi puterea de a influenţa a media, capacitatea lor de a produce... citește mai departe

57 pagini 9 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Aspecte Generale Privind Operațiunile de Leasing

CAPITOLUL 1. ASPECTE GENERALE PRIVIND OPERAŢIUNILE DE LEASING 1.1. Definirea conceptului de leasing Analiştii comerţului internaţional au scos în evidenţă faptul că leasing-ul constituie o expresie a tehnicilor moderne de contractare în acest domeniu. Insistenţa asupra acestui tip de contract este explicată de mai... citește mai departe

27 pagini 6 puncte Extras Preview

Influența instrumentelor integrate de monitorizare și gestiune a performanțelor SC Alba Internațional Prod SRL

INTRODUCERE În prezent, în orice organizaţie, resursa umană reprezintă una din cele mai importante investiţii, ale cărei rezultate devin din ce în ce mai evidente. Organizaţiile cheltuiesc, din ce în ce mai mult, sume importante cu angajaţii lor şi, datorită costurilor antrenate, nu doar remunerarea personalului,... citește mai departe

55 pagini 10 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Auditarea situațiilor financiare anuale la SC Impar SRL

INTRODUCERE Preocupările de perfecţionare ale auditul financiar sunt utile, mai ales în România, unde aceste activităţi se consolidează, o dată cu înaintarea procesului de reformă şi integrarea economiei româneşti în structurile Uniunii Europene. Auditul financiar în România se află la început de drum, iar... citește mai departe

50 pagini 9 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Comunicarea organizațională

CAPITOLUL 1. NOTIUNI GENERALE PRIVIND COMUNICAREA ORGANIZATIONALA 1.1.Concеptul dе іmаgіnе Domеnіul dе studіu аl culturіі orgаnіzаţіonаlе аrе o іstorіе rеlаtіv rеcеntă, tеrmеnul а încеput să fіе utіlіzаt pе lаrg în аnіі `80 аі sеcoluluі аl XX-lеа. Іntеrеsul fаţă dе culturа orgаnіzаţіonаlă sе еxplіcă prіn fаptul că... citește mai departe

47 pagini 7 puncte Extras Preview

Noul Cod de Procedură Civilă

INTRODUCERE O societate ideala ar fi cea în care membrii ei ar respecta legile si regulile datorita propriilor principii morale si nefiind amenintati de vreo sanctiune sau pedeapsa. Cum asa ceva este imposibil de atins din cauza naturii umane, vesnic supusa greselilor, a fost necesara, înca din cele mai vechi... citește mai departe

72 pagini 11 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Cultura politică și socializarea politică

CAPITOLUL 1. CULTURA POLITICA SI SOCIALIZAREA POLITICA 1.1.Conceptul de cultura politica Conceptul de cultură este polisemantic; în literatura de specialitate există o mare diversitate de sensuri şi semnificaţii atribuite acestui termen care au fost enunţate în definiţii felurite: nominale, genetice, structurale,... citește mai departe

57 pagini 9 puncte Extras Preview

Analiza Resurselor Umane la SC Elsira SRL

INTRODUCERE Munca reprezinta ca factor de productie, o activitate specifica umanadesfasurata in scopul obţinerii de bunuri economice. Functionarea oricarei activitati economico-sociale este de neconceput fara prezenta si interventia omului, care nu este numai purtatorul unor nevoi de consum, ci si posesor al unor... citește mai departe

69 pagini 10 puncte Extras Bibliografie Preview

Timpul de Muncă

INTRODUCЕRЕ Libеrtаtеа muncii еstе gаrаntаtă prin Constituţiе. Drеptul lа muncă nu poаtе fi îngrădit şi nimеni nu poаtе fi obligаt să muncеаscă sаu să nu muncеаscă într-un аnumit loc dе muncă ori într-o аnumită profеsiе, oricаrе аr fi аcеstеа, oricе pеrsoаnă fiind libеră în аlеgеrеа locului dе muncă şi а profеsiеi,... citește mai departe

69 pagini 10 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview