Contabilitate

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 65 în total
Cuvinte : 32441
Mărime: 665.19KB (arhivat)
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Valeriu Brabete, Cristian Dragan
curs pentru învãþãmântul superior tehnic frecvenþã redusã

Extras din curs

Capitolul 1

OBIECTUL ªI METODA CONTABILITÃÞII

1.1. OBIECTUL DE STUDIU AL CONTABILITÃÞII

În ceea ce priveºte definirea obiectului de studiu al contabilitãþii se impune a fi subliniatã concepþia, care în prezent întruneºte aproape integral sufragiile cercetãtorilor în domeniu, potrivit cãreia patrimoniul sau, altfel spus, problematica gestiunii valorilor economice ºi a miºcãrii acestora în cadrul sãu, delimitate (separate) pe persoane fizice sau juridice, dupã caz, ºi privite atât sub aspect economic, cât ºi juridic, constituie esenþa problemei în cauzã.

De altfel, contabilitatea nu poate fi conceputã în afara unui patrimoniu. Însãºi existenþa ei a fost determinatã de necesitatea cunoaºterii mãrimii ºi structurii patrimoniului, a modului cum este gestionat ºi a evoluþiei sale.

În vederea definirii obiectului de studiu al contabilitãþii, aºa cum reiese ºi din cele prezentate anterior, patrimoniul este privit ca structurã economicã ºi juridicã de apropiere ºi gestiune a valorilor materiale ºi bãneºti.

De altfel, într-o concepþie generalã, se poate discuta despre un patrimoniu numai atunci când existã atât un subiect, cât ºi un obiect de drepturi ºi obligaþii, respectiv o persoanã fizicã sau juridicã, precum ºi bunuri economice care îi aparþin.

La rândul sãu, patrimoniul în sens contabil este definit prin totalitatea drepturilor ºi obligaþiilor cu valoare economicã ce aparþin unei persoane fizice sau juridice, precum ºi bunurile care îi aparþin acesteia, în calitate de obiecte de drepturi ºi obligaþii.

În contextul celor prezentate anterior, se poate reþine cã patrimoniul în structuralitatea sa se delimiteazã, pe de o parte, din punct de vedere economic, sub forma activelor corporale ºi a celor circulante deþinute de o persoanã fizicã sau juridicã ºi investite (utilizate) pentru desfãºurarea unor activitãþi economico-financiare, iar pe de altã parte, sub aspect juridic, în sensul drepturilor ºi obligaþiilor ce se creeazã prin folosirea activelor investite.

În consecinþã, se poate menþiona cã patrimoniul are concomitent o structurã economicã ºi o altã structurã juridicã, exprimând bunurile economice acumulate de o persoanã fizicã sau juridicã (averea, utilizarea resurselor) ºi respectiv drepturile ºi obligaþiile subiectului de drept (capitalul ca relaþie de proprietate, provenienþa resurselor).

Se impune, totodatã, precizarea cã sub aspectul obiectului de studiu al contabilitãþii nu orice patrimoniu face parte din sfera sa de acþiune. În acest scop, este necesar ca valorile economice investite ºi deci utilizate sã aibã ca destinaþie fie obþinerea de bunuri ºi servicii pentru comercializare, fie satisfacerea unor nevoi administrative ori social-culturale ale societãþii.

În contabilitate, corespunzãtor structurilor economicã ºi juridicã ale patrimoniului, se opereazã cu noþiunile de activ ºi respectiv de pasiv.

Sub aspect economic, patrimoniul delimiteazã resursele oricãrei entitãþi economice atât în funcþie de provenienþa valorilor materiale, cât ºi în raport cu utilizarea lor, deci a aceloraºi valori economice.

Privit prin prisma concepþiei juridice, patrimoniul priveºte, pe de o parte, drepturile ºi obligaþiile cu valoare economicã, iar pe de altã parte, aceleaºi bunuri economice ca obiecte de drepturi de proprietate.

Avându-se în vedere ambele concepþii, economicã ºi juridicã, se reþine cã provenienþa resurselor, respectiv drepturile ºi obligaþiile cu valoare economicã, constituie pasivul, iar utilizarea resurselor, respectiv bunurile economice ca drepturi de proprietate, reprezintã activul.

În acest context este evident faptul cã patrimoniul ca obiect de studiu al contabilitãþii este tratat atât sub aspect economic, cât ºi juridic, deci prin prisma unei concepþii economico-juridice.

În cadrul acestei concepþii, contabilitatea studiazã patrimoniul unei entitãþi atât sub aspectul existenþei acestuia la un moment dat, cât ºi în ceea ce priveºte miºcãrile ºi transformãrile permanente ale elementelor sale componente, denumite elemente patrimoniale, inclusiv rezultatele financiare ce se obþin.

În ceea ce priveºte obiectul contabilitãþii, se reþine, de asemenea, cã în sfera sa de acþiune se includ operaþiile amintite anterior, însã condiþionat de exprimarea lor monetarã ºi aceasta datoritã faptului cã informaþiile contabile trebuie sã asigure cunoaºterea oricãrui detaliu cu privire la desfãºurarea activitãþilor ºi, totodatã, sã permitã obþinerea unei imagini de ansamblu la nivelul întreprinderii. Etalonul bãnesc permite caracterizarea tuturor operaþiilor economico-financiare efectuate atât din punct de vedere cantitativ, cât ºi sub aspect calitativ.

În funcþie de elementele prezentate anterior, conþinutul obiectului contabilitãþii îl constituie evidenþa, calculul, analiza ºi controlul existenþei, miºcãrii ºi transformãrii elementelor componente ale patrimoniului în cadrul activitãþilor desfãºurate, sub forma provenienþei ºi utilizãrii resurselor, precum ºi a drepturilor ºi obligaþiilor cu valoare economicã ºi a bunurilor economice aferente ca drepturi de proprietate, exprimate valoric ºi uneori cantitativ, cu scopul cunoaºterii situaþiei financiare, a modificãrilor acesteia ºi a rezultatelor obþinute.

1.2. METODA CONTABILITÃÞII

Fiecare disciplinã ºtiinþificã, inclusiv contabilitatea, îºi poate realiza obiectul sãu de studiu numai cu ajutorul unei metode proprii de cercetare.

Metoda specificã disciplinei de contabilitate este astfel elaboratã încât corespunde conþinutului obiectului sãu de studiu sau, altfel spus, asigurã premisele necesare pentru realizarea tuturor dezideratelor sale, iar teoria pe care se bazeazã pune în evidenþã trãsãturile caracteristice ºi principiile care privesc modul cum trebuie studiat obiectul.

În mod firesc, metoda de cercetare a contabilitãþii se individualizeazã prin trãsãturile sale specifice, care, la rândul lor, sunt determinate de particularitãþile obiectului sãu de studiu.

Metoda contabilitãþii poate fi definitã ca un ansamblu de principii normative ºi procedee care se coreleazã ºi condiþioneazã în scopul reflectãrii ºi controlului tuturor elementelor patrimoniale care se încadreazã în sfera de cuprindere a obiectului sãu de studiu. Altfel spus, metoda contabilitãþii exprimã modalitãþile sau cãile prin care aceasta realizeazã evidenþa, calculul, analiza ºi controlul stãrii patrimoniului ºi miºcãrilor sau transformãrilor permanente ce se produc în cadrul acestuia.

În scopul utilizãrii cu rigurozitate a metodei contabilitãþii în ansamblul sãu ºi îndeosebi a procedeelor sale tehnice, este justificat sã se aibã în vedere, pe de o parte, diversitatea ºi specificitatea componentelor patrimoniului, inclusiv interdependenþa ºi legãturile reciproce dintre ele, iar pe de altã parte, trãsãturile caracteristice ale

metodei1 de cercetare analizate, care, la rândul lor, sunt sugerate prin însuºi conþinutul obiectului de studiu al contabilitãþii.

Preview document

Contabilitate - Pagina 1
Contabilitate - Pagina 2
Contabilitate - Pagina 3
Contabilitate - Pagina 4
Contabilitate - Pagina 5
Contabilitate - Pagina 6
Contabilitate - Pagina 7
Contabilitate - Pagina 8
Contabilitate - Pagina 9
Contabilitate - Pagina 10
Contabilitate - Pagina 11
Contabilitate - Pagina 12
Contabilitate - Pagina 13
Contabilitate - Pagina 14
Contabilitate - Pagina 15
Contabilitate - Pagina 16
Contabilitate - Pagina 17
Contabilitate - Pagina 18
Contabilitate - Pagina 19
Contabilitate - Pagina 20
Contabilitate - Pagina 21
Contabilitate - Pagina 22
Contabilitate - Pagina 23
Contabilitate - Pagina 24
Contabilitate - Pagina 25
Contabilitate - Pagina 26
Contabilitate - Pagina 27
Contabilitate - Pagina 28
Contabilitate - Pagina 29
Contabilitate - Pagina 30
Contabilitate - Pagina 31
Contabilitate - Pagina 32
Contabilitate - Pagina 33
Contabilitate - Pagina 34
Contabilitate - Pagina 35
Contabilitate - Pagina 36
Contabilitate - Pagina 37
Contabilitate - Pagina 38
Contabilitate - Pagina 39
Contabilitate - Pagina 40
Contabilitate - Pagina 41
Contabilitate - Pagina 42
Contabilitate - Pagina 43
Contabilitate - Pagina 44
Contabilitate - Pagina 45
Contabilitate - Pagina 46
Contabilitate - Pagina 47
Contabilitate - Pagina 48
Contabilitate - Pagina 49
Contabilitate - Pagina 50
Contabilitate - Pagina 51
Contabilitate - Pagina 52
Contabilitate - Pagina 53
Contabilitate - Pagina 54
Contabilitate - Pagina 55
Contabilitate - Pagina 56
Contabilitate - Pagina 57
Contabilitate - Pagina 58
Contabilitate - Pagina 59
Contabilitate - Pagina 60
Contabilitate - Pagina 61
Contabilitate - Pagina 62
Contabilitate - Pagina 63
Contabilitate - Pagina 64
Contabilitate - Pagina 65

Conținut arhivă zip

  • Contabilitate.pdf

Alții au mai descărcat și

Bazele Contabilității

MODULUL I: EVOLUŢIA , DEFINIREA SI OBIECTUL DE STUDIU AL CONTABILITĂŢII 5 Concepte de bază regăsite pe parcursul prezentului modul 5 Scopul...

Introducere în Bazele Contabilității

LECTIA 1 INTRODUCERE ÎN BAZELE CONTABILITATII - Reliefarea faptului ca contabilitatea este o stiinta, cu principii riguros stabilite, cu o...

Sisteme Contabile Contemporane

TEMA I. CONCEPTUL DE SISTEM CONTABIL CONŢINUT: 1.1. Conceptul de sistem şi clasificarea sistemelor 1.2. Conceptul de sistem economic 1.3....

Bazele contabilității

Legea 82/1991 legea contabilitatii Contabilitatea este activitatea specializata in cunoasterea, masurarea, evaluarea, gestiunea si controlul...

Bazele Contabilității

CAPITOLUL 1 BILANtUL sI CONTUL DE PROFIT sI PIERDERI - IMAGINEA POZItIEI FINANCIARE sI A PERFORMANtELOR ÎNTREPRINDERII In acest capitol vom...

Analiza Bilanțului

1.1. Aspecte normative privind organizarea contabilităţii şi întocmirea situaţiilor financiare anuale Reglementările contabile normează...

Note de curs - bazele contabilității

INTRODUCERE În calitatea ei de disciplină ştiinţifică independentă, contabilitatea are un obiect propriu de cercetare prin care se deosebeşte de...

Bazele contabilității

Tipuri de modificari in activul si pasivul bilantului Exista 4 tipuri principale de modificari(cresteri sau scaderi) ale elementelor patrimoniale...

Te-ar putea interesa și

Principii contabile și imaginea fidelă prin intermediul situațiilor financiare

Unul dintre cei mai mari clasici ai literaturii universale, Goethe, definea contabilitatea ca fiind „una din cele mai ingenioase creaţii ale...

Monografia contabilă - contabilitatea cheltuielilor și veniturilor în unitățile de învățământ

I STRUCTURA ORGANIZATORICĂ I.1 Educaţia, cercetarea şi cultura; Sunt factori strategici ai dezvoltării oricărui stat. Investiţia în educaţie şi...

Analiza financiar contabilă privind poziția financiară a entității economice studiu de caz la SC San Plant SRL

INTRODUCERE Motto: ,,Analiza este bună ca unealtă a progresului, a civilizaţiei ,bună în măsura în care zdruncină convingerile stupide, risipeşte...

Contabilitatea Veniturilor și Cheltuielilor la SC Martens SA

Introducere Performanțele obținute de cǎtre o întreprindere sunt informații prețioase, esențiale în economiile bazate pe investiții private și...

Implicațiile monedei euro asupra sistemelor informatice contabile

INTRODUCERE În această lucrare vă voi prezenta întregul proces de trecere la moneda euro. Am ales această temă cu scopul de a cunoaşte avantajele,...

Organizarea Contabilității Stocurilor la SC Hutton SA

INTRODUCERE Contabilitatea reprezintă un sistem informatic utilizat pentru măsurarea, prelucrarea şi transmiterea informaţiilor necesare şi...

Contabilitatea fluxurilor de imobilizări corporale și necorporale

INTRODUCERE Sistemul contabil românesc aplicabil de la 1 ianuarie 1994 s-a inspirit din planurile contabile generale ale ţărilor vest-europene, în...

Organizarea Contabilității Privind Taxa pe Valoarea Adăugată la SC New Style SRL

INTRODUCERE Pentru a-şi desfăşura activităţile, statul are nevoie de venituri pe care şi le asigură din impozite prelevate atât de la persoanele...

Ai nevoie de altceva?