Laboratoarele din domeniul Chimie Generală

Determinarea regimului de curgere și pierderea de presiune într-un strat granular

Scopul lucrării Se studiază curgerea unui lichid printr-un strat granular. Caracterul regimului de curgere se stabilește calculând numărul lui Reynolds în condițiile respective. Din pierderea de presiune în strat, determinată experimental, se calculează coeficientul de frecare și se reprezintă grafic dependența... citește mai departe

6 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Determinarea caracteristicilor de funcționare la pompa centrifugă

1. Scopul lucrării Determinarea variației înălțimii manometrice Zm, a puterii utile Nu, a puterii consumate Nc și a randamentului p funcție de debitul volumetric Gv, la tensiune de alimentare constantă. 2. Aspecte teoretice Pompa este o mașină care transformă energia mecanică primită de la o sursă de antrenare... citește mai departe

9 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Filtrarea suspensiilor de lichid-solid la diferența de presiune constantă

1. Scopul lucrării - estimarea constantelor filtrării - calculul rezistențelor specifice ale precipitatului și stratului filtrant 2. Aspecte teoretice Filtrarea este operația de separare a fazelor unui amestec eterogen solid-fluid cu ajutorul unei suprafețe poroase sau al unui strat poros prin care poate trece... citește mai departe

7 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Determinarea regimului de curgere și a coeficientului de frecare la curgerea fluidelor prin conducte orizontale

Scopul lucrării Determinarea regimului de curgere Calculul coeficientului de frecare Aspecte teoretice Regimul de curgere este caracterizat din punct de vedere hidrodinamic prin valoarea numărului lui Reynolds. În forma: (1) se constantă că numărul lui Reynolds conține o mărime care caracterizează fluidul din... citește mai departe

6 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Izolarea rădăcinilor ecuațiilor algebrice și transcendente

Scopul lucrării: Cunoașterea și utilizarea metodelor de rezolvare a unei ecuații liniare. Determinarea rădăcinilor ecuației prin metoda analitică,grafică,probelor. Condiția lucrării: Determinati radacinile ecuatiei x3+4x2-16x-2=0 pe segmentul [0,4] prin metoda analitică,grafică și a probelor. Metoda Analitică:... citește mai departe

4 pagini Gratis Extras Preview

Determinarea fierului din apele de Vâlcele

1. Procedura de lucru 1.1 Obiective - Prepararea setului de soluții etalon - Analiza spectrofotometrică - Trasarea curbei de calibrare - Calculul ecuației de etalonare - Determinarea conținutului de fier dintr-o probă de apă minerală - Validarea metodei de analiză - Domeniul de pH - Spectrul de abdorbție al... citește mai departe

14 pagini Gratis Extras Preview

Procese fizico-chimice de suprafață

INTRODUCERE Concentraţia ionilor de hidrogen variază, în soluţii apoase, între 1 M ( 1 molar) si 10-14 M adică între valoarea corespunzătoare unui acid tare de concentraţie 1 M şi, respectiv a unei baze tari de concentraţie 1 M. S-a stabilit că este mai convenabil, ca aciditatea unei soluţii să se exprime... citește mai departe

22 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Metoda brad

CAPITOLUL I Cinetica reacţiilor enzimatice Enzimele sunt substanţe proteice care catalizează reacţiile biochimice în toate celulele vii. Enzimele accelerează viteza de reacţie, dar nu iau parte la reacţia propriu-zisă. Viteza reacţiilor catalizate enzimatic este dependentă de: temperatura, concentraţia enzimei şi... citește mai departe

16 pagini Gratis Extras Bibliografie Preview

Tehnologia Uleiurilor

Procesul tehnologic industrial de extracţie a uleiurilor cu solvenţi polari, numit uneori solventare sau rafinare cu solvenţi, are ca scop principal eliminarea din ulei a hidrocarburilor aromatice şi obţinerea de uleiuri rafinate cu indice de viscozitate ridicat, folosite drept componenţi pentru uleiurile... citește mai departe

25 pagini Gratis Extras Preview

Etalonarea unui Spectroscop și Analiza Spectrala Calitativa

Consideratii teoretice Atomul este format dintr-un nucleu central in jurul caruia orbiteaza electronii. Aceştia ocupa nivelele energetice din atom conform principiului lui Pauli. Starea fundamentala a atomului este cea cu energie minima a aranjamentului electronic. Starea excitata se obtine cand furnizam... citește mai departe

18 pagini Gratis Extras Preview

Chimie fizică

Vp=25mL c=0.1N=0.05mol/L Se consideră a≅b V0=18.6mL V0 – volum initial de Na2S2O3 (mL) Vp – volum probă (mL) Vt – volum de Na2S2O3 la momentul t (mL) c – concentrația soluției de Na2S2O3 (mol/L) a – concentrația initial a actonei (mol/L) b – concentrația inițială a HCl (mol/L) c’HCl – concentrația HCl... citește mai departe

12 pagini Gratis Extras Preview

Lucrări laborator chimie - electronică

1. TERMOCHIMIE Consideraţii teoretice O porţiune limitată din univers ocupată de un număr mare de particule, se numeşte sistem macroscopic. Mărimile macroscopice prin care se caracterizează un sistem, precum şi comportarea sa faţă de mediul înconjurător, se numesc parametrii macroscopici. Aceştia pot fi externi şi... citește mai departe

57 pagini Gratis Extras Preview

Determinarea Carbonaților și Bicarbonaților Alcalini din Sol

Scopul lucrării de laborator: în cadrul laboratorului, fiecare student din echipa de lucru va determina individual conţinutul de carbonaţi si bicarbonaţi din probe de sol. Obiectivele urmărite: 1. pregătirea masei de lucru pentru efectuarea lucrării de laborator; 2. determinarea continutului de carbonati /... citește mai departe

75 pagini Gratis Extras Preview

Determinarea Dioxidului de Azot din Aer

Scopul lucrării de laborator: determinarea NO2 din aer. Obiectivele urmărite: 1. pregătirea masei de lucru pentru efectuarea lucrării de laborator; 2. principiul metodei spectrofotometrice 3. determinarea NO2 din aer; Generalităţi Atmosfera este un amestec de diferite gaze. Proporţia cea mai ridicată o au... citește mai departe

5 pagini Gratis Extras Preview

Metode de obținere a compozitelor colagen-hidroxiapatita

Până în prezent, datorită cercetării intense din ultimii ani a compozitelor pe bază de colagen si hidroxiapatită s-au pus la punct o serie de metode de obtinere în vivo si respectiv în vitro a acestora. Cele mai importante astfel de metode sunt: - Mineralizare în vitro a colagenului. - Mineralizarea enzimatica... citește mai departe

6 pagini Gratis Extras Preview

Lucrări laborator chimie

Lucrare nr 1 Studiul cinetic al reactiei dintre acidul sulfuric si tiosulfatul de sodiu. Determinarea ordinului partial de reactie si a constantei aparente de viteza de reactie 1.Notiuni teoretice ∑▒〖Vi.Ai〗→∑▒〖〖Vi〗^,〖Ai〗^,〗 , legea vitezei de reactie V=(-1)/(v:) dc1/∆t=1/(v:) 〖dc:1〗^,/∆t (1) In aceasta lucrare... citește mai departe

10 pagini Gratis Extras Preview

Microbiologie

L1. TEHNICI DE STERILIZARE A OBIECTELOR IN LABORATORUL DE MICROBIOLOGIE Distrugerea microorganismelor sau sterilizarea este indispensabila pentru pregătirea materialului de lucru si a mediilor de cultura. Sterilizarea reprezintă operaţia de distrugere sau îndepărtare a tuturor formelor vegetative si de rezistenta a... citește mai departe

27 pagini Gratis Extras Preview

Cuprul - metale. proprietăți

Metalele prezinta urmatoarele tipuri de proprietati: A .Proprietati fizice; B. Proprietati mecanice; C. Proprietati tehnologice. A. Proprietatile fizice sunt puse in evidenta cel mai bine la contactul metalelor cu factorii de mediu. Cel mai importante proprietati fizice sunt: - culoarea - luciul metallic -... citește mai departe

7 pagini Gratis Extras Preview

Chimia Analitică

Prepararea soluţiei de lucru KOH şi Standartizarea ei cu Acidul Oxalic H2C2O4 · H2O Etapa I Prepararea soluţiei de lucru KOH Calculăm volumul soluţiei iniţiale KOH necesar pentru prepararea unui anumit volum de soluţiei de concentraţie 0,1 n normal corespunzător. Calculele le efectuăm conform legii... citește mai departe

7 pagini Gratis Extras Preview

Îndrumător lapte

1. REGULI DE PROTECŢIA MUNCII ÎN LABORATOR • În laboratorul destinat analizelor fizico-chimice, fumatul şi consumul de alimente este interzis; • Nu se va lucra în apropierea flăcării cu următoarele substanţe inflamabile: alcool, eter, benzen, xilen, toluen şi amestecul acestora; • Se vor folosi pipete automate... citește mai departe

85 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Distilarea

Distilarea reprezintã cel mai important ºi utilizat proces de separare ºi purificare pentru substanþele lichide, atât în practica de laborator cât ºi industrialã a chimiei organice. Distilarea constã în transformarea substantei lichide în vapori ºi condensarea acestor vapori cu ajutorul unor dispozitive de rãcire... citește mai departe

24 pagini Gratis Extras Preview

Calitatea Produselor Alimentare

6.1. Îngheţata Îngheţata este un produs alimentar preparat prin congelarea amestecului făcut din lapte, produse lactate, zahăr, substanţe gustative şi aromatice şi stabilizatori înglobarea aerului în acest amestec, în timpul congelării. Valoarea ei nutritivă se datorează conţinutului bogat în glucide, substanţe... citește mai departe

39 pagini Gratis Extras Preview

Degradarea oxidativă a metilorangeului

Abstract : Reactivul Fenton este utilizat pentru a trata o varietate de deseuri industrial care contin o serie de compusi toxici organic (fenol, formaldehida si a deseurilor complexe derivate din coloranti, pesticide, conservanti din lemn, aditivi materiale plastice, cauciuc si produse chimice). Metilorangeul... citește mai departe

4 pagini Gratis Extras Preview

Determinarea Clorului Rezidual

Generalităţi: după contactul dintre clor şi apa de 30 minute, rămâne in apă un exces de clor care se numeşte clor rezidual. Clorul rezidual se poate prezenta sub 2 forme şi anume: acid hipocloros sau hipoclorit care poartă denumirea de clor liber şi cloramină care se numeşte clor legat. Aceste 2 forme ale clorului... citește mai departe

4 pagini Gratis Extras Preview

Influența unor Parametrii Tehnologici Asupra Consumului Specific de Energie la Depunerea Electrochimică a Cuprului

Scopul lucrării constă în determinarea influenţei densităţii de curent asupra randamentului de curent şi a consumului specific de energie pentru procesul de depunere electrochimică a cuprului. Introducere Prin dizolvarea electrochimică a anodului de cupru impur, impurităţile mai electronegative trec in soluţie sub... citește mai departe

5 pagini Gratis Extras Preview