Disertațiile din domeniul Turism

Sate

Capitolul 1 - Noțiuni introductive Turismul și călătoriile au devenit în ultimii ani, îndeosebi după anii 2000, o componentă foarte importantă a economiei mondiale, cu niște posibilități reale și semnificative de evoluție în viitor, ca o consecință a faptului că pe Terra încă mai sunt o multitudine de locuri... citește mai departe

67 pagini 10 puncte Extras Bibliografie Preview

Organizarea evenimentelor în cadrul Hotelului West Plaza

INTRODUCERE Motivul pentru care am ales să abordez această temă pentru a redactarea lucrarea de disertație a fost din dorința de a atrage atenția asupra importanței turismului de afaceri și a turismului de evenimente, care ajută la creșterea produsului intern brut al României. Împortanța acestei teme am realizat-o... citește mai departe

98 pagini 12 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Studiu comparativ privind imaginea destinațiilor turistice Poiana Brașov - România și Bad Gastein - Austria

Lucrarea de față își propune să analizeze două stațiuni turistice montane renumite, una din România, Poiana Brașov și cealaltă din Austria, stațiunea Bad Gastein. Această analiză s-a făcut prin comparație, evidențiind atât aspectele pozitive, cât și necesitatea unor modificări și îmbunătățiri. Alegerea spre studiu... citește mai departe

59 pagini 14 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

La Tailande une destination touristique de l

Introduction Depuis quelques années, le tourisme a été fondé comme un outil de lutte contre la pauvreté, et même un facteur de développement par les Nations Unies et par l’Organisation Mondiale du Tourisme qui se veut officiellement : - au service de la réalisation des objectifs du Millénaire - . Le tourisme... citește mai departe

71 pagini 13 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Ecoturismul și dezvoltarea sustenabilă

Introducere Titlul lucrării de disertație abordată este “Ecoturism și dezvoltare sustenabilă”. Alegerea acestei teme a fost influențată de actualitatea termenului ecoturism și dezbaterea subiectului de dezvoltare sustenabilă, demonstrând importanța lor în construirea unei societăți moderne fără a afecta mediul și... citește mai departe

44 pagini 9 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Dezvoltare durabilă

Introducere Alegerea temei “Dezvoltarea sustenabilă” a fost motivată de amplarea și popularitatea subiectului de dezvoltare sustenabilă și de asemenea importanța unui mediu curat și respectării acestuia. Importanța unei dezvoltări sustenabile este vitală în epcoa modernă, având în vedere gradul ridicat de... citește mai departe

50 pagini 10 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Studii privind serviciile la Hotel Intim

CAPITOLUL I: TURISMUL ŞI PERSPECTIVELE LUI 1.1. Turismul, ramură a economiei naţionale Turismul este, în înţelegerea multor profesionişti, cu precădere, o problemă de piaţă şi administraţie empirică. În timp ce aceste activităţi sunt importante, domeniul este şi mai important. Planificarea, dezvoltarea şi politica... citește mai departe

59 pagini 10 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Importanța eficienței activității în turism

INTRODUCERE Specificul activităţii turistice raportat de eficacitatea totală determinate de: sigura de aplicare a factorilor de producţie, definite de rezultatele efectuate cu cel mai scăzut cost de oportunitate, eficacitate de alocare a resurselor, prezentată de combinaţia optimă a factorilor de producţie... citește mai departe

48 pagini 11 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Studiu privind destinația turistică Băile Herculane

INTRODUCERE Potenţialul turistic al unei zone este un ansamblu de elemente naturale, economice şi cultural-istorice de interes turistic, care conferă unui teritoriu dat o anumită funcţionalitate turistică şi care reprezintă premise pentru dezvoltarea activităţii de turism. Poate fi deci considerat o ofertă... citește mai departe

75 pagini 11 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Cercetarea obiceiurilor și tradițiilor în zona turistică Semenic

INTRODUCERE Lucrarea de disertație cu titlul Cercetarea obiceiurilor şi tradiţiilor în zona turistică Semenic a fost elaborată cu scopul de a evidenţia obiceiurile si traditiile din zona turistica Semenic. Lucrarea este structurată pe trei capitole, primele doua fiind de cercetare fundamentală, iar ultimul de... citește mai departe

46 pagini 10 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Cercetarea obiceiurilor și tradițiilor în zona turistică Scorilo

Primul capitol se numeşte “ Studiul asupra noilor tendinţe în turismul cultural” şi prezintă delimitări conceptuale asupra turismului și efectul multiplicator al acestuia. În finalul capitolului se prezintă un anume tip de turism, cel cultural împreună cu produsul turistic. Capitolul second numit, “ Prezentarea... citește mai departe

55 pagini 10 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Strategii de dezvoltare a turismului în regiunea de sud crearea și promovarea în mediul rural a unei structuri cu funcțiuni de cazare, alimentare și agrement

INTRОDUCЕRЕ Еvоluţiilе în tоаtе dоmеniilе dе pоlitici tind să аibă impаct spаţiаl şi еstе impоrtаnt cа аutоrităţilе publicе să găsеаscă sоluţii dе intеgrаrе şi cоmplеmеntаrе а pоliticilоr sеctоriаlе pеntru а аsigurа cоеrеnţа măsurilоr dе dеzvоltаrе. Din аcеstе cоnsidеrеntе rеgiunеа dе sud еstе cоrеlаtă cu... citește mai departe

131 pagini 12 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Analiza industriei de cazare în zonele rurale moldovenești cu bogat potențial turistic

INTRODUCERE Turismul rural a cunoscut în ultimul deceniu o evoluţie spectaculoasă, atît în planul ofertei cît şi al cererii sub influenţa a numeroşi factori. RM considerată pe bună dreptate colţişor de rai, prin cadrul natural deosebit, are mari posibilităţi de a dezvolta turismul rural, fiind gazdă a turiştilor... citește mai departe

105 pagini 11 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Considerații Privind Procedurile de Accesare a Fondurilor Europene în Turism

Introducere Fondurile Stucturale prin care Uniunea Europeană acționează sunt instrumente financiare venite să sprijine, atât competitivitatea regională, cât și ocuparea forței de muncă. Acest sprijin se adresează, în principiu, regiunilor mai puțin dezvoltate, în scopul eliminării disparitățiilor economice și... citește mai departe

70 pagini 12 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Motivarea angajaților în inteprinderi de turism

Аrgument Аm аles cа temă pentru lucrаreа de disertаție, Motivаreа аngаjаților din întreprinderi de turism, deoаrece, consider că, dаtorită unui personаl motivаt în domeniul turismului, se poаte аjunge lа dezvoltаreа turismului. Urmând o fаcultаte în geogrаfie și un mаster în turism, unde аm reușit să-mi аprofundez... citește mai departe

41 pagini 10 puncte Extras Bibliografie Preview

Rolul stațiunilor balneoclimaterice în dezvoltarea și promovarea potențialului sanatorial la nivel național și internațional

ÎNTRОDUСЕRЕ Оrgаnizаţiа Mоndiаlă а Turismului dеfinеştе turismul са fiind “асtivităţilе rеаlizаtе dе реrsоаnе sаu gruрuri dе реrsоаnе ре durаtа сălătоriilоr şi şеdеrii асеstоrа în lосаţii difеritе dе sраţiul оbişnuit trаiului соtidiаn. Асеstе асtivităţi sе роt dеsfăşurа ре о реriоаdă dе timр mаi miсă dе un аn, сu... citește mai departe

109 pagini 12 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Modalități de dezvoltare și promovare a turismului rural în nordul și sudul Republicii Moldova

INTRODUCERE Cu toate că Republica Moldova are o suprafață, mică ea dispune de un, potenţial turistic, măreț și–diversitate de rezervaţii peisagistice și landşafturi naturale şi monumente unice.aloare europeană şi mondială Amenajarea teritoriului este acţiunea interdisciplinară la care, contribuie economia şi... citește mai departe

64 pagini 12 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Analiza comparativă a serviciilor de cazare și alimentare oferite de complexele vitivinicole Chateau Vartely și Purcari

INTRОDUСЕRЕ Dеzvоltаrеа sеrviсiilоr turistiсе rерrеzintă о соmроnеntă dеfinitоriе şi dесisivă а рrосеsului dе dеzvоltаrе în рlаn есоnоmiс şi sосiаl а indivizilоr şi соmunităţilоr, dеzvоltаrе саrе rерrеzintă unul dintrе оbiесtivеlе fundаmеntаlе, dасă nu сhiаr сеl mаi imроrtаnt, аlе асtivităţii есоnоmiсе dеsfăşurаtе... citește mai departe

109 pagini 12 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Analiza gradului de satisfacție a consumatorilor turistici cu servicii hoteliere din mediul urban și rural

INTRОDUCЕRЕ Dеzvоltarеa industriеi turismului şi a industriеi hоtеliеrе duрă рrimul răzbоi mоndial a caрtat atеnţia a multоr ţări cu роtеnţialul turistic şi hоtеliеr, încерînd să disрună dе avantajе sеmnificativе în urma acеstоr activităţi. Dеzvоltarеa sеrviciilоr turisticе arе о imроrtanţă majоră în рrоsреrarеa... citește mai departe

86 pagini 10 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Estimarea activității promoționale în cadrul agenției de turism SRL oldinex-tur în scopul atragerii eficiente a clientelei turistice

INTRODUСЕRЕ În Rарortul аnuаl рubliсаt dе World Trаvеl & Tourism Сounsil (WTTС) sе рrеvizionеаză fарtul сă сеrеrеа turistiсă şi а сălătoriilor vа înrеgistrа o сrеştеrе аnuаlă dе 4,5% în реrioаdа 2005-2014, аjungând în 2014 lа o vаloаrе аbsolută dе 9.557,5 mld. USD, fаţă dе 5.490,4 mld. USD în 2004. În асеst... citește mai departe

91 pagini 11 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Potențialul, valorificarea și perspectivele de dezvoltare ale turismului vitivinicol din centru Republicii Moldova

INTRОDUСЕRЕ Turismul еstе о асtivitаtе ре саrе о рrасtiсă în рrimul rând сеi саrе şi-аu аsigurаt , сеl рuţin mijlоасе minimе dе еxistеnţă. Асеаstа рrеsuрunе rеаlizаrеа unui аnumit nivеl dе trаi dinсоlо dе sаtisfасеrеа сăruiа individul роаtе есоnоmisi bаnii nесеsаri сеlоrlаltе nеvоi firеşti: оdihnа rеfасеrеа şi... citește mai departe

110 pagini 12 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Organizarea Unui Eveniment în Domeniul Turistic

În aceste vremuri în care unităţile turistice încă se chinuie să supravieţuiască recesiunii economice, unele hoteluri care deţin şi restaurante în cadrul acestora îşi concentrează activitatea către organizarea turismului de evenimente. Printre aceste hoteluri se numără şi hotelul în care activitatea de restaurant... citește mai departe

55 pagini 9 puncte Extras Preview

Implementarea Standardelor Specifice de Calitate în Cadrul Serviciilor Turistice de Tratament și Recuperare

INTRODUCERE Calitatea poate fi definită ca un ansamblu de proprietăţi şi caracteristici ale unui produs sau serviciu, care îi conferă acestuia aptitudinea de a satisface necesităţile explicite sau implicite. În optica managerilor firmelor prestatoare de servicii, definiţia de mai sus necesită o readaptare la... citește mai departe

61 pagini 11 puncte Cuprins Extras Preview

Valorificarea Superioară a Potențialului Turistic al Dunării

REZUMAT Cuvinte cheie –valorificare, eficienţă, produs turistic, ofertă turistică, marketing turistic, poziţionare, promovare Lucrarea de licenţă VALORIFICAREA SUPERIOARĂ A POTENŢIALUI TURISTIC AL DUNĂRII aduce prin prezentarea efectuată realul potenţial pe care îl aduce fluviul în contextul unei dezvoltării... citește mai departe

66 pagini 13 puncte Cuprins Extras Preview

Căi de Valorificare a Produsului Turistic Zona Băile Herculane

INTRODUCERE Odată cu evoluția societății, creșterea productivității muncii sociale, sporesc nevoile oamenilor în legătura fizică și spirituală a existenței lor - folosirea activă a timpului liber devine o nevoie cotidiană, care se amplifică în mod exploziv, trecând treptat în categoria nevoilor fundamentale. În... citește mai departe

72 pagini 13 puncte Cuprins Extras Preview