Dreptul Muncii

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 87 în total
Cuvinte : 44673
Mărime: 164.26KB (arhivat)
Publicat de: Zenovia-Olga Sava
Puncte necesare: 0
FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ SPECIALIZAREA:Administraţie Publică/ Asistenţă Managerială şi Secretariat

Cuprins

 1. PRECIZĂRI INTRODUCTIVE 4
 2. SCOPUL CURSULUI 4
 3. OBIECTIVE 4
 4. EVALUAREA ACTIVITATII 4
 5. CAP.I. DREPTUL MUNCII CA RAMURĂ DE DREPT 5
 6. I.1. NOŢIUNEA DE DREPT AL MUNCII 5
 7. I.2. RAPORTURILE JURIDICE DE MUNCĂ 5
 8. I.3. IZVOARELE DREPTULUI MUNCII 8
 9. I.4. PRINCIPIILE DREPTULUI MUNCII 10
 10. REZUMAT 11
 11. TESTE DE AUTOCONTROL 11
 12. CAP. II. DIALOGUL SOCIAL 12
 13. II.1. DISPOZIŢII GENERALE 12
 14. II.2. SINDICATUL 12
 15. II.3. REPREZENTANȚII SALARIAȚILOR 15
 16. II.4. PATRONATELE 16
 17. REZUMAT 19
 18. TESTE DE AUTOCONTROL 20
 19. CAP. III CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCĂ 21
 20. III.1. NOŢIUNE ŞI CARACTERE 21
 21. III.2.CATEGORII DE CONTRACTE COLECTIVE DE MUNCĂ 21
 22. III.3. CONŢINUTUL CONTRACTULUI COLECTIV DE MUNCĂ 22
 23. III.4. NEGOCIEREA CONTRACTULUI COLECTIV DE MUNCĂ 23
 24. III.5. DURATA ŞI FORMA CONTRACTULUI COLECTIV DE MUNCĂ 26
 25. III.6. ÎNREGISTRAREA CONTRACTULUI COLECTIV DE MUNCĂ. 26
 26. III.7. EFECTELE CONTRACTULUI COLECTIV DE MUNCĂ 27
 27. III.8. EXECUTAREA,MODIFICAREA, SUSPENDAREA ŞI ÎNCETAREA CONTRACTULUI COLECTIV DE MUNCĂ 27
 28. CAP.IV CONTRACTUL INDIVIDUAL DE MUNCĂ 30
 29. IV.1. NOŢIUNE ŞI CARACTERE JURIDICE 30
 30. IV.2. ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCĂ 32
 31. IV.2.1. Capacitatea juridică a părţilor 32
 32. IV.2.2. Consimţământul părţilor la încheierea contractului individual de muncă 36
 33. IV.2.3. Cauza şi obiectul contractual individual de muncă 36
 34. IV.3. DURATA ŞI FORMA ÎNCHEIERII CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCĂ 41
 35. IV.4. CONŢINUTUL CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCĂ 48
 36. IV.5. EXECUTAREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCĂ 51
 37. IV.6. SUSPENDAREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCĂ 52
 38. IV.7. MODIFICAREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCĂ 53
 39. IV.8. ÎNCETAREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCĂ 56
 40. CAP.V SĂNĂTATEA ŞI SECURITATEA ÎN MUNCĂ 63
 41. V.1. ORGANIZAREA PROTECŢIEI MUNCII ÎN UNITĂŢI 63
 42. V.2. OBLIGAŢIILE SALARIAŢILOR ÎN DOMENIUL PROTECŢIEI MUNCII 67
 43. V.3 PRINCIPALELE ATRIBUŢII ALE MINISTERULUI MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEI 68
 44. V.4. ATRIBUŢII ALE MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII PUBLICE 68
 45. V.5. ATRIBUŢIILE AUTORITĂŢII-INSPECŢIA MUNCII 68
 46. V.6. ACCIDENTELE DE MUNCĂ 71
 47. V.7 COMUNICAREA, CERCETAREA, ÎNREGISTRAREA ŞI RAPORTAREA EVENIMENTELOR 72
 48. V.8. BOLILE PROFESIONALE 74
 49. V.9. REGIMUL DE PROTECŢIE A MUNCII FEMEILOR ŞI TINERILOR 75
 50. TESTE DE AUTOEVALUARE 76
 51. CAP.VI RĂSPUNDEREA DISCIPLINARA A SALARIAȚILOR 77
 52. TESTE DE VERIFICARE FINALĂ 83
 53. CHEIA TESTELOR DE VERIFICARE FINALĂ 85
 54. BIBLIOGRAFIE 86
 55. ADDENDA 87

Extras din curs

PRECIZĂRI INTRODUCTIVE

Viaţa omului este de neconceput fără muncă. În procesul muncii, el schimbă natura, o modelează conform nevoilor sale, evoluează şi se transformă pe sine. Prin muncă omul se integrează şi se afirmă în societate, se realizează material şi spiritual, creează premisele dezvoltării generaţiilor viitoare.

Munca reprezintă o activitate specifică oamenilor prin care ei utilizează aptitudinile fizice şi psihice cu care sunt înzestraţi, în scopul producerii bunurilor cerute de viaţa lor. Numai oamenii, datorită inteligenţei şi pregătirii de care dispun, sunt în măsură să valorifice tot mai diversificat şi perfecţionat ceea ce le oferă mediul înconjurător.

SCOPUL CURSULUI

Prezentul curs se adresează, în special, studenţilor specializării Asistenta Manageriala si Secretariat, datorită pregătirii efectuate în timpul facultăţii, vor cunoaşte în profunzime regulile necesare prestării muncii - ca viitori angajaţi - sau angajării forţei de muncă – priviţi ca posibili angajatori.

OBIECTIVE

Disciplina “Dreptul muncii” urmăreşte realizarea următoarelor obiective:

1. Instituirea regulilor de prestare a muncii şi angajării;

2. Prezentarea categoriilor de contracte de muncă: contractele colective de muncă şi contractul individual de muncă;

3. Cunoaşterea de către viitorii angajatori sau angajaţi a formelor răspunderii juridice din dreptul muncii.

EVALUAREA ACTIVITATII

Evaluarea cunoştinţelor, acumulate pe baza prezentului material şi a bibliografiei propuse pentru studiul individual, se va realiza în cadrul unui examen impus tuturor studenţilor. Pe parcursul semestrului fiecare student va elabora un proiect care va cuprinde probleme de dreptul muncii specifice locului de muncă ce va fi prezentat titularului, la o dată stabilită, anterior sesiunii de examene şi care va cuprinde aspecte practice coroborate cu teorie explicativă.

Nota finală se va calcula astfel: nota obţinută în urma analizei proiectului va reprezenta 40%, nota obţinută la examenul de semestru va reprezenta 60%.

CAP.I. DREPTUL MUNCII CA RAMURĂ DE DREPT

Conţinut:

Acest prim capitol îşi propune să dezbată problematica dreptului muncii referindu-se la noţiune, izvoarele dreptului muncii, obiectul dreptului muncii (raportul juridic de muncă) şi principiile care direcţionează activitatea în muncă.

I.1. NOŢIUNEA DE DREPT AL MUNCII

Dreptul muncii guvernează raporturile dintre patroni (angajatori) pentru care se lucrează şi salariaţi (angajaţi) care prestează munca. Patronul poate fi o persoană fizică sau juridică de drept privat (de exemplu, o societate comercială) ori de drept public (o instituţie bugetară).Între cele două părţi iau naştere atât relaţii individuale cât şi relaţii colective de muncă.

În concluzie dreptul muncii poate fi definit ca fiind acea ramură a sistemului de drept românesc alcătuit din ansamblul normelor juridice care reglementează relaţii individuale şi colective de muncă dintre patroni şi salariaţi.

I.2. RAPORTURILE JURIDICE DE MUNCĂ

Obiectul de reglementare al dreptului muncii îl constituie raporturile juridice de muncă, care pot fi, individuale sau colective.

Raporturile juridice de muncă pot fi definite ca fiind acele relaţii sociale reglementate de lege, ce iau naştere între o persoană fizică, pe de o parte, şi, ca regulă, o persoană juridică pe de altă parte, ca urmare a prestării unei anumite munci de către prima persoană în folosul celei de a doua, care, la rândul ei, se obligă să o remunereze şi să creeze condiţiile necesare prestării acestei munci.

Trăsăturile raportului juridic de muncă

Raportul juridic individual de muncă ia naştere, ca regulă, prin încheierea unui contract individual de muncă. Nu se întemeiază pe un contract individual de muncă ci are caracter extracontractual munca prestată de:

• Persoanele care îndeplinesc serviciul militar în termen, sunt concentrate sau mobilizate;

• Cei ce prestează servicii în temeiul dispoziţiilor legale privind rechiziţiile;

Persoanele care contribuie prin muncă la efectuarea unor lucrări de interes public, în conformitate cu prevederile legii;

Elevii şi studenţii în timpul instruirii practice;

Persoanele care execută prin muncă pedeapsa aplicată pentru unele fapte prevăzute de legea penală în conformitate cu Codul penal precum şi cei condamnaţi la pedeapsa închisorii, aflaţi în detenţie, în conformitate cu prevederile Codului penal.

Raportul juridic individual de muncă are un caracter bilateral, iar persoana care prestează munca este întotdeauna o persoană fizică. Acest raport se poate stabili între o persoană fizică şi o persoană juridică, sau între două persoane fizice dar niciodată între persoane juridice.

Raportul juridic individual de muncă are caracter personal (“intuitu personae). Munca este prestată de persoana fizică, în considerarea pregătirii, aptitudinilor şi calităţilor lor personale; reprezentarea care este posibilă în raporturile juridice civile este inadmisibilă în raporturile de muncă;

Raportul juridic individual de muncă se caracterizează printr-un mod specific de subordonare a persoanei fizice faţă de celălalt subiect în folosul căruia prestează munca.

Acest tip de subordonare implică încadrarea în colectivul de muncă al unei unităţi determinate, într-o anumită structură organizatorică şi într-o anumită ierarhie funcţională.

Subordonarea implică, de asemenea, obligaţia persoanei încadrate în muncă de a respecta disciplina muncii, această obligaţie având ca o componentă esenţială respectarea programului de muncă; desfăşurarea muncii are caracter de continuitate, în cadrul unui număr minim de ore pe zi, într-o perioadă determinată.

Munca trebuie să fie remunerată. Salariul reprezintă contraprestaţia muncii angajatului.O muncă gratuită nu poate constitui obiect al unui raport juridic de muncă în sensul dreptului muncii;

Prin prevederile legii şi ale contractului încheiat se asigură o protecţie multilaterală pentru persoanele care prestează munca, atât cu privire la condiţiile de desfăşurare a procesului muncii cât şi în ce priveşte toate drepturile ce decurg din contract.

Formele raportului juridic de muncă

Raportul juridic individual de muncă se prezintă sub două forme: tipice și atipice.

A) Formele tipice sunt, în primul rând, cele fundamentate pe contractul individual de muncă. Deci acest contract constituie forma tipică şi clasică a raportului de muncă.

B) Formele atipice sunt considerate, în special, cele fundamentate pe contractul de ucenicie.

Preview document

Dreptul Muncii - Pagina 1
Dreptul Muncii - Pagina 2
Dreptul Muncii - Pagina 3
Dreptul Muncii - Pagina 4
Dreptul Muncii - Pagina 5
Dreptul Muncii - Pagina 6
Dreptul Muncii - Pagina 7
Dreptul Muncii - Pagina 8
Dreptul Muncii - Pagina 9
Dreptul Muncii - Pagina 10
Dreptul Muncii - Pagina 11
Dreptul Muncii - Pagina 12
Dreptul Muncii - Pagina 13
Dreptul Muncii - Pagina 14
Dreptul Muncii - Pagina 15
Dreptul Muncii - Pagina 16
Dreptul Muncii - Pagina 17
Dreptul Muncii - Pagina 18
Dreptul Muncii - Pagina 19
Dreptul Muncii - Pagina 20
Dreptul Muncii - Pagina 21
Dreptul Muncii - Pagina 22
Dreptul Muncii - Pagina 23
Dreptul Muncii - Pagina 24
Dreptul Muncii - Pagina 25
Dreptul Muncii - Pagina 26
Dreptul Muncii - Pagina 27
Dreptul Muncii - Pagina 28
Dreptul Muncii - Pagina 29
Dreptul Muncii - Pagina 30
Dreptul Muncii - Pagina 31
Dreptul Muncii - Pagina 32
Dreptul Muncii - Pagina 33
Dreptul Muncii - Pagina 34
Dreptul Muncii - Pagina 35
Dreptul Muncii - Pagina 36
Dreptul Muncii - Pagina 37
Dreptul Muncii - Pagina 38
Dreptul Muncii - Pagina 39
Dreptul Muncii - Pagina 40
Dreptul Muncii - Pagina 41
Dreptul Muncii - Pagina 42
Dreptul Muncii - Pagina 43
Dreptul Muncii - Pagina 44
Dreptul Muncii - Pagina 45
Dreptul Muncii - Pagina 46
Dreptul Muncii - Pagina 47
Dreptul Muncii - Pagina 48
Dreptul Muncii - Pagina 49
Dreptul Muncii - Pagina 50
Dreptul Muncii - Pagina 51
Dreptul Muncii - Pagina 52
Dreptul Muncii - Pagina 53
Dreptul Muncii - Pagina 54
Dreptul Muncii - Pagina 55
Dreptul Muncii - Pagina 56
Dreptul Muncii - Pagina 57
Dreptul Muncii - Pagina 58
Dreptul Muncii - Pagina 59
Dreptul Muncii - Pagina 60
Dreptul Muncii - Pagina 61
Dreptul Muncii - Pagina 62
Dreptul Muncii - Pagina 63
Dreptul Muncii - Pagina 64
Dreptul Muncii - Pagina 65
Dreptul Muncii - Pagina 66
Dreptul Muncii - Pagina 67
Dreptul Muncii - Pagina 68
Dreptul Muncii - Pagina 69
Dreptul Muncii - Pagina 70
Dreptul Muncii - Pagina 71
Dreptul Muncii - Pagina 72
Dreptul Muncii - Pagina 73
Dreptul Muncii - Pagina 74
Dreptul Muncii - Pagina 75
Dreptul Muncii - Pagina 76
Dreptul Muncii - Pagina 77
Dreptul Muncii - Pagina 78
Dreptul Muncii - Pagina 79
Dreptul Muncii - Pagina 80
Dreptul Muncii - Pagina 81
Dreptul Muncii - Pagina 82
Dreptul Muncii - Pagina 83
Dreptul Muncii - Pagina 84
Dreptul Muncii - Pagina 85
Dreptul Muncii - Pagina 86
Dreptul Muncii - Pagina 87

Conținut arhivă zip

 • Dreptul Muncii.doc

Alții au mai descărcat și

Încetarea contractului individual de muncă

Introducere Instituţiile dreptului muncii, mai mult, poate, decât oricare dintre instituţiile juridice, au cunoscut şi cunosc o profundă...

Răspunderea disciplinară

Capitolul I Considerații generale privind disciplina muncii și răspunderea disciplinară 1.1. Disciplina muncii 1.1.1. Noțiune Disciplina muncii...

Soluționarea Conflictelor de Interese

CAPITOLUL 1 NOŢIUNI INTRODUCTIVE 1.1. DREPTUL MUNCII – RAMURĂ ŞI ŞTIINŢĂ A DREPTULUI Dreptul muncii este cea mai dinamică şi concretă ramură a...

Jurisdicția Muncii

MOTO: „Nici ziare, nici legi, nici academii, nici o organizaţie asemănătoare cu cele mai înaintate nu sunt în stare de-a înlocui munca şi, o stare...

Contractul Colectiv de Muncă

INTRODUCERE „Munca este legea lumii moderne, ce nu are loc pentru leneşi...temeiul unui stat e munca... bogaţia unui popor nu stă în bani, ci...

Încheierea Contractului Individual de Muncă

Introducere Contractul individual de muncă este definit în legislaţia română în cuprinsul art. 10 din Codul muncii, ca fiind : ,, un contract în...

Contract Colectiv de Muncă

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII GENERALE. INTRODUCERE IN PROBLEMATICA CONTRACTULUI COLECTIV DE MUNCĂ I.1. Scurt istoric al contractului de muncă I.1.1....

Dreptul muncii - dreptul la salarizare în reglementarea românească

1. Definitia dreptului muncii Dreptul muncii a fost definit ca fiind acea ramură a sistemului de drept alcătuită din ansamblul normelor juridice...

Te-ar putea interesa și

Abuzul de drept și contractele de muncă

I. Dreptul subiectiv premisa a existentei abuzului de drept A. Elementul de baza al notiunii de drept subiectiv difera dupa importanta care, în...

Legislația Internațională a Muncii

INTRODUCERE Tema care face obiectul prezentei lucrări - dreptul internaţional al muncii - trezeşte un interes crescând în lumea contemporană,...

Conflictele de muncă în legislația muncii

INTRODUCERE Viața omului este de neconceput fără muncă. Omul, prin muncă, se integrează în societate, se afirmă printre semeni, se realizează din...

Principii ale Reglementării Raporturilor Juridice de Muncă

CAPITOLUL 1. PRINCIPIUL - CONCEPT DE DREPTUL MUNCII Dreptul muncii este ramură a dreptului privat, care este inseparabil legată de muncă....

Încetarea Contractului de Muncă în Cazul Salariaților Indisciplinați

Capitolul 1. Condițiile generale ale răspunderii disciplinare a salariaților Disciplina muncii reprezintă un element esențial în desfășurarea...

Dreptul muncii - dreptul la salarizare în reglementarea românească

1. Definitia dreptului muncii Dreptul muncii a fost definit ca fiind acea ramură a sistemului de drept alcătuită din ansamblul normelor juridice...

Dreptul Muncii

CAP. I - Introducere în dreptul muncii 1.1. Izvoarele dreptului muncii Pentru ştiinţele juridice, cuvântul izvor de drept are două înţelesuri...

Principiile Dreptului Muncii

Principiile dreptului muncii 1.1 Consideratii generale Cuvântul principiu vine de la termenul în limba latină „principium”, care înseamnă...

Ai nevoie de altceva?