Toate disertațiile din Biblioteca RegieLive - pagina 16 din 43

Strategii de comunicare în afaceriile internaționale

967122CAPITOLUL I PROCESUL COMUNICĂRII 1.1 Procesul de comunicare managerială Comunicarea managerială a apărut ca disciplină a managementului din necesitatea de a pune la dispoziţia managerului mijloacele optime de interacţiune în vederea îndeplinirii funcţiilor şi rolurilor sale. Ea s-a dezvoltat apoi ca o... citește mai departe

88 pagini 11 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Strategia de Dezvoltare Durabilă a Municipiului Roman pentru Perioada 2014-2020

Introducere În ultimii ani, la nivel european a crescut semnificativ importanţa acordată coeziunii teritoriale, în general, şi dezvoltării urbane, în special, sporind substanțial alocările financiare destinate dezvoltării durabile a oraşelor, considerate „motoare” ale creşterii economice şi ale creării de noi... citește mai departe

190 pagini 13 puncte Cuprins Extras

Roboți cu șenile

Introducere Unul din cele mai importante aspecte în evoluţia fiinţei umane este folosirea uneltelor care să simplifice munca fizică. În aceasta categorie se înscriu şi roboţii, ei ocupând totuşi o poziţie privilegiată datorită complexităţii lor. Noţiunea de robot datează de peste 4000 de ani. Omul şi-a imaginat... citește mai departe

59 pagini 9 puncte Extras Preview

Competiția pentru Integrarea Europeană și Design-ul Instituțional

INTRODUCERE După cum sugerează şi titlul, lucrarea noastră abordează subiecte legate de integrarea europeană şi construcţia instituţională. Am analizat aceste două aspecte dintr-o perspectivă comparativă, având ca subiect al comparaţiei două ţări foste comuniste: România şi Ungaria, iar ca obiect autorităţile... citește mai departe

91 pagini 12 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Cercetarea Intențiilor de Cumpărare pentru Autoturismele Marca Dacia

INTRODUCERE Cercetarea de marketing este indispensabilă oricărei organizaţii datorită rolului său în sprijinirea procesului decizional. Domeniul de studiu ale cercetării de marketing este extrem de vast, respectiv: firma însăşi, cu resurselor sale umane, materiale şi financiare şi sinergia lor, studierea pieţei -... citește mai departe

60 pagini 10 puncte Cuprins Extras Preview

Motivarea angajaților în inteprinderi de turism

Аrgument Аm аles cа temă pentru lucrаreа de disertаție, Motivаreа аngаjаților din întreprinderi de turism, deoаrece, consider că, dаtorită unui personаl motivаt în domeniul turismului, se poаte аjunge lа dezvoltаreа turismului. Urmând o fаcultаte în geogrаfie și un mаster în turism, unde аm reușit să-mi аprofundez... citește mai departe

41 pagini 10 puncte Extras Bibliografie Preview

Strategii, Tactici și Tehnici de Negociere

Argument Domeniul pe care ne străduim să-l explorăm în această lucrare este cel al afacerilor, adică al celei mai extinse forme de comunicare socială a zilelor noastre, el înglobând în sfera sa relaţiile comerciale, administrativ-juridice, diplomatice, politice etc.. Domeniul investigat este prin excelenţă... citește mai departe

68 pagini 10 puncte Cuprins Extras Preview

Dreptul Diplomatic și Consular

Introducere Dreptul internațional reprezintă corpul de reguli referitoare la drepturile și obligațiile staatelor în relațiile dintre ele, iar acesta conține în conținutul normelor sale – dreptul diplomatic și dreptul consular. În prezenta lucrare, dreptul diplomatic și dreptul consular sunt privite ca ,,... citește mai departe

83 pagini 11 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Managementul Calității Totale în Instituțiile Publice

INTRODUCERE În lucrarea de fată mi-am propus să analizez conceptul de Management al Calității Totale ( TQM), în instituțiile publice, deoarece în zilele noastre a devenit nu doar o norma, nu doar o filosofie, care garantează supraviețuirea, performanța și profitul unei organizații, dar și un imperativ. Asigurarea... citește mai departe

52 pagini 11 puncte Extras Bibliografie Preview

Fiscalitatea în România

INTRODUCERE Fiscalitatea este o ştiinţă, este matematică vie întrucat totul porneşte de la raţiunea de a armoniza interesele personale cu cele sociale pe calea impozitelor, impozite care trebuie stabilite pe bază de principii clare si sănătoase, de echitate fiscală, economică şi socială. Fiscalitatea este o arta, a... citește mai departe

62 pagini 9 puncte Cuprins Extras Preview

Cheltuielile publice locale - Municipiul Focșani

1. Noţiuni generale despre buget 1.1. Definiţie buget Termenul de buget îşi are originea în limba latină unde - bulgo - înseamnă o pungă sau un sac cu bani. Anticul bulga se folosea la români cu sensul de sac din piele pe care patricienii îl purtau la braţ. În franceză cuvântul - budget - provine din vechiul... citește mai departe

64 pagini 10 puncte Extras Preview

Rolul Dreptului Penal în Funcționarea Sistemului Penitenciar

Introducere Dispoziţiile, din Codul penal privitoare la reglementările de bază ale regimului de executare a pedepsei închisorii, fac parte din sistemul normelor de drept penal. În orice societate, abaterea comportamentelor de la normele şi valorile sociale de bază constituie un fenomen obişnuit. Orice societate... citește mai departe

67 pagini 11 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Sistemul metodologic de evaluare în învățământul primar - Analiza critică

CONSIDERAȚII INTRODUCTIVE IMPORTANȚA ȘI ACTUALITATEA TEMEI 1.ARGUMENTE TEORETICE ȘI PRACTICE PRIVIND MOTIVAREA ALEGERII TEMEI „Ai toată viaţa înaintea ta un şcolar pe care niciodată nu trebuie să îl pierzi din vedere: pe tine însuţi!” Nicolae Iorga Evaluarea este permanentă în orice domeniu de activitate... citește mai departe

112 pagini 12 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Proiectarea și Realizarea Bazei de Date cu Ajutorul Programelor Mysql și Foxpro

INTRODUCERE Progresele realizate recent în domeniile tehnologiei de calculatoare, telecomunicaţii şi software, precum şi în alte domenii ale informaţiei au schimbat radical modul de viaţă al populaţiei globului într-o manieră care ar fi fost greu de estimat în urmă cu 20 de ani. Pe fundalul acestor transformări s-a... citește mai departe

59 pagini 11 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Sistem Informatic de Evaluare a Cunoștințelor pentru Admitere la Studii Superioare de Masterat

INTRODUCERE Problema evaluării educaționale este una dintre cele mai actuale și controversate probleme. Nu există sistem educațional sau act educațional fără evaluare. Este greu de conceput valorizarea activităților umane și a rezultatelor acestora fără stabilirea unei aprecieri cu certificarea abilităților și... citește mai departe

55 pagini 11 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Caltatea Automobilelor Dacia

I N T R O D U C E R E Calitatea produselor Dacia este recunoscută la nivel internaţional. În cadrul sondajelor realizate de institute şi publicaţii de specialitate, clienţii Dacia se declară foarte satisfăcuţi în legătură cu calitatea maşinilor Dacia . Principalele valori care guvernează activitatea companiei sunt... citește mai departe

44 pagini 10 puncte Cuprins Extras Preview

Managementul calității la Danone

I N T R O D U C E R E În prezent foarte mulţi conducători de întreprinderi asimilează asigurarea calităţii cu o regulă impusă din exterior şi cu un act administrativ, ceea ce este o eroare. Cel mai mare impediment în implementarea sistemelor de asigurare a calităţii este faptul că producătorii nu conştientizează... citește mai departe

31 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Președintele Republicii Moldova

INTRODUCERE Încă din epoca preiluministă s-a încercat a face prima clasificare a formelor de guvernămînt, după cum exprimă prof. Constantin G. Dissescu1, Aristotel are meritul de a fi încercat prima clasificare a formelor de guvernămînt, propunînd cele trei grupe: monarhia, unde puterea e concentrată în mîna unei... citește mai departe

32 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Arhitectură și Pământ

“Astăzi se estimează că o jumatate din populaţia globului, aproximativ trei miliarde de oameni pe șase continente, trăiesc sau muncesc în clădiri construite din pământ. Se estimează că aproximativ 1.7 miliarde de oameni din populația globului trăiesc în case de pământ: aproximativ 50% din populaţia ţarilor în curs... citește mai departe

43 pagini 10 puncte Cuprins Extras Preview

Cetățenia Europeană

INTRODUCERE Actualitatea temei investigate şi gradul de cercetare. Este în afară de orice dubiu că trăim într-o epocă de adânci şi dinamice transformări, iar construcţia europeană reprezintă o mărturie de netăgăduit a semnificaţiei şi dinamismului fenomenelor cunoscute în ultimii ani. Aşadar, instituţia cetăţeniei... citește mai departe

97 pagini 11 puncte Cuprins Extras Preview

Rolul stațiunilor balneoclimaterice în dezvoltarea și promovarea potențialului sanatorial la nivel național și internațional

ÎNTRОDUСЕRЕ Оrgаnizаţiа Mоndiаlă а Turismului dеfinеştе turismul са fiind “асtivităţilе rеаlizаtе dе реrsоаnе sаu gruрuri dе реrsоаnе ре durаtа сălătоriilоr şi şеdеrii асеstоrа în lосаţii difеritе dе sраţiul оbişnuit trаiului соtidiаn. Асеstе асtivităţi sе роt dеsfăşurа ре о реriоаdă dе timр mаi miсă dе un аn, сu... citește mai departe

109 pagini 12 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Modalități de dezvoltare și promovare a turismului rural în nordul și sudul Republicii Moldova

INTRODUCERE Cu toate că Republica Moldova are o suprafață, mică ea dispune de un, potenţial turistic, măreț și–diversitate de rezervaţii peisagistice și landşafturi naturale şi monumente unice.aloare europeană şi mondială Amenajarea teritoriului este acţiunea interdisciplinară la care, contribuie economia şi... citește mai departe

64 pagini 12 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Analiza comparativă a serviciilor de cazare și alimentare oferite de complexele vitivinicole Chateau Vartely și Purcari

INTRОDUСЕRЕ Dеzvоltаrеа sеrviсiilоr turistiсе rерrеzintă о соmроnеntă dеfinitоriе şi dесisivă а рrосеsului dе dеzvоltаrе în рlаn есоnоmiс şi sосiаl а indivizilоr şi соmunităţilоr, dеzvоltаrе саrе rерrеzintă unul dintrе оbiесtivеlе fundаmеntаlе, dасă nu сhiаr сеl mаi imроrtаnt, аlе асtivităţii есоnоmiсе dеsfăşurаtе... citește mai departe

109 pagini 12 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Analiza gradului de satisfacție a consumatorilor turistici cu servicii hoteliere din mediul urban și rural

INTRОDUCЕRЕ Dеzvоltarеa industriеi turismului şi a industriеi hоtеliеrе duрă рrimul răzbоi mоndial a caрtat atеnţia a multоr ţări cu роtеnţialul turistic şi hоtеliеr, încерînd să disрună dе avantajе sеmnificativе în urma acеstоr activităţi. Dеzvоltarеa sеrviciilоr turisticе arе о imроrtanţă majоră în рrоsреrarеa... citește mai departe

86 pagini 10 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Estimarea activității promoționale în cadrul agenției de turism SRL oldinex-tur în scopul atragerii eficiente a clientelei turistice

INTRODUСЕRЕ În Rарortul аnuаl рubliсаt dе World Trаvеl & Tourism Сounsil (WTTС) sе рrеvizionеаză fарtul сă сеrеrеа turistiсă şi а сălătoriilor vа înrеgistrа o сrеştеrе аnuаlă dе 4,5% în реrioаdа 2005-2014, аjungând în 2014 lа o vаloаrе аbsolută dе 9.557,5 mld. USD, fаţă dе 5.490,4 mld. USD în 2004. În асеst... citește mai departe

91 pagini 11 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview