Dreptul Mediului

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 12 fișiere: doc
Pagini : 120 în total
Cuvinte : 55545
Mărime: 231.81KB (arhivat)
Publicat de: Bebe Onofrei
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Gheorghe Achim

Extras din curs

1. NOŢIUNI GENERALE

1.1. Noţiunea de mediu înconjurător şi noţiunea de resurse naturale.

Noţiunea de mediu înconjurător este una din noţiunile fundamentale care stau la baza ecologiei ca ştiinţă, fiind susceptibilă în raport cu necesitatea punerii în valoare sau a ocrotirii elementelor sale componente, de reglementare juridică. Mediul reprezintă totalitatea condiţiilor energetice, fizice, chimice şi biologice care înconjoară o fiinţă sau grupurile de fiinţe şi cu care acestea se găsesc în relaţii permanente de schimb. În limbajul curent, potrivit definiţiei de dicţionar, termenul de mediu are o dublă accepţie, „cadru de viaţă al individului şi ansamblul condiţiilor susceptibile să acţioneze asupra organismelor vii şi activităţilor umane”. Directiva Consiliului Comunităţii Europene din 27 iunie 1967 defineşte mediul prin „apa, aerul, solul şi relaţiile dintre ele, precum şi relaţiile dintre acestea şi organismele vii”.

În raport de cele menţionate mai sus trebuie arătat că definiţia mediului ca obiect de protecţie juridică trebuie subordonată acestui scop, respectiv protecţia juridică prin mijloace de dreptul mediului. Desigur că termenul trebuie analizat aşa cum diferite acte normative îl definesc (legi naţionale privind protecţia mediului, reglementări internaţionale, reglementări naţionale, comunitare etc.). Aceste elemente le-a avut în vedere şi legiuitorul român care, referindu-se la mediul înconjurător a considerat în art. 1 din Legea nr. 9/1973 că el este constituit din „totalitatea factorilor naturali şi ai celor creaţi prin activitate umană care, în strânsă interacţiune influenţează echilibrul ecologic, determinând condiţiile de viaţă pentru om, de dezvoltare a societăţii”.

Legea protecţiei mediului nr. 137/1997 defineşte (în anexă), mediul ca fiind „ansamblul de condiţii şi elemente naturale ale Terrei: aerul, apa, solul, subsolul, aspectele caracteristice ale peisajului, toate straturile atmosferice, toate materiile organice şi anorganice, precum şi fiinţele vii, sistemele naturale în interacţiune, cuprinzând elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale şi spirituale, calitatea vieţii şi condiţiile care pot influenţa bunăstarea şi sănătatea omului”.

Elementele acestei definiţii sunt preluate într-o mai bună sistematizare şi claritate de Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 202 din 18.12.2002 privind gospodărirea integrată a zonei costiere (Monitorul oficial nr. 965 din 28.12.2002). Anexa I pct. 13 defineşte mediul ca fiind constituit din:

a) resurse naturale, biotice şi abiotice cum sunt aerul, apele subterane şi de suprafaţă, solul, clima, fauna şi flora şi habitatul acestora;

b) bunurile care fac parte din domeniul construit şi din patrimoniul cultural;

c) aspectele caracteristice ale peisajului;

d) calitatea vieţii şi a mediului de viaţă în măsura în care au sau pot avea influenţă, asupra bunăstării şi sănătăţii omului;

e) interacţiunea dintre factorii menţionaţi mai sus”.

Ca tendinţă generală se include în compunerea mediului înconjurător, alături de elementele naturale şi cele create de om. Ca urmare şi termenul de „legislaţie ecologică” este mai larg decât cel de „legislaţie pentru ocrotirea naturii”, incluzând în sfera sa, întreaga ambianţă ecologică în cadrul căreia se desfăşoară cvasi-totalitatea activităţii socio-umane.

Prin resurse naturale, Legea nr. 137/1995 înţelege „totalitatea elementelor naturale ale mediului ce pot fi folosite în activitatea umană: resurse neregenerabile – minerale, combustibili fosili; regenerabile – apă, aer, sol, floră, faună sălbatică şi permanente – energia solară, eoliană, geo-termală şi energia valurilor”.

1.2. Definiţia dreptului mediului.

Dreptul mediului este constituit din ansamblul complex al normelor juridice care reglementează relaţiile ce se stabilesc între oameni privind atitudinea lor faţă de mediu, ca element vital şi suport al vieţii, în procesul folosirii în scopuri economice, sociale şi culturale a componentelor sale – naturale şi artificiale – precum şi relaţiile legate de protecţia, conservarea şi dezvoltarea lor durabilă.

1.3. Obiectul dreptului mediului

Potrivit art. 1 din Legea nr. 137/1995 obiectul legii îl constituie reglementarea protecţiei mediului, obiectiv de interes public major, pe baza principiilor şi elementelor strategice care conduc la dezvoltarea durabilă a societăţii. Legea-cadru stabileşte principiile şi elementele strategice ale protecţiei mediului, obiectul dreptului mediului este detaliat în reglementările specifice mai vechi sau mai noi privind protecţia diferitelor componente ale mediului natural şi atropic.

În sfera obiectului dreptului mediului trebuie incluse pe lângă relaţiile sociale în legătură directă cu protecţia mediului şi alte relaţii sociale aflate în strânsă legătură cu primele. Literatura juridică menţionează relaţiile sociale care iau naştere în legătură cu structura organizatorică a protecţiei mediului; cu activităţile economice şi sociale cu impact asupra mediului care trebuie să obţină acorduri şi / sau autorizaţii din partea organelor de stat competente, în îndeplinirea de către autorităţile centrale şi locale a unor atribuţii specifice ce le revin în acest domeniu etc.

1.4. Metoda de reglementare

Potrivit art. 1 din Legea nr. 137/1995, protecţia şi conservarea şi dezvoltarea mediului reprezintă o problemă de interes naţional, un obiectiv de interes public major, motiv pentru care statul intervine în mod direct conferind un caracter imperativ reglementării juridice a raporturilor sociale din acest domeniul. Normele imperative ale dreptului mediului stabilesc pentru subiectele raporturilor juridice drepturi şi obligaţii care se nasc numai prin efectul legii.

O caracteristică a normelor dreptului mediului constă în faptul că acestea, în marea lor majoritate sunt norme tehnice sancţionate pe cale juridică. Ele stabilesc termene şi modalităţi stricte de realizare a unor obiective precis definite, prescriind conduite şi atitudini de la care nu se poate deroga. Astfel de norme privesc: clasificarea produselor şi substanţelor toxice în funcţie de gradul lor de varietate şi / sau inflamabilitate, ambalarea, transportul, depozitarea, manipularea şi folosirea produselor şi în atmosferă, apă şi sol etc.

Preview document

Dreptul Mediului - Pagina 1
Dreptul Mediului - Pagina 2
Dreptul Mediului - Pagina 3
Dreptul Mediului - Pagina 4
Dreptul Mediului - Pagina 5
Dreptul Mediului - Pagina 6
Dreptul Mediului - Pagina 7
Dreptul Mediului - Pagina 8
Dreptul Mediului - Pagina 9
Dreptul Mediului - Pagina 10
Dreptul Mediului - Pagina 11
Dreptul Mediului - Pagina 12
Dreptul Mediului - Pagina 13
Dreptul Mediului - Pagina 14
Dreptul Mediului - Pagina 15
Dreptul Mediului - Pagina 16
Dreptul Mediului - Pagina 17
Dreptul Mediului - Pagina 18
Dreptul Mediului - Pagina 19
Dreptul Mediului - Pagina 20
Dreptul Mediului - Pagina 21
Dreptul Mediului - Pagina 22
Dreptul Mediului - Pagina 23
Dreptul Mediului - Pagina 24
Dreptul Mediului - Pagina 25
Dreptul Mediului - Pagina 26
Dreptul Mediului - Pagina 27
Dreptul Mediului - Pagina 28
Dreptul Mediului - Pagina 29
Dreptul Mediului - Pagina 30
Dreptul Mediului - Pagina 31
Dreptul Mediului - Pagina 32
Dreptul Mediului - Pagina 33
Dreptul Mediului - Pagina 34
Dreptul Mediului - Pagina 35
Dreptul Mediului - Pagina 36
Dreptul Mediului - Pagina 37
Dreptul Mediului - Pagina 38
Dreptul Mediului - Pagina 39
Dreptul Mediului - Pagina 40
Dreptul Mediului - Pagina 41
Dreptul Mediului - Pagina 42
Dreptul Mediului - Pagina 43
Dreptul Mediului - Pagina 44
Dreptul Mediului - Pagina 45
Dreptul Mediului - Pagina 46
Dreptul Mediului - Pagina 47
Dreptul Mediului - Pagina 48
Dreptul Mediului - Pagina 49
Dreptul Mediului - Pagina 50
Dreptul Mediului - Pagina 51
Dreptul Mediului - Pagina 52
Dreptul Mediului - Pagina 53
Dreptul Mediului - Pagina 54
Dreptul Mediului - Pagina 55
Dreptul Mediului - Pagina 56
Dreptul Mediului - Pagina 57
Dreptul Mediului - Pagina 58
Dreptul Mediului - Pagina 59
Dreptul Mediului - Pagina 60
Dreptul Mediului - Pagina 61
Dreptul Mediului - Pagina 62
Dreptul Mediului - Pagina 63
Dreptul Mediului - Pagina 64
Dreptul Mediului - Pagina 65
Dreptul Mediului - Pagina 66
Dreptul Mediului - Pagina 67
Dreptul Mediului - Pagina 68
Dreptul Mediului - Pagina 69
Dreptul Mediului - Pagina 70
Dreptul Mediului - Pagina 71
Dreptul Mediului - Pagina 72
Dreptul Mediului - Pagina 73
Dreptul Mediului - Pagina 74
Dreptul Mediului - Pagina 75
Dreptul Mediului - Pagina 76
Dreptul Mediului - Pagina 77
Dreptul Mediului - Pagina 78
Dreptul Mediului - Pagina 79
Dreptul Mediului - Pagina 80
Dreptul Mediului - Pagina 81
Dreptul Mediului - Pagina 82
Dreptul Mediului - Pagina 83
Dreptul Mediului - Pagina 84
Dreptul Mediului - Pagina 85
Dreptul Mediului - Pagina 86
Dreptul Mediului - Pagina 87
Dreptul Mediului - Pagina 88
Dreptul Mediului - Pagina 89
Dreptul Mediului - Pagina 90
Dreptul Mediului - Pagina 91
Dreptul Mediului - Pagina 92
Dreptul Mediului - Pagina 93
Dreptul Mediului - Pagina 94
Dreptul Mediului - Pagina 95
Dreptul Mediului - Pagina 96
Dreptul Mediului - Pagina 97
Dreptul Mediului - Pagina 98
Dreptul Mediului - Pagina 99
Dreptul Mediului - Pagina 100
Dreptul Mediului - Pagina 101
Dreptul Mediului - Pagina 102
Dreptul Mediului - Pagina 103
Dreptul Mediului - Pagina 104
Dreptul Mediului - Pagina 105
Dreptul Mediului - Pagina 106
Dreptul Mediului - Pagina 107
Dreptul Mediului - Pagina 108
Dreptul Mediului - Pagina 109
Dreptul Mediului - Pagina 110
Dreptul Mediului - Pagina 111
Dreptul Mediului - Pagina 112
Dreptul Mediului - Pagina 113
Dreptul Mediului - Pagina 114
Dreptul Mediului - Pagina 115
Dreptul Mediului - Pagina 116
Dreptul Mediului - Pagina 117
Dreptul Mediului - Pagina 118
Dreptul Mediului - Pagina 119
Dreptul Mediului - Pagina 120
Dreptul Mediului - Pagina 121

Conținut arhivă zip

 • Dreptul Mediului
  • Curs 1 - Dr.mediu.doc
  • Curs 10 - Dr.mediu.doc
  • Curs 11 - Dr.mediu.doc
  • Curs 12 - Dr.mediu.doc
  • Curs 2 - Dr.mediu.doc
  • Curs 3 - Dr.mediu.doc
  • Curs 4 - Dr.mediu.doc
  • Curs 5 - Dr.mediu.doc
  • Curs 6 - Dr.mediu.doc
  • Curs 7 - Dr.mediu.doc
  • Curs 8 - Dr.mediu.doc
  • Curs 9 - Dr.mediu.doc

Alții au mai descărcat și

Contractul în dreptul mediului

În perioada actuală, a regândirii unor factori care influenţează funcţionarea economiei de piaţă, studierea aprofundată a tuturor...

Regimul Juridic al Protecției Apei și Ecosistemelor Acvatice

INTRODUCERE Protecţia mediului înconjurător în general şi ocrotirea monumentelor naturii în special, au devenit obiective importante ale lumii...

Principiile Dreptului Mediului

Principiile dreptului mediului Un asemenea fenomen este perceptibilsalutare mai ales in privinta principiilor sale in general si a celor...

Crime contra mediului

1.Conceptul de mediu si crima contra mediului Mediul,precizat la nevoie mediul inconjurator sau mediul ambiant,este o notiune care se refera la...

Dreptul Mediului

OCROTIREA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR- PROBLEMĂ VITALĂ A LUMII CONTEMPORANE 1.1. Dreptul – instrument important al protecţiei mediului Ființa umană a...

Dreptul Mediului

Încă de la începutul existenţei sale, din nevoia de a-şi asigura supravieţuirea, omul a încercat să domine natura, să o modeleze astfel încât să...

Dreptul Comunitar al Mediului

Protecţia mediului constituie un element esenţial al dezvoltării durabile economice şi o condiţie a stabilităţii politice şi sociale pentru termen...

Dreptul Mediului

Conferinţele mondiale în domeniul protecţiei mediului a. Conferinţa mondială de la Stocholm: A avut loc între 5 şi 16 iunie 1972 şi au participat...

Te-ar putea interesa și

Protecția Juridică a Ariilor Protejate și a Monumentelor Naturii

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE Secţiunea I Consideraţii privind starea şi necesitatea de protecţie a mediului În ultimele două secole,...

Instituțiile naționale și internaționale de mediu

CAPITOLUL I. Dreptul la mediu - drept fundamental al omului Constituţia României, în noua sa formă revizuită în anul 2003, înscrie dreptul la un...

Probleme Fundamentale ale Ocrotirii Mediului în Epoca Contemporană

Introducere Noţiunea de mediu înconjurător este una dintre noţiunile fundamentale care stau la baza ecologiei (din grecescul aeikos=loc de trai,...

Răspunderea Contravenționala în Dreptul Mediului

Răspunderea juridica in dreptul mediului Din punctul de vedere al importanţei dreptului mediului, în literatura juridicã internaţionalã de...

Principiile Dreptului Mediului

1. DREPTUL MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR - NOŢIUNI GENERALE 1.1. Noţiunea de mediu Noţiunea de mediu, noţiune cameleon, cum este caracterizată de...

Mediul - Problemă Generală în Uniunea Europeană

1. Obiectul dreptului mediului Obiectul dreptului mediului îl reprezinta relatiile sociale ce se nasc în legatura cu conservarea si dezvoltarea...

Forme ale răspunderii juridice în dreptul mediului - contravențională, penală, civilă

Introducere Noţiunea de răspundere juridică în sens larg: • este proprie tuturor ramurilor de drept şi • exprimă instituţionalizarea unui...

Principiul prevenirii

INTRODUCERE Principiile de drept - acele idei conducătoare ale conținutului tuturor normelor juridice - sunt rezultatul unei experiențe sociale și...

Ai nevoie de altceva?